11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 20
ރޮހިންޖާ ފަންޑަށް މިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!

ރޮހިންޖާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް، ރާއްޖެ ޓީވީން އިސް ނަގައިގެން ހުޅުވި ފަންޑަށް، ދިހަ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިލިޔަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 18
"ކޯޓުތައް ބެލެވެނީ ވެރިކަން ދަމަހައްޓާ ބައެއް ގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ކޯޓުތަކަކީ ވެރިކަން ކުރާ ފަރާތް ދަމަހައްޓަން ތިބި ބައެއްގެ ގޮތަށް މިހާރު ބެލެވޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 36
ފިޔާޒުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

ފުލުހެއްގެ މޭމަތީގައި ޖެހި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރި އަތްލުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2017 3
ފިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަނީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މިއަދު އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 25
ޖޭޕީގެ ސަމީރު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ އެއްވުމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 7
މުސްތަފާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުން އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ގޮވާލި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން ފޮނުވި ޗިޓް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ،

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 3
މުސްތަފާ މާދަމާ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން، ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ މާދަމާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
ފިޔާޒަށް ހުކުމް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

August 10, 2017 7
ފިޔާޒްގެ ކުށެއް ނެތް، ނަސްރު ލިބޭނެ: ރާއްޖެ ޓީވީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ އަދި ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާގެ ކުށެއް ނެތް ކަމަށާއި، ކުށެއް ނެތް ބޭފުޅަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު ބިޝާމް ކުރެއްވި...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 3
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒަށް ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ އަދި ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް އަތްލި ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

August 09, 2017 35
މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓް ތިން މަސް ދުވަހަށް ހިފަހައްޓައިފި

ރައްޔިތުން ނުކުމެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ހިތްވަރު ލިބޭ ފަދަ ވާހަކައެއް ދެއްކެވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ޕާސްޕޯޓް ތިން މަސް ދުވަހަށް...

31 ޖުލައި

July 31, 2017 2
ފިޔާޒްގެ މައްޗަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުކުމް ކުރަނީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސައިން ފިޔާޒްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއްވަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2017 74
ފުލުހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރި: ނޫސްވެރިން

އެމްޑީީޕީ ހަރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ލައިވްކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ކަމަށް، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ނޫސްވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 24
އާލާގެ ޖޫރިމަނާ ދިޔާނާ ދައްކައިދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އާލާ އިބްރާހިމް ލިޔުނު ހަބަރެއްގައި މީހެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ކުރި 50،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ސައީދު، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ދައްކައިދީފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 24
އުމަރުގެ އަބުރާ ބެހުނު މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމޭ

ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި، މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ވާހަކަތައް ޓީވީއެމާއި ޗެނަލް 13 އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން މައްސަލަ ބަލައި ނުނިމޭ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 23
ރައީސް އޮފީހުން ބައެއް މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ކައުންސިލަށް

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ މަގުސަދުގައި ފާސްކުރި އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބައެއް ބޮޑެތި މީޑިއާތަކުގެ މައްސަލަތައް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ރައީސް އޮފީހުން ހުށަހަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 11
ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއްގެ މައްސަލަ އެމްއެމްސީއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހަ ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 33
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ފޮޓޯއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން މާފަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ފޮޓޯތައް އާންމު ކުރީ ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެއެމްވީން މިއަދު މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 45
ރާއްޖެޓީވީއަށް 10،000އަށް ވުރެ ގިނަ ސައިބާ އެޓޭކް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް އިންތިހާބުގެ ކަވަރޭޖް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިން އިރު، އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން 10،000އަށް ވުރެ ގިނަ ސައިބާ އެޓޭކް އައި ކަމަށް އެ ޓީވީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 16
އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ނެތް!

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބު ކަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ނުދިން ކަމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 04, 2017 30
އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ރާއްޖެޓީވީން ދައްކައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީވީ ސްޓޭޝަން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ކުރި ޖޫރިމަނާ މޯލްޑިވްސް...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 7
ވިސާމްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި ޕޮރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އިސްތިއުނާފްކުރުމުން އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 2
ވިސާމްގެ ހުކުމުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން ގޮވާލައިފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާތީ އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 4
ވިސާމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ވިސާމަށް ކުރި ދެވަނަ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.