23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 17
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭން އުޅެނީ ނުހައްގު އަދަބެއް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާގައި އެ މީހުންނަށް މާދަމާ އަދަބު ކަނޑައަޅާއިރު، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް...

January 23, 2017 2
ވިސާމާއި ލީވާނަށް ދޭނެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވުމާ ގުޅިގެން އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒަރީރަށް ހުކުމްކުރުން ފަސްކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކެމެރާމަން އާދަމް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 10
2016: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް

ރާއްޖޭގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު އޮތް ހިސާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ދަންނަވާލަނީ އެވެ؛

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 24
މިއީ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ހުކުމެއް: އެމްޑީޕީ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުވާ ސާބިތުވެ، ހުކުމަކާ ހަމައަށް ދިޔައިރު، ދެ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ހުކުމަކީ ހުރިހާ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ ހުކުމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިރޭ ސިފަކޮށްފި އެވެ.

December 19, 2016 33
ވިސާމާއި ލީވާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު...

December 19, 2016 3
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހުކުމް އިއްވުމަށް މިއަދު މެންދުރަށް ތާވަލްކުރި...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ހުކުމް މާދަމާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން އަލީ ނާސިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 46
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އަންނާނަން: ނަޝީދު

ޖަލަށް އަލުން ދާން ޖެހުނު ކަމަށް ވިޔަސް، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 12
"ތިން ނޫސްވެރިންނަށް ކުރަނީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް"

ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ތިން ނޫސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަކީ އަސްލެއް ނެތް ދައުވާއެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އިންސާފުވެރި ހުކުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ތިން ނޫސްވެރިންގެ ވަކީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 5
ނުހައްގު އަދަބުން ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދީ: ރާއްޖެޓީވީ

ނުހައްގު އަދަބުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޒުވާން ދެ ނޫސްވެރިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 22
ޔަޒީދާ ބެހޭ ގޮތުން ފެތުރީ ދޮގު ޚަބަރެއް: ރާއްޖެޓީވީ

ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުހައްމަދަށް ދައުލަތުން ވިއްކި ރެހެންދި ފްލެޓް އޭނާ އެހެން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީން ފެތުރީ ދޮގު ޚަބަރެއް ކަމަށް އެ ސްޓޭޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 2
އަދިތިޔާ ނާރަޔަން މާލޭގައި ޝޯއެއް ދެނީ

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީން ބާއްވާ "ރާއްޖެ ޓީވީ ނައިޓް" ގައި އަދިތިޔާ ޕަފޯމް ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 73
"ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސްގެ"ގެ ޓީޒާ އާއްމުކޮށްފި

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާއިން ތައްޔާރުކުރި ޑޮކިއުމަންޓްރީ "ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް"ގެ ޓީޒާ ޔޫޓިއުބްގައި މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 44
އަބުރުގެ ދައުވާގެ ޗިޓް ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ފޮނުވައިފި

ކޮމިޝަނަ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ޔަޒީދު މުހައްމަދުގެ އަބުރާ ރާއްޖެ ޓީވީން ބެހުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ކުރުމަށް އެ ސްޓޭޝަނަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޗިޓު ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 17
ރާއްޖެ ޓީވީގައި ފޯރިމަރަން ވެރިންނަށް އެންގިން: ރިޔާޒު

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލަފާނެ ކަން ފުލުހުންނަށް ކުރިން އެނގިފައިވާތީ އެ ސްޓޭޝަން ހުންނަ އިމާރާތް ކައިރީގައި ފޯރިމަރަން ފުލުހުންގެ އިސް ވެރިންނަށް އޭރު އެންގެވި ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް...

August 29, 2016 55
ކުރީގެ ދެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި!

ރާއްޖެ ޓީވީގައި ރޯކޮށްލައިފާނެ ކަން ފުލުހުންނަށް ކުރިން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރިން ފިޔަވަޅު އެޅި ނަމަ އެއީ ނުހިނގުން ގާތް ހާދިސާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 9
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޒްމޫން އަހުމަދަށް ބަޔަކު މިރޭ ވަޅިން ބިރު ދައްކައި މަރުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ވިސާމާއި ލީވާން ވެސް ހެކިން ހުށަހަޅައިފި

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ވިސާމާއި ލީވާން ނަސީރުގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ދިފާއުގައި އެ ދެ ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން ވެސް މިއަދު ޝަރީއަތަށް ހެކި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 20
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފިޔާޒާއި ސަންގެ އާޒިފް ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސެއިން ފިޔާޒް މޫސާ އާއި ސަން އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު އާޒިފް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 23
"ފަލަ ސުރުހީ" ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެޓިކްސްއާ ހިލާފުވާނަމަ، ހުއްޓުވަން އަންގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އިން އެ ސްޓޭޝަނަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 10
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން އަކްރަމް އިސްތިއުފާ

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމުން އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 5
ދައުވާއަށް ފިޔާޒް އިންކާރު، ހަތް މީހަކު ހެކިންނަށް

ފުލުހެއްގެ ގައިގައި އަތް ލި ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއޯއޯ ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާއަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށް، ދިފާއުގައި ހަތް ނޫސްވެރިއަކު ހެކިންގެ ގޮތުގައި މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 2
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފިޔާޒަށް ފަސް ދުވަސް ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ސީއީއޯ ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިނާއީ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާއަށް ފަސް ދުވަހުގެ ފުރުސަަތެއް ދީފި އެވެ.