27 ޖުލައި

July 27, 2020 3
އިނގުރައިދު އަށް ދިޔަ ދެ ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދު އަށް ގޮސް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ދެ ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 14
ހަލީމްގެ ފައެއް ޖެހުމަށް އެހީ ހޯދަނީ

ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާގެ އާޓިފިޝަލް ފައެއް ޖެހުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން އެހީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 36
ގުޅުވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ފައި ބުރިކޮށްލައިފި

ރ. އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގެ ބޭރުގައި އިއްޔެ ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ފައި ބުރިވި ޒުވާނާގެ ފައި ގުޅުވެން ނެތިގެން މިއަދު ބުރިކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 41
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ވަރަށް ބޭއިންސާފު: ފަލާހް

މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް ބޭއިންސާފު، ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 12
ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނީ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު، މި ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރ. އިނގުރައިދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 5
އޭޕީގެ ޕްރައިމަރީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ އަށް އެކަނި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އަދާލަތު ޕާޓީ (އޭޕީ)ގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލުމުން ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޖެހުނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ އަށް އެކަނި ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 111
ދެފައި ނުބަނދެ އިންތިޚާބަކަށް އައުމަކީ ކުރި މޮޔަކަމެއް

އެމަނިކުފާނުގެ "ދެ ފައި ނުބަނދެ" އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އައުމަކީ ކުރި މޮޔަ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރ. އިނގުރައިދޫގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 2
ނިއުމާގެ "ނިވައިރޯޅި"ގެ ޓީމް އިނގުރައިދޫގައި

ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް ޝޫޓިން ނުފެށި ލަސްވަމުން ދިޔަ، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ވަދާއީ ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޝޫޓިން އަށް އެންމެ ފަހުން ރ. އިނގުރައިދު އަށް އިއްޔެ ހިނގައްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 6
ހިލަ ހިފައިގެން ދިޔަ ބާޖެއް ފަރަށް އަރައިފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހަދަން ބޭނުންވާ ބޮޑު ހިލަ ހިފައިގެން ދިޔަ ބާޖެއް ރޭ ފަރަށް އަރައިފި އެވެ.