23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރި ކަމަށް ބުނެ ރ. މަޑުއްވަރިން ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާ އުފުލި ހަ މީހުން ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް މަޑުއްވަރީއަށް

އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިރާގުގެ ފައިބަ ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020
ހުޅުޖެހުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޖަމާއަތް ހަދައިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން ހައްޔަރުކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައި، ދެން ތިބި މީހުންގެ ބަންދަށް އަށް ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ހުޅުޖެހުން، ވައްކަމުގެތުހުމަތަށް އިިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 15
ހުޅުޖެހުމާއި ވައްކަމުގެ ތުހުމަތަށް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުން ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

June 23, 2020 7
މަޑުއްވަރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރުުގެ މީހުން އުޅޭ މައްސަލާގައި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
މަޑުއްވަރީ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް ދައުވާ

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިިންގި އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ރ. މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 24
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

February 06, 2020 34
ހައްޔަރުކުރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މަޑުއްވަރީގެ ބައެއް

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައިގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ރ. މަޑުއްވަރީގެ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 3
ވެލި ނަގަން ދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ވެލި ނަގަން ރ. މަޑުއްވަރިން ދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 3
މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގައި ރ. މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 14
13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ދައުވާކޮށްފި

ރ. މަޑުއްވަރީގައި، އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހެއި މައްސަލައިގައި އެ ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ގެ އޮފީހުން މިއަދު ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 15
ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ މީހަކު މާޅޮހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރުކަށި ފިކުރަށް ތާއީދުކޮށް ކޯޓުން ބޭރުން ކުޑަ ކުދިން މީހުންނާ ކައިވެނި ކުރުވި މީހަކު އއ. މާޅޮހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 3
ހައްމާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި

ކައިވެނީގެ ނަމުގައި 13 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އިސްމާއިލް ހައްމާދުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 17
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ނުރައްކާ މަޑުއްވަރީގައި ކުޑަކުރެވިއްޖެ

ރ. މަޑުއްވަރީ ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މަދު ބަޔަކު ފަތުރަައި އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ހައްދުފަހަނާޅާފައިވާ ފިކުރުގެ ނުރައްކާ އެ ރަށުގައި ކުޑަކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން...

December 23, 2019 4
ހައްމާދާއި އާސިފް އަދިވެސް ބަންދުގައި

ކައިވެނީގެ ނަމުގައި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އިސްމާއިލް ހައްމާދާއި ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގައި އޭނާ މަރާލަން ހަމަލާދިން ކަމަށް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 13
މައްސަލައަކީ ވެކްސިނެއް ނޫން، ހައްގުން މަހްރޫމްކުރުން!

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މައިންބަފައިންގެ އަތުން ނެގީ ވެކްސިން ދޭން އިންކާރު ކުރާތީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާ ގެންގުޅުނީ އެކަށީގެންވާ، ރައްކާތެރި މާހައުލެއްގައި ނުވުމަކީ ވެސް މައްސަލަ އަކަށް ވި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 17
މަޑުއްވަރީގެ އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 50
މަޑުއްވަރީގައި ވެކްސިން ނުދޭތީ ދަރިފުޅު އަތުލައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި އެ ރަށުގެ ކުއްޖަކު މައިންބަފައިންގެ އަތުން ނަގައި ކުއްޖާގެ ބޮޑުދައިތައާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 19
ދެކޮޅު ހެދި މީހުން ނަސޭހަތް ގަބޫލުކޮށް ވެކްސިން ދީފި

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ކުޑަކުދިންތަކަކަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި ބަޔަކަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދިން ނަސޭހަތް ގަބޫލުކޮށް، ވެކްސިން ދޭން އެއްބަސްވުމުން އެ ކުދިންނަށް މިއަދު ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 117
ހައްމާދަށް ހަމަލާދިނީ އާސިފް؛ ގުޅެނީ ވައްކަމާ!

ލަނޑާ ނަގާ ދޯނީގައި ތިބީ ތިން މީހުން ކަމަށާއި އޭގެތެރެއިން އިސްމާއިލް ހައްމާދުގެ ބޮލަށާއި ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހެރިކަމަށް، އިސްމާއިލް އާސިފް ތަހުގީގާއި ކޯޓުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 36
މަޑުއްވަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވަން ފިޔަވަޅު ނާޅާ

ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރި، ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތް ކަން އެނގުނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ހާދިސާއަކުން ނޫނެވެ؛ ކަނޑުމަތީގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ހުކުމް ނެރެ، ގަތުލު ކޮށްލަން އުޅުމުގެ މާ ކުރިން ވެސް އެ ރަށުގެ ހާލަތު ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅި...