31 ޖުލައި

July 31, 2019 35
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ އެރި ފޯރިއެއްގައި: ޝާހިދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި، ގަތާރާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލީ އޭރު އެރި "ފޯރިއެއްގައި" ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކީގައި އަލުން ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާސާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 10
ގަތަރުގެ މައްސަލައިގައި ޝާހިދާ ބުދަ ދުވަހު ސުވާލުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރުގެ ގުޅުން އަލުން އިޔާދަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާ ސުވާލުކުރުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބެސްޓް އެއާލައިން އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް

ސްކައި ޓްރެކްސް ވޯލްޑް އެއާލައިނުން ދޭ ދުނިޔޭގެ "ބެސްޓު އެއާލައިން"ގެ އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 3
ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރުހޭ ގޮތެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން: ގަތަރު

މެދު އިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރުހޭކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕްލޭނަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
މައްކާ ސަމިޓަށް ފަހު ގަތަރަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިއުން

މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)ގެ ސަމިޓްގައި ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގަތަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 21
ގަތަރާއި ބިގްގެ މައްސަލާގައި ދެ ވަޒީރަކު މަޖިލިހަށް

މުހިންމު ދެ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 8
ސައުދީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރަށް!

މާދަމާ ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އެމަޖެންސީ ސަމިޓަށް، ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިހު ތާމިމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީ އަށް ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ދައުވަތު އަރުވައިފި ކަމަށް، ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 9
ގަތަރުން ގާޒާ އަށް 480 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ދޯހާ (މެއި 8) - ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ ސްޓްރިޕާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަށް 480 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
ގަތަރާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 13) - ދިފާއީ، ޓޫރިޒަމް އަދި ހަކަތަ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ގަތާރާ އެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 2
އެމެރިކާގައި ގަތަރުން 20 ބިލިއަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 17) - ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ އެމެރިކާގައި ހަކަތައާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ޖީސީސީ އަކީ ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއް: ގަތަރު

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 16) - ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) އަކީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައި ނުވާ "ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއްގެ" ގެ ގޮތުގައި ގަތަރުން ސިފަކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 4
ޖީސީސީ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރަށް ސައުދީން ދައުވަތު ދީފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 5) - އަންނަ ހަފުތާގައި ސައުދީގައި ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ސަމިޓަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 3
އޯޕެކުން އަންނަ މަހު ގަތަރު ވަކިވަނީ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 3) - ގޭސް އުފެއްދުމަށް ސަމާލުކަން ދޭން ކަމަށް ބުނެ އޯޕެކުން އަންނަ މަހު ގަތަރު ވަކިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ސާދު އަލް ކާބީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
ގަތަރުގެ އަމީރު ޖެޓް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ގަތަރުގެ ޝާހީ އާއިލާގައި ބޭނުންކުރި އަގު ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ތުރުކީ އަށް ހަދިޔާ ކުރީ އެ ބޯޓް ގަންނަން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 9
400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖެޓެއް ގަތަރުން އުރުދުޣާން އަށް

ދޯހާ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަތިންދާ ބޯޓެއް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީގެ ފަރާތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 1
ގަތަރުން ބިދޭސިންނަށް ޕާމަނެންޓް ރެސިޑެންސީ ދެނީ

ދޯހާ (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ގަތަރުން ބިދޭސީންނަށް ޕާމަނެންޓް ރެސިޑެންސީ ދޫކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 10
ގަތަރު ބޯޑަރު ވަށައި ސައުދީން ވަޅެއް ކޮންނަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ގަތަރު ބޯޑަރު ވަށައިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ވަޅެއް ކޮނުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ދާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސައުދީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 32
ރާއްޖެ، ޔޫއޭއީ، ގަތަރުގެ އެހީ އިންޑިއާ ބޭނުމެއް ނުވި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް ދޭން ނިންމި ފައިސާގެ އެހީ އާއި ގަތަރާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ފައިސާގެ އެހީ ގަބޫލު ނުކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 12
ގަތަރު ބަލިކޮށް ބަންގްލަދޭޝަށް ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ފިރިހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ގަތަރު އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ބަންގްލަދޭޝްގެ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުން ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބަންގްލަދޭޝް ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި އޭޝިއާގެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
ހައްޖުވެރިންނަށް ސައުދީން ދަނީ ހުރަސް އަޅަމުން: ގަތަރު

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 19) - ގަތަރުގެ ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ދޯހާ އިން ބުނެފި އެވެ.