22 މެއި

May 22, 2020 2
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ކްރޫއިން ހޭޒްމަޓް ސޫޓުގައި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުމަތީގައި ކްރޫން ބޭނުންކުރުމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
ޓޫރިސްޓުން ބަލާ ގަތަރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް

ރާއްޖެ އިން ނުފުރިފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާއި ބިދޭސީން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގަތަރު އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓެއް މާދަމާ އަންނާނެ ކަމަަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސި ޑޮކްޓަރަށް ތައުރީފް

ކޮލްކަތާ (ފެބްރުއަރީ 8) - ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސަން އެހީވި ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 1
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް ވިލާ ޓްރެވަލްސްއިން!

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބާލިން އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ވިލާ ޓްރެވަލްސް އިން ހާއްސަ ފެއާއެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 4
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ޓިކެޓު، ވިލާ އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ރިޒަވޭޝަން ހަދައި ދިނުމާއި ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބެސްޓް އެއާލައިން އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް

ސްކައި ޓްރެކްސް ވޯލްޑް އެއާލައިނުން ދޭ ދުނިޔޭގެ "ބެސްޓު އެއާލައިން"ގެ އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 26
ވީއައިއޭގެ އެކްސިޑެންޓް: ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ނެތް!

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި، އެއާ އޭޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ޖެހުނު މައްސަލާގައި ޕައިލެޓާއި ގްރައުންޑް ސްޓާފުން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 5
ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓު އަދިވެސް ނުފުރިފައި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮއްވައި އެއާ އޭޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑަކުން ޖެހި ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓު އަދިވެސް އޮތީ ނުފުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ގަތަރު އެއާވޭސްއިން "ގްލޯބަލް ޓްރެވަލް ބޮޓީކް"ގެ ނަމުގައި، 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 57
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ދިވެހި ޕައިލެޓަކާ އެކު މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 6
ގަތަރު އެއާވެސް އޭ350ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލަން ގަތަރު އެއާވޭސްއިން އެއާބަސް އޭ350 މަރުކާގެ ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 4
ގަތަރު އެއާވޭސްއިން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯޓު ގަންނަނީ

ދޯހާ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ހަ މަތިންދާ ބޯޓު ގަތުމަށް ބޯއިން ކުންފުންޏަށް އޯޑަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017
ގަތަރު އެއާވޭސްއިން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން 40 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 7
ބޯޓު ވައްޓާލަން ބުނުމުން ގަތަރުން އިކާއޯ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ދޯހާ (އޮގަސްޓް 20) - ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ދަތުރުކުރާ ޕަސިންޖަރުންނަށް ބިރުވެރިކަން ކުރިމަތިވާ ފަދަ ރިޕޯޓެއް ދުބާއީގެ އަލް އަރަބިޔާ ޓީވީން ދައްކާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން (އިކާއޯ) އަށް ގަތަރުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 20
ރާއްޖެއާ އެކު 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން ހިލޭ ވިސާ ދޫކުރަނީ

ރާއްޖެ ހިމެނޭ ގޮތަށް 80 ގައުމަކަށް ގަތަރުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ، ހިލޭ ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017
ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

ތަފާތު ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކާއި ހިލޭ ޓިކެޓް އަދި އެކި އިނާމްތައް ލިބޭ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެކްސްޕޯ އޮގަނައިޒްކުރި ހައިރައިޒް އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ވެސް މިހާރު ލެޕްޓޮޕް ގެންދެވޭނެ

ދޯހާ (ޖުލައި 6) - މަތިންދާ ބޯޓުގެ ކެބިންގައި އެމެރިކާ އަށް ލެޕްޓޮޕް ގެންދިއުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ ލުއިގެ ދަށުން ގަތަރު އެއާވެސް އިން ވެސް ލެޕްޓޮޕް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 1
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ސައުދީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލައިފި

ދޯހާ (ޖޫން 5) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރާ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް މި ވަގުތަށް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.