30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 4
ބްރިޖުގައި ދަތުރުތައް ފަށަން އެމްޕީއެލްއަށް ހުއްދަ ދީފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ބަސް ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 20
ބްރިޖާ އެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ނުވަ ބަސް ގެންނަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދޭން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ގެންނަ ބަސްތަކުގެ ތެރެއިން، ނުވަ ބަސް މި މަހު ފަހުކޮޅު މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 28
ވިސްނާ! ސިންގަޕޫރު، ޓޯކިޔޯ، ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ނަމޫނާ

މާލޭ މަގުމަތި އަމާންކުރަން މި ފަހުން އެޅި ފިޔަވަޅާ އެކު އެކި ވަޒީރުން ކުރެއްސެވި ތަސައްވުރުގައި، ސަރުކާރުން ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ސިޓީތަކާ އެއް ފެންވަރަށް މާލެ ތަރައްގީކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ އެވެ. އެ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯ އާއި ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ވާހަކަ އެ ބޭފުޅުން ދެއްކެވި އެވެ. އޭގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރުގެ ނަމޫނާ އިން...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 17
މަޖޫރީން އަލުން ރަޖިސްޓްރީވާން މުއްދަތެއް ދީފި

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ހުސް ކުރުމުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ އަގަށް މުދާ ހުސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ މަޖޫރީން އަލުން ރަޖިސްޓްރީވާން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އަންގައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 43
ބްރިޖާއެކު ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން އެމްޕީއެލުން ފަށަނީ

ބްރިޖް ހުޅުވުމުން މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ބަސްދަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 77
ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިނޫން ގޮތެއް ނެތް؟

މާލޭގެ މަގުތައް މިވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ވަކި ވަގުތެއް ނެތެވެ. ސައިކަލެއް ނުވަތަ ކާރެއްގައި ވިޔަސް ތަނަކަށް ދަތުރެއް ކުރުން މިހާރު ވަނީ ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ވެފަ އެވެ. މި މައްސަލައަަށް ހައްލެއް ނުލިބި، ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް މާލެ މިދަނީ ވެހިކަލްތަކުން ފުރި ބާރުވަމުންނެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
މާލެ އާއި ދެ އަތޮޅެއްގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެނީ

މާލެ އާއި ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ލ. އަތޮޅުގައި ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޕީއެލްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު 5ރ. އަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ސަރުކާރުން ދިން 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދިނުމަށް، ހިއްސާ މޫނުމަތީ އަގު 50ރ. އިން 5ރ. އަށް ދަށްކޮށް، ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް އިތުރު އެއް ހިއްސާ ދިނުމަށް، ރޭ ބޭއްވި އެ ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއިން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 27
އެއާޕޯޓް ފެރީ ޓިކެޓް އަގު ބޮޑުކުރީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ފެރީ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ނިންމީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 4
ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

ޕްރީމިއަމް ކާރު ގެނެސް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކުރި ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އެކަން ނުކުރެވުމުން އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކޮށް، ޕްރީމިއަމް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 48
ބްރިޖަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޑަބަލް ޑެކާ ބަސް ޑިޒައިންކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޑަބަލް ޑެކާ ބަސްތަކެއް ޑިޒައިންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބްރިޖް ނިމެންވާ އިރަށް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފުކުރެވޭ ވަރު ވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 46
ދަތުރުމަތީ މީހުން ނަގާ ޓެކްސީތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ޓެކްސީގައި މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރު ކުރާއިރު މަގުމަތިން މީހުން އަރުވާ ނަމަ ޓެކްސީގެ ލައިސެންސް ބާތިލް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 6
ހިންމަފުއްޓާއި ހުރައަށް ފެރީ ލޯންޗުތައް ފަށައިފި

ކ. ހިންމަފުއްޓާއި ހުރައަށް ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ފެރީ ލޯންޗުގެ ހިދުމަތް އެމްއެންއެޗްޑީ އިންވެސްޓްމަންޓުން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 4
ލައިސަންސް ޓެސްޓް ހެދުން މެދުކަނޑާލައިފި

ލައިސަންސް ނަގަން ހަދަން ޖެހޭ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޓެސްޓް ހެދުން ވަގުތީ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މެދުކަނޑާލައިިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު އިއުލާންކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިފުތިތާހުކޮށްފައިވާ އިރު، ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭނެ އަގުތައް ވެސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 21
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހުކޮށްފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް މިރޭ އިފުތިތާހުކޮށް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މި ރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 8
ދެކުނުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ބުދަދުވަހު އިފުތިތާހު ކުރަނީ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް އަންނަ ބުދަދުވަހުގެ ގެ ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 5
ފެރީގެ ހިދުމަތްދޭ ނުވަ އަތޮޅުގައި ނަގާ އަގު ބޮޑެއް ނޫން

އެމްޓީސީސީން ނުވަ އަތޮޅެއްގައި ދެމުން އަންނަ ފެރީ ހިދުމަތުގެ އަގު ނަގަނީ މީގެ ކުރިން މި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދިޔަ އަގުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 3
ދެކުނުގެ ބަސް ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަސް ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 8
މާލޭގެ އާ ބަސް ދަތުރުތައް ތިން މަސް ތެރޭގައި ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.