02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ޕްރިންސް ވިލިއަމަށް 4 ވަނަ ދަރިއަކު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަން މިހާރު އިންނެވީ ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
ރާނީ އަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެނޭޖަރަކު ހޯދަނީ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ މެނޭޖަރަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 2
އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޕްރިންސް ފިލިޕަށް ދައުވާއެއް ނެތް

މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ކާރު ދުއްވަވަމުން، އޯވަޓޭކް ކުރައްވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެހެން ކާރަކާ އެކްސިޑެންޓްވެ، ބަޔަކަށް އަނިޔާވި މައްސަލާގައި، އިނގިރޭސި ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 2
ޕްރިންސް ފިލިޕް ލައިސަންސް ދޫކޮށްލައްވައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ ކްއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕް މިދިޔަ މަހު އަމިއްލަފުޅަށް ކާރު ދުއްވަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވެ، އެ ހާދިސާގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާވެ، ފާޑުކިޔުންތައް ވެސް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ޑްރައިވިން ލައިންސް އަމިއްލަފުޅަށް ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
އިނގިރޭސި 50 ޕައުންޑުގެ ނޫޓަށް އާ މޫނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ 50 ޕައުންޑް ނޫޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 7
ޝާހީ ކައިވެންޏަކަށް އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޚަރަދެއް

އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ ޝާހީ ކައިވެނީގެ ހަރަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 4
ރާނީއަށް ފަހު ކޮމަންވެލްތުގެ އިސްވެރިއަކަށް ވާނީ ޗާލްސް

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 21) - އިނގިރޭސި ރާނީ އަށް ފަހު ކޮމަންވެލްތުގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ދެން ހަމަޖެހިގެން ދާނީ އިނގިރޭސި ވަލީ އަހުދު ޕްރިންސް ޗާލްސް ކަމަށް ކޮމަންވެލްތުގެ ލީޑަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018
ކޮމަންވެލްތުގެ އިސްވެރިއަކަށް ރާނީ ބޭނުން ވަނީ ޗާލްސް

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 19) - ކޮމަންވެލްތުގެ އިސްވެރިއަކަށް ދަރިކަލުން ޕްރިންސް ޗާލްސް އައްޔަންކޮށްދެއްވުމަށް ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންގެ ކިބައިން އިނގިރޭސި ރާނީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 5
ހެރީގެ ދެ ލޯބިވެރިންނަށް ކައިވެނި ހަފުލާގެ ދައުވަތު

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ، އަންނަ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނައިރު އެ ހަފުލާގައިި އޭނާގެ ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 4
އިނގިރޭސި ރާނީ އާއި ފިރިކަލުން ތިމާގެ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތާއި ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ކައިވެންޏަށް 70 އަހަރު ފުރުން ދާދިފަހުން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ދެބެންގެ ދެ ދަރި ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވާތީ އާއިލީ ގޮތުން ވެސް އޮތީ މާ ކުރިއްސުރެ ގުޅިފަ އެވެ. ލޭގެ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ގުޅިފައިވަނީ ކުއީން ވިކްޓޯރިއާއާ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 6
އަރިސް ބޭފުޅުންނަށް ރާނީ ފޮނުއްވާ ސިއްރު މެސެޖުތައް

އިނގިރޭސި ރާނީ ތުރުކުރައްވާ ހެދުންތަކާ އެކު ބޭނުންކުރައްވާ ގަހަނާ އާއި އަތްދަބަސް ފަދަ ތަކެތި އެއީ ހަމައެކަނި ޒީނަތްތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރައްވާ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 5
ރާނީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 12) - އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ހިންގައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން ބަކިންހަމް ޕެލަސް އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
މެގަން މާކަލް ޝާހީ އާއިލާއާ އެކަށީގެންވޭ: އެލިޒަބަތު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މެގަން މާކަލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ސިއްރުން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު އެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި، މާ ސީރިއަސް އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 11
އިނގިރޭސި ރާނީ ހޮވާ ލީޑަރުން ތަމްރީނު ކުރަން ދެ ދިވެހިން

އިނގިރޭސި ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ޔަންގް ލީޑާސް އެވޯޑަށް ހޮވޭ ކުދިން ތަމްރީނުކުރާ ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ އާއި އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އައިޝަތު ރަފިއްޔާ ހޮވައިފި އެވެ.