23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 57
ހާދަ ބޮޑެތި މާލީ ބަދަލުތަކެއް! އެހެން ގޮތެއް ނެތް؟!

ކޮންމެ ވެރިކަމެއް ބަދަލުވާ އިރަށް ކުރިން ސޮއިކޮށްފައި ހުންނަ އެއްބަސްވުންތައް އުވާލަނީ އެވެ. ބައެއް އެއްބަސްވުންތައް އުވާލާ އިރު ސަރުކާރުން ބުނެފައި އޮންނަނީ ދޭން ޖެހޭ ބަދަލެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވި 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދައުލަތުން އެގޮތަށް ދޭން ޖެހުނު ފައިސާގެ އަދަދު ފަސް ބިލިޔަން ރުފިޔާއާ ގާތް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލައަށް...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 13
ބިގަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އެދެފި

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއިލްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް، ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމުން 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިން މައްސަލަ އަލުން...

April 16, 2019 60
ބިގަށާއި ސީޖީޓީއަށް ފައިސާ ދޭން ޖެހުނު ގޮތް ބަލަނީ

ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މައުސޫމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސީޖީޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކަސްޓަމްސް އިން 22 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން...

20 މާޗް

March 20, 2019 63
މުސްތަފާ-ރިޔާޒްގެ ރުޅިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔަ ބަހުސް

މީގެ ތިން މަސް ކުރިން އެއީ އެއް ބައެކެވެ. އެކަމަކު ޕީއެސްއެމުން ރޭ ގެނެސްދިން ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސް ވީ އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒްއާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލަތައް ބަދަލުކޮށް، ހޫނު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގި ބަހުސަކަށެވެ. ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ދެ...

11 މާޗް

March 11, 2019 8
ފެނަކައާއި ޕީއެސްއެމްގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ

ފެނަކަ އާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 5
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް އާދިއްތަ ދުވަހު ފަށަނީ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 24
ބިގުގެ 78 މިލިއަން މައްސަލާގައި ކޮމިޓީ ނުބޭއްވުނު

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިން މައްސަލައިގައި ޕީއެސްއެމްގެ ވެރިން ހާޒިރުކޮށްގެން ސުވާލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުން ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެ މިއަދު ކެންސަލްވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2019 18
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ އަށް މަސް

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޒުވާން ކުޅިވަރު ޕްރެޒެންޓަރު ސާއިދު އަހުމަދުގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ޑައިލިސިސް ހަދަމުން އަންނަތާ އަށް މަސް ވީއިރު ވެސް ކިޑްނީއެއް ދޭނެ މީހަކު ނުވުމުން އެކަމަށް އެދި އާންމުކޮށް އޭނާ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 32
ފަސް މިލިއަނުން 78 މިލިއަނަށް!

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގަން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ހެދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްއެންބީސީ) އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް 78 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހި އޭގެ ތެރެއިން 30 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޕީއެސްއެމުން ދިނުމުން އެކަމާ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ސުވާލު...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 53
އެމްއެންބީސީގެ ދަރަނި ދައްކަނީ، ބިގަށް 30 މިލިއަން

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގަން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެންބީސީ) އާއި ޕީއެސްއެމުން އެކި ކުންފުނިތަކަށް ދައްކަންޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ދަރަނިތައް އަދާކުރަން ފަށައި، ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް(ބިގް) އަށް ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވާ 78 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 3
އޮލިމްޕަސް، އާޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްގެ ދަށަށް މިދިޔަ އަހަރު ބަދަލުކުރި އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އާޓްސް، ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

February 21, 2019 42
ޕީއެސްއެމުން އެންމެ ރެއަކަށް 83،000ޑޮލަރު ބޭކާރު!

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރަން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމުން) އިން 83،000 ޑޮލަރު (1.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުން...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 19
ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަފްސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނު ތެރޭގައި، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ ހަފްސީ އަބްދުﷲ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އިއްޔެ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 4
އެމްޓީޑީސީގެ އެމްޑީ ކަމަށް ތަޒްމީލް އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު އަދި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ބޯޑަށް މިއަދު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 15
ޕީއެސްއެމްގެ 14 މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް

ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ 14 މައްސަލައެއް ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖުމެންޓުން މިިދިޔަ...

January 08, 2019 46
ޕީއެސްއެމުން ޕީޕީއެމަށް 3 މިލިއަންގެ ހިލޭ ވަގުތު!

މިދިޔަ އަހަރު ޕީޕީއެމްގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ގެނެސް ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމުން 3.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގުތު ހިލޭ ދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ މެނޭޖިން...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 18
ޕީއެސްއެމްގެ ޗެއާއަކަށް ހިލްމީ، ބޯޑު މެމްބަރަށް މަރީ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެއާމަނަކަށް އިބްރާހިމް ހިލްމީ އަދި ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ޕްރެޒެންޓަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ އިއްޔެ އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 21
"ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެ"

މި ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާނެ ކަމަށާއި އެތަނުން ގެނެސްދޭ އެއްޗަކާ މެދު ސަރުކާރު ބިރުގަންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 17
ޕީއެސްއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝަމީމް

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ ކުންފުނި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް މުހައްމަދު ޝަމީމް މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 26
ޕީއެސްއެމް މިނިވަންކޮށް، އިތުބާރު އުފައްދާނަން: އަލީ

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމް ނުފޫޒުތަކުން މިނިވަންކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އުފައްދަވާނެ ކަމަށް އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލީ ޚާލިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 67
ޕީއެސްއެމްގެ އެމްޑީގެ އޮފީސް ބައި ހަދަން 4 މިލިއަން!

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (އެމްޑީ) އިބްރާހިމް ޚަލީލާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު (ޑީއެމްޑީ) މުހައްމަދު އިކްރާމް ތިއްބަވަން، ޓީވީއެމް އިމާރާތުގައި ޚާއްސަ އޮފީސް ބައެއް ހަދަން ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 43
ދީނީ ޗެނަލް ހަދަން ދިން ފައިސާތަކެއް ވަނީ "ގެއްލިފަ"

ދީނީ ޗެނަލެއް ހަދަން ޒަކާތު ފަންޑުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް ދިން ފައިސާއިން ބަޔަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 37
ޕީއެސްއެމުން ހަލީލާއި އިކްރާމު ވަކިކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން އިބްރާހިމް ހަލީލާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަމުން މުހައްމަދު އިކްރާމް މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.