25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 16
އަމާޒު ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެ ރަށްތަކަށް ނުރައްކާ

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެއިން ފުރައިގެން އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަކަށް ދަތުރުކުރި "އަމާޒު" ބޯޓްގެ ކެޕްޓަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ވުމުން ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ބިރު...

April 25, 2020 18
މާލެއިން ރަށްރަށަށް ނުދޭ، ޕޮޒިޓިވްވެފައި ހުރެދާނެ!

މާލޭގައި މިހާރު އުޅޭ ކޮން މީހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ހުރެދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ، މާލޭގައި ތިބި އެއްވެސް މީހަކު މިވަގުތު އެހެން ރަށަކަށް ދިިއުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 25
ތޮއްޖެހިގެން ބިދޭސީން އުޅޭ ތަންތަަން މޮނިޓާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލޭގައި ބިދޭސީން ތޮއްޖެހިގެން ދިރިއުޅޭޭ، ހަ ތަނެއް ފުލުހުން ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި އެވެ.

April 22, 2020 20
ޓެސްޓްކުރާ އުސޫލު ކުރިން އޮތް ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރާނެ ކޮންޓެކްޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފަހު ކުރިން އޮތް ގޮތަށް އެކަން އިއާދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން...

April 22, 2020 21
ބާޒާރުން ރޯމިރުސް ހުސްވެއްޖެ

ދިވެހިން ކެއްކުމުގައި އެންްމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ރޯމިރުސް މާލޭގެ ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 22
ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްސް 800 އަށް ވުރެ ގިނަވެއްޖެ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެއިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 17 މީހުންގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

April 21, 2020 37
"އިންޑެކްސް ކޭސް ހޯދުމުގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ނެތް"

ރާއްޖޭގައި އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި މިހާރު މި އޮތީ، އާއްމުންގެ ތެރެއަށް އެ ބަލި އައުމަށް މެދުވެރިވި ބަލި މީހާ (އިންޑެކްސް ކޭސް) ހޯދުމުގެ ފައިދާއެއް ނުކުރާ ވަރަށް...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 8
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވެގެން 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ބޭރަށް ނުކުމެގެން މިހާތަނަށް 78 މީހަކު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

April 19, 2020 16
"މަގުތަކަށް މީހުން ނުކުތީ ޑެލިވަރީ ނިޒާމް ފޭލްވުމުން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް ގޭގޭގަައި މީހުން ބައިތިއްބައިގެން ގެތަަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ރޭވި ނިޒާމު މަސައްކަތް ނުކުރި ކަމަށާއި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 14
ލޮކްޑައުން ރަނގަޅަށް ދަންޏާ ކޭސް މަދުވާނެ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިހާރު އޮތް ލޮކްޑައުން ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވޭ ނަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

April 18, 2020 9
ރައީސް، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، 105 ގައިދީއެއްގެ އަދަބު މިއަދު ލުއިކޮށްދެއްވައިފި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 32
ބަލިމީހުންނާއި ކިޔަމަންނުވާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަނީ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެން ފަށާފައިވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމީހުންނާއި އެޗުޕީއޭ އިން އެކަހެރިކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކިޔަމަންނުވާ މީހުންގެ ނަން ހާމަކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ގަވާއިދު...

April 17, 2020 14
މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް މިރެއިން ފެށިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 37
ސުއޫދުގެ ބޭފުޅަކު ކަރަންޓީން ނުކޮށް ދޫކޮށެއް ނުލާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދުގެ ބޭފުޅަކު ކަރަންޓީން ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

April 16, 2020 109
މި ހާލަތަށް ދިޔައީ ޕާޓީތަކާއި މަސް ދަތުރުން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ދުރާލާ ދެމުން އައި އިރުޝާދުތަކަށް ރައްޔިތުިން އަމަލުކުރި ނަމަ، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްޓްތައް ގިނަވެ، އިންޑެކްސް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 3
ރަޖިސްޓްރީވާން ގުޅާނެ ނަންބަރު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު މާލެއިން މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުމުން، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދު...

April 15, 2020 24
ޖަރީމާގެ އަށް ވަދެ ނުކުތުން މަނާ: އެޗްޕީއޭ

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ދިރިއުޅުނު މ. ޖަރީމާގެ އަށް މީހުން ވަދެ ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފިި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 199
"ރާއްޖޭން 8000 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެދާނެ"

މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ވެސް ރާއްޖެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 8،000 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ސާވޭތަކާ ހަވާލާދެއްވައި ރައްޔިތުންގެ މަަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 14, 2020 2
ބަންދު ތެރޭ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ނުހިނގާނެ: ހައިކޯޓު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ހައި ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ވެސް ނުހިނގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 14, 2020 37
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަތުމަށް 56 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ދެރަވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިހާރު ރާއްޖެ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް 56.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް، ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 5
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ރަނގަޅު: އެޗްއާރުސީއެމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އެޗްއައިއެޗް އާއި ފަރުކޮޅުފުށި މަރާމާތަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާއިރު، އެތަންތަނުގެ އިންތިޒާމު ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 5
މީރާ ހުޅުވާނީ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އާއްމުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މި ހަފްތާގެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޯލްޑިވްސް އިިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)...

April 12, 2020 4
ބަންދުކުރި މުއްދަތުގައި އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ނުހިނގާނެ

ސިއްހީ ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ބަންދު ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ނުހިނގާ ގޮތަށް އެ ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020
ބޮޑެތި ބަލީގެ މީހުންނަށް ކަރަންޓީންގައި ވެސް ފަރުވާ ދޭ

ރާއްޖޭން ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ބައިތިއްބާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާކުރާ މީހުންނާއި ހާލުބޮޑުވާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާގެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 52
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ހެދި މަބްރޫކް ދުވަސްކޮޅަކަށް ގޭގައި

މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެން ދަންނަ އަދި އެންމެ ހިނގާ ނަމަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ނޭޝަނަލް އިމަަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒްގެ...

April 10, 2020 2
މެލޭޝިއާގައި ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

މެލޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވެ، ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް އީމެއިލް އިން ސާފުކުރެވޭނެ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަައި ކުށާއި ދަރަނީގެ ރެކޯޑް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 09, 2020 28
ދެން އޮތް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވާން ގޮންޖެހުންބޮޑު: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ފެތުރޭ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެތީ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ނެތުން ކަމަށް...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 18
ޑިވެލޮޕަރުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ފެތުރޭ ކޮވިޑް-19 އިން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްކޫލްތަކާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ނެޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ...

April 08, 2020 5
ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގަން ޚާއްސަ ގަވައިދެއް

ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގަވާއިދުގެ ބަޔަކަށް އަމަލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސްކޮށް ޝަރީއަތް ކުރުމަށް ޚާއްސަ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 29
މާލެ ބަންދުކޮށްފިނަމަ ޑެލިވަރީކުރާނެ ފިހާރަތައް ހޯދައިފި

މާލެތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނު ނުދޭން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށްފި ނަމަ ގޭގެ އަށް ތަކެތި ފޮނުވައިދޭނެ ފިހާރަތަކުގެ މައުލޫމާތު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެއްކޮށްފި އެވެ.