29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 2
އުނގޫފާރުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް ރ. އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވް ކަމަށް ދެއްކި މީހާގެ ސާމްޕަލް އަލުން ޓެސްޓްކުރުމުން ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވެ އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް

ރ. އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ރަށް އިއްޔެ މޮނިޓަރިން އަށް ލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 4
އުނގޫފާރުގެ ހުރިހާ ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވް

ރ. އުނގޫފާރުން މާލެ ގެނައި އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު އިތުރު ބަޔަކަށް އެ ބަލި ޖެހިފައިވޭތޯ ބަލަން އެ ރަށުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަތައް ނެގެޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 4
އުނގޫފާރަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މާލެ ގެނައި އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން، އެ ބަލި ފެތުރަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 1
ދޯންޏެއް ވަގަށް ނެގި ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއް ބަޔަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ދިވެހިން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 18
ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ކުދިންނަށް "ހޭވައްލާ" ޕްރޮގްރާމް

ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް "ހޭވައްލާ"ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލުތަކުގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 5
އުނގޫފާރު މިސްކިތު ޚައިރާތު ފޮށި ފަޅާލައިފި

ރ. އުނގޫފާރު މިސްކިތެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޚައިރާތު ފޮއްޓެއް މިއަދު ފަޅާލައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 68
އަފްރާޝީމްގެ އާއިލާ އިން ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓަކީ ޑްރާމާއެއް ކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓްގައި ހުރި ކަމަށް އާއްމުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތައް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ، އަބްދުއްނާސިރު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ބުޅަލުގެ މައްސަލައިގައި ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށްފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ބުޅާ މަރާ މީހުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމެއް ދޭން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ނިންމުން އެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

October 02, 2019 15
ބުޅާ މަރާތީ ކަންބޮޑުވުން؛ އެއީ ކުށެއް

ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ކަމަށް ބުނެ ބުޅަލަށް އަނިޔާ ކުރުމަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކަމެކެވެ. މީގެކުރިން މާލޭގައި ވެސް ބުޅަލަށް އަނިޔާކޮށް، މަރާލާފައި އެބަހުއްޓެވެ....

October 02, 2019 34
މަރާލާ ކޮންމެ ތިން ބުޅަލަށް 100ރ.!

ރ. އުނގޫފާރުގައި ބުޅަލުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން، އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ޓަކައި، މަރާލާ ކޮންމެ ތިން ބުޅަލަށް 100ރ. ދޭން އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 9
އުނގޫފާރުގެ ނެރުމައްޗަށް ލޯންޗެއް ބަންޑުންޖަހާލައިފި

ރ. އުނގޫފާރުން ޖޯލި މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓަށް ފުރި ލޯންޗެއް އުނގޫފާޜުގެ ނެރު ކައިރި އަށް މިއަދު ބަންޑުން ޖަހާލައި ބައެއް މީހުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 18
ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއްގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 6
ކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ ފަރުދީ ޒިންމާއިން: އިމްރާން

ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި އާއިލާތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި އިގުތިސާދު ވެސް ރަނގަޅުވުން ބިނާވާނީ ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ކަަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 10
ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި އުނގޫފާރަށް ހިލޭ ކަރަންޓް

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރ. އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންނަށް މި ރޯދަ މަހު ވެސް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ދޭން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 21
ވަގުކަލޭގެއަށް ތިޖޫރި ނުހުޅުވުނު، ފުލުހުން އެ ހޯދައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި 500،000ރ. އާ އެކު ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރި އެ ރަށުގެ ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 3
އުނގޫފާރުގައި 500،000ރ. ވަގަށް ނަގައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި މިއަދު 500،000ރ. ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 27
މަތީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު ގެއްލި، މަގާމު ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުން އަބްދުލް މަތީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 34
އިލްހާމް މިފަހަރު ވާދަކުރައްވަނީ އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 28
ރައީސް ޔާމީން ނ. އާއި ރ. އަތޮޅަށް

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ނ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 20
ގިނައިން ބާތިލްކުރީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ފޯމު: އިބޫ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމު، މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު...