15 ޖުލައި

July 15, 2020 25
އަރަބިން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ޝަހީމްގެ ވެބްސައިޓެއް

އަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭ ގޮތް ހަދައި، މެދު އިރުމަތީގެ މާކެޓަށްް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ކްރޫއިން ހޭޒްމަޓް ސޫޓުގައި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުމަތީގައި ކްރޫން ބޭނުންކުރުމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
ގަތަރުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރު، ނޫން ނަމަ ޖަލަށް

ދޯހާ (މެއި 18) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގަތަރުގައި ފޭސް މާސްކް އެޅުން މަޖްބޫރުކޮށް، އެ އަމުރާ ޚިލާފު ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ގަތަރުން ފުލް މުސާރަ

ދޯހާ (އެޕްރީލް 2) - ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ކަރަންޓީން ކުރާ މުއްދަތާއި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ މުއްދަތުގައި އެ މީހުންނަށް ފުލް މުސާރަ ދޭނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސި ޑޮކްޓަރަށް ތައުރީފް

ކޮލްކަތާ (ފެބްރުއަރީ 8) - ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސަން އެހީވި ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 2
މަޝްވަރާތަކަށް ގަތަރުގެ އަމީރު އީރާން އަށް

ދޯހާ (ޖެނުއަރީ 12) - އީރާނުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް އަލް ސާނީ ތެހެރާނަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ސައުދީ ސަމިޓްގައި ގަތަރުގެ އަމީރު ބައިވެރިނުވާނެ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގައި މިއަދު ފަށާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމަށް ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ ނިންމަވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 2
ގަތަރުގެ އަމީރަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ދައުވަތު ދެއްވައިފި

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 4) - ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރިޔާޒަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ސާނީ އަށް ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް ދެއްވައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 36
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ އެރި ފޯރިއެއްގައި: ޝާހިދު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި، ގަތާރާ އެކު އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލީ އޭރު އެރި "ފޯރިއެއްގައި" ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކީގައި އަލުން ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ދިރާސާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 10
ގަތަރުގެ މައްސަލައިގައި ޝާހިދާ ބުދަ ދުވަހު ސުވާލުކުރަނީ

ރާއްޖެ އާއި ގަތަރުގެ ގުޅުން އަލުން އިޔާދަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާ ސުވާލުކުރުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބެސްޓް އެއާލައިން އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް

ސްކައި ޓްރެކްސް ވޯލްޑް އެއާލައިނުން ދޭ ދުނިޔޭގެ "ބެސްޓު އެއާލައިން"ގެ އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 3
ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރުހޭ ގޮތެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން: ގަތަރު

މެދު އިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރުހޭކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕްލޭނަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
މައްކާ ސަމިޓަށް ފަހު ގަތަރަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިއުން

މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)ގެ ސަމިޓްގައި ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގަތަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 21
ގަތަރާއި ބިގްގެ މައްސަލާގައި ދެ ވަޒީރަކު މަޖިލިހަށް

މުހިންމު ދެ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 8
ސައުދީގެ ރަސްގެފާނުގެ ދައުވަތު ގަތަރުގެ އަމީރަށް!

މާދަމާ ބާއްވާ ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ އެމަޖެންސީ ސަމިޓަށް، ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިހު ތާމިމް ބިން ހަމަދު އަލް ތާނީ އަށް ސައުދީގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ދައުވަތު އަރުވައިފި ކަމަށް، ގަތަރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 9
ގަތަރުން ގާޒާ އަށް 480 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ދޯހާ (މެއި 8) - ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ ސްޓްރިޕާއި ހުޅަނގު އައްސޭރި އަށް 480 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
ގަތަރާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 13) - ދިފާއީ، ޓޫރިޒަމް އަދި ހަކަތަ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ގަތާރާ އެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 2
އެމެރިކާގައި ގަތަރުން 20 ބިލިއަން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 17) - ގަލްފުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ އެމެރިކާގައި ހަކަތައާ ގުޅޭ ދާއިރާގައި 20 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018
ޖީސީސީ އަކީ ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއް: ގަތަރު

ދޯހާ (ޑިސެމްބަރު 16) - ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) އަކީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައި ނުވާ "ދަތް ނެތް ޖަމިއްޔާއެއްގެ" ގެ ގޮތުގައި ގަތަރުން ސިފަކޮށްފި އެވެ.