25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 19
ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުންގެ ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓްކުރަނީ

ޕްރޮފެޝަނަލް ފަންތީގެ ވަޒީފާތައް އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ ހޯދުމަށް، ހުށަހަޅާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ސަނަދުތައް ވެލިޑޭޓް ކުރުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 9
ފެންވަރު ވަޒަންކުރުން ހަރުދަނާކުރާނަން: އެމްކިޔުއޭ

ރާއްޖޭގެ ޔުނިވާސިޓީތަކާއި ކޮލެޖުތަކުން ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް އެސައިމަންޓަށް ބަރޯސާވުން އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަން ހައްލުކުރަން، ކޯސްތައް އެޕްރޫވްކުރާއިރު ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) ގެ އާ ސީއީއޯ ޑރ. އަބްދުލް ހަންނާން މިއަދު...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 14
ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ހަންނާން،ޕޮލިޓެކްނިކަށް ނާސިރު

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ސީއީއޯ އިން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 3
އެމްކިއުއޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)ގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016
ލޯކަލް ސަނަދުތަކުގައި ތައްގަނޑު ޖެހުން ހުއްޓާލަނީ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ދޭ ސަނަދުތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން ޖަހަމުން ދިޔަ ރިކޮގްނިޝަން ތައްގަނޑު ޖެހުން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން އެ އިދާރާއިން ނިންމައިފި އެވެ.