15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ރޭޕް މައުލޫއު، ސިޔާސީ ފަައިދާއެއްގެ ގޮތުގައި؟

އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާންދީ "ރޭޕް"، މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރެއްވި ގޮތުން ސިޔާސީ ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކަށް ގޮސް، މިދިއަ ހުކުރުދުވަހު އިންޑިއާގެ ޕާލިމެންޓްގެ ޖަލްސާ އެތައް ފަހަރަކު ހުއްޓާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 2
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން އުރުމިލާ ވަކިވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ މީގެ ފަސް ފަސް ކުރިން ގުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ފިލްމީ ބަތަލާ އުރްމިލާ މަޓޯންޑްކަރް އެ ޕާޓީ އަށް ތުހުމުތަކެއްކޮށް، ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 8
ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރުކަމުން ރާހުލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 3) - އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމުން ރާހުލް ގާނދީ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 2
ރާހުލް ގާންދީ ފުރަތަމަ އުރާލި ނަރުހާ ދިމާވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ގާންދީ އުފަންވި ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އުރާލި ނަރުހާ 48 އަހަރު ފަހުން ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 7
މިއީ ރާހުލްގެ ނިމުންތަ؟

ބީޖޭޕީން 300 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރި އިރު ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް އެންމެ 50 ގޮނޑި ލިބުމަކީ، ރާހުލް ގާންދީގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުންތޯ އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ގެންދަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 2
އުރްމިލާ އަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނު

މި މަހުގެ 19 ގައި ނިންމައިލި އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ތެރެއިން ބަތަލާ އުރުމިލާ މަޓޯންޑްކަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019
"ބީޖޭޕީ މޮޅުވާނެ ކަމަށް ބުނާ އެގްޒިޓް ޕޯލަކީ ފޭކެއް"

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 22) - އިންޑިއާގައި ނިމިގެން ދިޔަ އާއްމު އިންތިޚާބުން ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) މޮޅުވާނެ ކަމަށް ދެއްކި އެގްޒިޓް ޕޯލަކީ މުޅިން ވެސް "ފޭކް" ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ރާހުލްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން ބޭރުކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 10) - އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ އެންމެ ބޮޑަށް ވާދަކުރައްވައި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ އަކީ އިނގިރޭސި ރައްޔިތެއް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އިންތިޚާބުން ޑިސްކޮލައިފައި ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ގޮނޑިތައް ބަހާނެ ގޮތާ މެދު އެއްބަހެއް ނުވެވުނު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 16) - އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގެ ގޮނޑިތައް ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި ބަހާނެ ގޮތާ މެދު އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީ އާއި ދިއްލީގައި ވެރިކަން ހިންގާ އާމް އާދްމީ ޕާޓީ (އޭއޭޕީ) އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
ބީޖޭޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އަކީ އެކަހެރިވެފައިވާ މީހެއްގެ އަޑު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 9) - ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އިން އާއްމުކުރި މެނިފެސްޓޯ އަކީ އެކަހެރިވެފައިވާ މީހެއްގެ އަޑު ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
"ކިޔަވާ ކުދިންގެ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ކަނޑާލާނަން"

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 8) - މި އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 31 ކުރިން ނަގާފައިވާ ކިޔަވާ ކުދިންގެ ހުރިހާ ލޯނެއްގެ އިންޓަރެސްޓް ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ފަގީރުކަން ނައްތާލައި 50 މިލިއަން އާއިލާ އަށް ފައިސާ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 4) - އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޮންގްރެސްގެ މެނިފެސްޓޯގައި 2030 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާންވާއިރަށް ގައުމުން ފަގީރުކަން ނައްތާލައި 50 މިލިއަން އާއިލާ އަށް ފައިސާ ދިނުމަށާ އަދި ވައި ސާފު ކުރުމަށް އަޅާނެ އިމަޖެންސީ ފިޔަވަޅުތައް ހިމަނައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ކޮންގްރެސްގެ މެނިފެސްޓޯވާނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑަށް: ރާހުލް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 1) - ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ނެރޭ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު ކަމަށާއި އެއީ އެންމެ މީހެއްގެ ޚިޔާލު ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 4
50 މިލިއަން މީހުންނަށް އާމްދަނީ ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: ރާހުލް

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 26) - އިންޑިއާގެ ފަގީރު 50 މިލިއަން އާއިލާ އަށް އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
މި ފަހަރު ރާހުލް ގާންދީއާ ބެހޭ ފިލްމެއް

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ފަހުން އިންޑިއާގައި ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މަންމޯހަން ސިންގްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް އަނޫޕަމް ކޭރާ އެކު "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވައިގައި ހިފި ފިލްމެއް ނޫނެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
އަނޫޕަމްގެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

އަނޫމަޕް ކޭރް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގްގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދި އެކްސިޑެންޓަން ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ބިހާރު ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2018 3
މޯދީ އަށް ރާހުލް ދިން ހަގު: އެތައް ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 21) - ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގެ ކުރިން ހިނގައި ދިޔަ 12 ގަޑިއިރުގެ ވަރުގަދަ ބަހުސްގައި ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ ފެނުނީ ސަރުކާރަށް ވަރުގަދަ އަށް ބަހުގެ ހަމަލާ ދެއްވި މަންޒަރެވެ. ރާހުލްގެ ތަގްރީރު ނިންމާލެވީ އޭނާ ބީޖޭޕީ ދެކެ ރުޅި ނާންނަ...

15 ޖޫން

June 15, 2018 19
ރާއްޖެ މައްސަލާގައި ރާހުލްގެ ފާޑުކިޔުން އިންޑިއާއަށް

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ހީނަރުވަމުންދާތީ އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކަމަށްވާ ކޮންގްރެސްގެ ރައީސް ރާހުލް ގާނދީ އިންޑިއާގެ ފޮރިން ޕޮލިސީއަށް އިއްޔެ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 2
ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރުކަމަށް ރާހުލް ގާންދީ ގެންނަނީ

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިންޑިއާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލީޑަޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށް ރާހުލް ގާނދީ ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 5
ބޮޑު ނިންމުން މޯދީ ނިންމީ ދެތިން މީހެއްގެ ލަފަޔާ އެކު

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 21) - އިންޑިއާގެ މާލީ ބާޒާރުން 500 އާއި 1،000 ރުޕީސްގެ ނޯޓު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނެގުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިންމެވީ ގިނަ ބައެއްގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ބަަދަލުގައި އެންމެ ދެތިން މީހެއްގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައިގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.