17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖެއް ގަތަރުން

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގަތަރަށް ދާ ޓޫރިސްޓުން ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020
އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯކުރާ އެއާލައިނަކީ ގަތަރު

ވިހި މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާ އެކު ފޭސްބުކްގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފޮލޯ ކުރާ އެއާލައިނަކަށް ގަތަރު އެއާވޭސް ވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 6
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ ޓިކެޓު ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުން ކުރަމުން އަންނަ ބުރަ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން 21،000 ޓިކެޓު ޓީޗަރުންނަށް ހިލޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ގަތަރު އެއާވޭސްއިން އޭ380ގެ ދަތުރުތައް އަދި ނުފަށާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ގަތަރު އެއާވެސްގެ އޭއާބަސް އޭ380 ގެ ދަތުރުތައް ނުފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 21
ހަތަރު މަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 21
މާދަމާ ބޯޑަރު ހުޅުވާލަނީ، ގަތަރު ފްލައިޓްތައް ފުރިއްޖެ

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން މާދަމާ ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހުޅުވާލާ އިރު، ގަތަރު އެއާލައިންގެ ފްލައިޓްތައް އޯވަބުކް ވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 20
10 އެއާލައިނަކުން ސްލޮޓަށް ވަނީ އެދިފައި:އެމްއޭސީއެލް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވައިލާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޖާގަ ހޯދަން މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ 10 އެއާލައިނަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 2
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ކްރޫއިން ހޭޒްމަޓް ސޫޓުގައި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ދަތުރުމަތީގައި ކްރޫން ބޭނުންކުރުމަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
ޓޫރިސްޓުން ބަލާ ގަތަރު އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް

ރާއްޖެ އިން ނުފުރިފައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންނާއި ބިދޭސީން ގެންދިއުމަށްޓަކައި ގަތަރު އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާބޯޓެއް މާދަމާ އަންނާނެ ކަމަަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020
ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސި ޑޮކްޓަރަށް ތައުރީފް

ކޮލްކަތާ (ފެބްރުއަރީ 8) - ފްލައިޓުގައި މީހަކު ވިއްސަން އެހީވި ޑޮކްޓަރަކު އޭނާގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާ ކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 1
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް ވިލާ ޓްރެވަލްސްއިން!

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބާލިން އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ވިލާ ޓްރެވަލްސް އިން ހާއްސަ ފެއާއެއް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި

ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ތިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 4
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ޓިކެޓު، ވިލާ އިން ވިއްކަން ފަށައިފި

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ރިޒަވޭޝަން ހަދައި ދިނުމާއި ޓިކެޓް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ވިލާ ޓްރެވެލްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބެސްޓް އެއާލައިން އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް

ސްކައި ޓްރެކްސް ވޯލްޑް އެއާލައިނުން ދޭ ދުނިޔޭގެ "ބެސްޓު އެއާލައިން"ގެ އެވޯޑު ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް އަނެއްކާވެސް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 26
ވީއައިއޭގެ އެކްސިޑެންޓް: ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ނެތް!

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓެއްގައި، އެއާ އޭޝިޔާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ޖެހުނު މައްސަލާގައި ޕައިލެޓާއި ގްރައުންޑް ސްޓާފުން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 5
ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ބޯޓު އަދިވެސް ނުފުރިފައި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ)ގައި ޕާކު ކޮށްފައި އޮއްވައި އެއާ އޭޝިއާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑަކުން ޖެހި ގެއްލުންވި ގަތަރު އެއާވޭސްގެ މަތިންދާބޯޓު އަދިވެސް އޮތީ ނުފުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018
ގަތަރު އެއާވޭސް އިން 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް، ގަތަރު އެއާވޭސްއިން "ގްލޯބަލް ޓްރެވަލް ބޮޓީކް"ގެ ނަމުގައި، 50 ޕަސެންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 57
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 ދިވެހި ޕައިލެޓަކާއެކު

ގަތަރު އެއާވޭސްގެ އޭ350 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ދިވެހި ޕައިލެޓަކާ އެކު މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ފަށައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 6
ގަތަރު އެއާވެސް އޭ350ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އުފުލަން ގަތަރު އެއާވޭސްއިން އެއާބަސް އޭ350 މަރުކާގެ ބޯޓުގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.