19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 6
ޕީއެސްއެމުން ފޭސް2 އޯޕަން އެކްސެސް ވިއުގަ ބޭނުންކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެޗްޑީސީން ގާއިމްކުރަން އުޅޭ އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ބޭނުންކޮށްގެން ޕީއެސްއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށަން އެޗްޑީސީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 6
ޕީއެސްއެމްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ޕީޖީއަށް

ހަދާ ނުނިމޭ އިމާރާތެއް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ކުއްޔަށް ހިފައި، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެތަނަށް ކުލި ދެއްކި މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)ގެ އޮފީހަށް، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވައިފި އެވެ. މިއީ އެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 21
ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތެއް ފެންނާނެ: ޕީޖީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ހިމެނޭ ގޮތުން، ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަފާތު ފެންނަ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެރެދެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އޮތް ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑަށް އާ ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަންކޮށްފި

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ބޯޑަށް، ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އާ ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 14
ޕީއެސްއެމުން 22 މިލިއަން ހޯދަން 6 ކުންފުނިން ކޯޓަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބީލަމަށް ނުލައި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތްތަތަކުގެ އަގު ހޯދަން ހަ ކުންފުންޏަކުން ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 4
"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ބައިސްކޯފުން

"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި.

01 މެއި

May 01, 2020 60
ރައިވަރުގެ މައްސަލައިގައި މާފަށް އެދި ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޓީވީއެމުން އިއްޔެ ހަވީރު ގެނެސްދިން ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ކުރީގެ ދެ ރައީސަކަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ރައިވަރެއް ކިޔުއްވި މައްސަލާގައި...

May 01, 2020 29
ޓީވީއެމުން ކުޑަކުދިން ލައްވާ ސިޔާސީ ރައިވަރެއް!

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޓީވީއެމުން އިއްޔެ ހަވީރު ގެނެސްދިން ކުޑަކުދިންގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ކުރީގެ ދެ ރައީސަކަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ރައިވަރެއް ކިޔުއްވި މައްސަލަ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 22
ދަރިފުޅުގެ ވީޑިއޯއިން ޕްރެޒެންޓަރު މުއާޒް ރޮއްވާލައިފި!

ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކަލާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ފަހުން އަދި އެންމެ ހިތްދަތި ދުވަހަކީ އިއްޔެ އެވެ. މާލެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މީހާގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި ފަހުން، އިއްޔެ ވަނީ ހަތް މީހަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެ ބަލީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 6
ލޮކްޑައުން ނިމެންދެން ޕީއެސްއެމް މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި

ކޮވިޑް-19 މާލޭގައި ފެތުރެމުން ދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ މުވައްޒަފުން އޮފީހުން ނުނިކުމެ މަސައްކަތުގައި ތިބެން ނިންމައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 15
ފިލާވަޅު ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލަކާއި ޔޫޓިއުބުން

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން އެއް ހަފުތާ އަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން، ކުދިންނަށް ފިލާވަޅުތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ޗެނަލަކުންނާއި ޔޫޓިއުބް ފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 20
ބިގްގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބިޒްނަސް އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) ކުންފުންޏަށް 78 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްއެންބީސީ) ގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ހައި ކޯޓުން ބަލައިނުގަތް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަލައިގަތުމަށް އެ ކޯޓުން ނިިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 4
ހަ އަހަރަށް ފަހު އެމްއެފްއޭ އެވޯޑްސް ބާއްވަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ ޖަމިއްޔާ މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން ބާއްވާ އެވޯޑް ހަފުލާ އަލުން ބާއްވަން ނިންމައި، އެވޯޑް ހަފުލާ އިންތިޒާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެވޯޑު މި ބާއްވަނީ ހަ އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 44
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިވެންޓްތައް ވެސް ހިލޭ ލައިވް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ރަސްމީ ހުރިހާ އިވެންޓުތަކެއް ވެސް...

February 25, 2020 42
42 އަހަރު ވީ ޓީވީ އެންޓަނާ ނަގަނީ

ޓީވީއެމްގެ ސިގްނަލް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވުމަށް މީގެ 42 އަހަރު ކުރިން ޖަހާފައިވާ އެންޓަނާ ނެގުމަށް، އެ ސްޓޭޝަން ހިންގާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 14
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާ ލައިވްކުރީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ، ޕީއެސްއެމުން ލައިވް ކޮށްދިނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 3
"މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް" ލޯންޗުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކައްކާ ޝޯ "މާސްޓަޝެފް" ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާޝަން "މާސްޓަޝެފް މޯލްޑިވްސް" ގެނެސްދޭން ޕީއެސްމުން ނިންމައި. އެ ޝޯ ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 12
ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު އަލުން ފަށަނީ

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މިއުޒިކީ އީދު އަލުން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019 32
ޝާޔަން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކުރަން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކުގެ ތަހުގީގަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާޔަން ޝާހިދު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކުރަން ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 24
ނައްތާލީ ކުރީގެ މެނޭޖްމެންޓާ ގުޅޭ ލިއުންތަކެއް: އޭސީސީ

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަތަކުގައި ނައްތާލާފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖްމެންޓުން އެކި ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ލިއުންތަކެއް ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 26
ޕީއެސްއެމުން އޭސީސީ އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް!

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ ކުންފުނި، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާފައިވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވުމުން ޕީއެސްއެމުން ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީ، އެ މެމްބަރުންގެ...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 16
ޕީއެސްއެމްގެ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނުފެނުނު: އޭސީސީ

ބަަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ލިޔެކިއުންތަކެއް ހޯދަން އެތަނަށް ދިއުމުން އެ ލިޔެކިއުންތައް ފެނިފައި ނުވާ ކަަމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.