21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 11
ކަރަންޓީނާ އެކު އިސްލާމް ދީނުގެ ހިދާޔަތު

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ މި ބިރުވެރކަމުގެ ތެރޭގައި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ތިބެން ޖެހިފައި ވަނީ ބަންދުގަ އެވެ. މިކަމާ ހެދި ދިމާވާ އެކި ކަހަލަ އިޖުތިމާއި އަދި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 44
ޝަމީމްގެ ކިޔެވުން، އެންމެންގެ ހިތް އަތުލައިފި

މި ދުވަސްވަރު މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލާފައިވަނީ އެކި ރާގުރާގަށް ކިޔާފައިވާ ގުރުއާންގެ އާޔަތްތަކުންނެވެ. ކުޑަކުދިން ފެށިގެން ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވެސް ގެންދަވަނީ ފޯރީގައި އެ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ފެއްޓެވި އެ ހަރަކާތުގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 79
ގުރުއާން ޗެލެންޖުން ސޯޝަލް މީޑިއާ ފުރާލައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފެއްޓެވި ޗެލެންޖް ކާމިޔާބުވެ، އިންސްޓަގްރާމާއި ޓްވިޓާ އަދި ފޭސްބުކްގައި އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ އަޑުން ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް އިއްވާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 56
ގުރުއާނުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފުރާލުމުގެ ޗެލެންޖެއް

ޓޮއިލެޓް ޕޭޕާ ރޯލެއް، ފައިން ޖަގްލްކުރަން އުޅޭ ވީޑިއޯތަކުން ސޯޝަލްމީޑިއާ ފުރާލި "ސްޓޭއެޓްހޯމް" ޗެލެންޖު ރާއްޖެއާ ހިސާބަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ޗެލެންޖު ވައިގައި ހިފީ އެވެ. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުން ވެސް މީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް...

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަޚްލާޤަށް ބާރުއަޅާ މިންވަރު

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރެވެ. އެފޮތުގައި ދީނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިގެންވެ އެވެ. މިގޮތުން އިސްލާމީ ޢަޤީދާ އާއި ޝަރީޢަތާއި އަޚްލާޤު ދެނެގަތުމަށް އޮތް އެންމެ ފުރަތަމަ މަޞްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ. ޤުރްއާނުގައި އެހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއްކަންކަން ތަފްސީލުކޮށެވެ....

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 26
ކީސްޓޭޖް 4އަށް ގުރުއާނުން އެސެސްކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން، ގުރުއާން މާއްދާ އިން އެސެސްކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 8
ގުރުއާން އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއަކަށް ނުހަދާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

ކީރިތި ގުރުއާން އިޚްތިޔާރީ މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުގެ ވިސްނުން ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 20
ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލެއް

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން އަނެއްކާ ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 43
އޯއައިސީގެ ޖަލްސާގައި ޝަހީމްގެ ގުރުއާން ކިޔެވުން

އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ޖަލްސާއެއްގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ ގުރުއާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 5
"މިހާރު ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގުޅޭގޮތުން ލުއެއް ލިބޭނެ"

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތަށް ގެނައި ބަދަލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 49
ގުރުއާން ޓެސްޓް: އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްލޭނެއް ނެތް!

ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުގައްރަރު ތައްޔާރު ކުރައްވާ، ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ)ގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ދާދި ފަހުން ލިޔުއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބެލެނިވެރިންނަށް ބާރު އެޅުއްވީ ސްކޫލް ބަންދު ނުވަތަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ކުދިން ލައްވައި ހޯމް ވޯކް ނެހެދުމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި، އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން،...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 17
އަންނަ އަހަރު ހަދާނީ ގުރުއާންގެ އެންމެ އިމްތިހާނެއް

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ގުރުއާން ހިމަނާފައި އޮތް އިރު، އެ މާއްދާ އިން ދަރިވަރުންނަށް މާކްސް ދޭނީ ދެ އެސައިންމަންޓްގެ ބަދަލުގައި އެންމެ...

December 18, 2019 32
ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތް، ކަންބޮޑުވުމަކަށް!

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ގުރުއާން ހިމަނައި، އެ މާއްދާގެ އެސެސްމަންޓް ރާވާފައިވާ ގޮތާ މެދު ބެލެނިވެރިންނާއި ބައެއް ޓީޗަރުން ކަންބޮޑުވުން...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 22
ދުއާ ކުރަންވީ ޔޫސުފް ފަދަ ތަރިއެއް ލިބުމަށް: ގާސިމް

މުސްލިމް ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކު ދުއާ ކުރަންވީ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި ގުރުއާން ހިތުދަސް ކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިން ފަދަ އަލިގަދަ ތަރިއަކަށްވުމަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 11
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ހަދިޔާ އާއި ހިތްވަރު ޔޫސުފަށް

އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިންއާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 28
ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި

އަމިއްލަ ޕްރީ ސްކޫލް، ދޮންދޫނީގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 26
ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރުމަށް އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރެއް!

ގުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމަށް ވަރަށް ކުޑައިރު މާޒިނާ އަބްދުއްރަހީމް ފެށި ދަތުރު ނިންމާލަން ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށް އެރި އެވެ. ދަސްކުރި އެއްޗެހި އަލުން ކިޔައިދިނުމަށް މުރާޖަޢާ ކުރި އިރު ކުށް ޖެހެން ފެށުމުން އެއީ އޭނާއަށް ވާވަރު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވުނެވެ. އެކަމަކު ގުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްގެން އާއިލާގެ ފުރަތަމަ ހާފިޒާއަށް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 2
ކެތްތެރިވުމުގެ ފިލާވަޅުތައް ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކަ އިން

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކަ އަކީ އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ވާހަކަ އެކެވެ. މިގޮތުން ޢިލްމުގެ މުހިންމު ކަމާއި އޭގެ މާތްކަމާއި ޢިލްމުވެރިންގެ ގަދަރުގެ މަތިވެރިކަމާއި އުނގެނުމާއި އުންގަންނައި ދިނުމުގައި ދެ ފަރާތުން ސަމާލުވާންޖެހޭ އަދަބުތަކާއި މި ނޫން ވެސް އެތައް ފިލާވަޅުތަކެކެވެ. މި ދެންނެވި...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 12
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މަޖިލިހަށް ކުއްލި މައްސަލަ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަތަކެއް ލިޔުނު މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަލައިގަނެ، މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ މިހާރު ބަހުސް ފަށައިފަ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 92
ގުރުއާން މުބާރާތްތައް ނުބާއްވާތީ ޝަހީމްގެ ކަންބޮޑުވުން

ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އައި ގުރުއާން މުބާރާތްތަކާއި ހާފިޒުން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްތައް މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން މަޑުޖެހިފައިވާތީ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ގުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ "އައްޑޫ ގުރުއާން މުބާރާތް" 279 ބައިވެރިންނާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.