24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ހުޅުޖެހުން، ވައްކަމުގެތުހުމަތަށް އިިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން އަރައި، ބޮޑެތި ވައްކަންކޮށް، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ރ. އަތޮޅުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރ.އަތޮޅު ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވެބިނާއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީ ގޮތުގެ މުހިއްމު ކަމަށް، ރ. އަތޮޅުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ރޭ ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 12
އިފުރު އެއާޕޯޓާ އެކު ރިސޯޓު ވިއްކާލަނީ

ރ. އިފުރު އެއާޕޯޓާ އެކު އެރަށުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓު ވިއްކާލަން، އެ ރިސޯޓް ހިންގާ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް އައިލެންޑް ކޯ (ޓީއެސްއެމްއައި) އިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 8
ރ. ކޮއްޓެފަރު އަންނަ މަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

މަތީފަންތީގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރ. އަތޮޅުގައި އަނެއްކާ ވެސް ފައިވް ސްޓާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 12
އެދެނީ ހައްގަށް ލޯބިކުރާ ފަރުދުން ބިނާކުރަން: ރައީސް

ސަރުކާރުން އެދެނީ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހައްގަށް ލޯބިކުރާ ނަޒާހަތްތެރި ފަރުދުން ބިނާކުރަން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 23
ޕިކަޕެއް ޓޯކުރަން އުޅުމުން ފުލުހަކަށް އަނިޔާކޮށްފި

ރ. މަޑުއްވަރީގައި، ރަޖިސްޓަރީ ބޯޑު ހަރުނުކުރާ "ރަށު ޕިކަޕެއް" ލައިސަންސް ނެތް މީހުން ދުއްވާތީ އެ ޓޯކުރުމުން ފުލުހެއްގެ ކަރުގައި ހިފައި މިއަދު މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 16
މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުން ގިނަ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކާނާ ވިހަވެ، އޭގެތެރެއިން 11 ދިވެއްސަކު އެ އަތޮޅު މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 6
ކަންކަން ރަނގަޅުވާނީ ފަރުދީ ޒިންމާއިން: އިމްރާން

ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއި އާއިލާތަކުގެ ބަދަހިކަމާއި އިގުތިސާދު ވެސް ރަނގަޅުވުން ބިނާވާނީ ރައްޔިތުން ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ކަަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2019 21
ވަގުކަލޭގެއަށް ތިޖޫރި ނުހުޅުވުނު، ފުލުހުން އެ ހޯދައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި 500،000ރ. އާ އެކު ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރި އެ ރަށުގެ ފަޅު ގޯއްޗެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 10
އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ މަޖިލީހުގެ އަގު އެރުވުން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އެމްޑީޕީން ނުކުންނަން ބެލި އިރު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ވެފައި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މަޖިލީހުގެ އަގު އަލުން އެރުވުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 3
އިންނަމާދޫ ބަޔަކު ހޮވި އެކަތި މާވަހަރަކަށް ނުވި

ރ. އިންނަމާދޫގައި މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ބަޔަކަށް ފެނުނު ދޭތީގެ ތެރެއިން އެކަތި ޓެސްޓުކުރި އިރު އެއީ މާވަހަރެއް ނޫން ކަމަށް ހޮވި މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 6
މާކުރަތުގައި ތިން ތަނެއް ފަޅާލި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރ. މާކުރަތު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި ހެލްތު ސެންޓަރާއި ކޯޓު ފަޅާލައި އެ ތިން ތަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 1
ކޮކޫންގެ ދެވަނަ ރިސޯޓް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވަނީ

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އިން ތަރައްގީ ކުރާ "ޔޫ އެންޑް މީ" ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 26, 2018 11
ސުނާމީއަކީ އިމްތިހާނެއް، ކާމިޔާބުވީ އަގީދާ ވަރުގަދަވީމަ

ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރި އިމްތިހާނެއް ކަމަށާއި އެ އިމްތިހާނުގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ދިވެހިންގެ އަގީދާގެ ވަރުގަދަކަމާއި ސާފު...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 48
މިނިވަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: އިބޫ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މިނިވަންކަމާ އެކު ބޭއްވުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަން ވާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް...

August 25, 2018 16
އިބޫ ރައީސް ޔާމީނަށް: މިވަގުތަށް ލޯން ނެގުން ހުއްޓާލާ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިތުރަށް ލޯން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާލަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)...

August 25, 2018 55
އިބޫއަށް ދުވާފަރުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބައެއްގެ މަރުހަބާ!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ނިކުމެ އޭނާ އަށް އިއްޔެ މަރުހަބާ...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 20
ގިނައިން ބާތިލްކުރީ އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ފޯމު: އިބޫ

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލުމަށް ހުށަހެޅި 5،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފޯމު، މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބާތިލްކޮށްފައިވާއިރު،...

August 24, 2018 22
ބޭރު ކުންފުނިތަކަށް އެކަނި މަޝްރޫއު ހަވާލު ނުކުރާނަން

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ސަރުކާރެއްގައި، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ދިވެހި ކުންފުންޏެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ބޭރުގެ ބަޔަކާ ހަވާލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 8
ރަށްތަކުން އިބޫ އަށް އީދުގެ ކުލަ މަރުހަބާތައް

"އަޅުގަނޑު މޫނުގައި ކުލަ އެބަ ހުރިތޯ."

August 23, 2018 8
"އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި ކޯލިޝަން ދެމި އޮންނާނެ"

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރެއްގައި ކޯލިޝަން ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޭނާ މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ޖޯއަލި މޯލްޑިވްސް އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ރ. މުރަވަންދޫގައި އަލަށް ތަރައްގީކުރާ މަތީ ފެންވަރުގެ "ޖޯއަލި މޯލްޑިވްސް" ރިސޯޓު އަންނަ އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018
ކޮކޫންގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަނީ

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސްގެ ދެވަނަ ރިސޯޓު، "ޔޫ އެންޑް މީ" އަންނަ ޑިސެމްބަރު 1 ގައި ރ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.