28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ އަކަށް ފައިނުން ބައި ޓަނުގެ ކަރާ

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީ އަށް ރ. ފައިނުން ބައި ޓަނު (500 ކިލޯ)ގެ ކަރާ މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 8
ރަށްގިރުމާ ބަނދަރުތައް ހުރި ގޮތާ ގުޅުމެއްވޭ: އަސްލަމް

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ ރަށްގިރުމުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި އެ ރަށްތަކުގެ ބަނދަރުތައް ހަދާފައި ހުރި ގޮތާ ގުޅުމެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 8
ފައިނަށް އުއްމީދެއް، ވެއްޓުނު ގަސްތައް ކޮޅަށް ނަގައިފި

ރ. ފައިނުގެ އުތުރު ފަރާތް ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާލައި، އަތިރިމަތީގައި ހުރި ބިޔަ ކާނި ގަސްތައް ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެ ގަަސްތައް ނަގައި، ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު އާކޮށްދީފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 49
ފައިނުގެ ފަޚުރު، ބިޔަ ކާނިގަސްތައް މޫދުގައި!

މީގެ 60 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ރ. އަތޮޅުގައި އަަތޮޅުވެރިކަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ޝާތިރު އެ އަތޮޅު ފައިނަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައި ހުރި ބިޔަ ކާނި ގަސްތަކެވެ. ގިނަ ބޭނުންތަކެއް ހިފޭނެ ގަހުގެ ލަކުޑީގެ ދަހިވެތިކަމުގައި، އެއިން ގަހެއް ކަނޑާލުމަށް އޭނާ އަމުރު ކުރެއްވި...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 30
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު ނާޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 16
ފައިނު އެއާޕޯޓު އީއައިއޭ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައިފި

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ހެދި އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި، އެ ރިޕޯޓު ބަލައިނުގަންނަން އެންވަޔަރްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 20
ފައިނު އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއަށް އީކޯކެއާ ފާާޑުކިޔައިފި

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅާތީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އީކޯކެއާ އިން މިއަދު ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 4
ފައިނު އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއަށް މިހާރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ހެދި އެންވަޔަރްމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ)އާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން...

November 08, 2018 39
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން 5000 ގަސް ކަނޑަންޖެހޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށްޓަކައި 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ކަނޑަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށް، އެ މަޝްރޫއު...

03 ޖުލައި

July 03, 2018 7
"ފައިނު އެއާޕޯޓް ހަދާނީ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބަލައިފައި"

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެއާޕޯޓް ހަދަން އެ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދާނީ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް...

July 03, 2018 29
ފައިނު އެއާޕޯޓާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

ރ. ފައިނުގައި ހަދާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މިއަދު އެ ރަށުގެ ބަޔަކު ޕެޓިޝަނެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 12
ފައިނު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ފަށާނެ

ރ. ފައިނު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފަށާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 47
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަކީ ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ރަށަށް އުފަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 32
ފައިނުގައި ހަދާ އެއާޕޯޓާ މެދު ވެސް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް

ރ. ފައިނުގައި ސަރުކާރުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓު އަދި ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަޝްރޫއާ މެދު އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 15
ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޮޑެލަކަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި އެއާޕޯޓުތައް އަޅަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު މޮޑެލްއަކަށް ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ކަަމަށްވާ ޔުނިވާސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 12
ފައިނު އެއާޕޯޓް އަޅަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީ ހޮޓަލަކާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު މަޝްރޫއު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ހަވާލުކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 32
އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީހޮޓަލަކާއެކު ފައިނުގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓަކާއި ސިޓީ ހޮޓަލަކާ އެކު ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 20
ދަރަނީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް: ރައީސް

ސަރުކާރާ ދިމާލަށް ރާއްޖެ ދަރަނިވެފައިވާ ވާހަކަތަ ދެއްކުމުގެ ޖާގައެއް އިދިކޮޅު އެއްވެސް ލީޑަރަކަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 24, 2017 22
ލީޑަރުން ކުޅި ބަލަން ތިބެގެން ކަމަކު ނުދާނެ: ރައީސް

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، ކުޅި ބައްލަވަން ނުތިއްބަވާ "ފަސްގަނޑަށް" ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.