17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
މިއަދާއި މާދަމާ ވެސް މޫސުން ގޯސް

މި ދުވަސްވަރު ކުރަމުން އަންނަނީ ދެ މޫސުން ބެދޭ ދުވަސްވަރުގެ ވިއްސާރަ ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 24
ކުއްލި، ބާރުގަދަ ގުގުރިއަކުން ކޮމަންޑުއަށް ބިރުވެރިކަން

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، މުހައްމަދު މުފީދު ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ އެ ފަދަ ބާރުގަދަ ގުގުރިއެއްގެ އަޑެއް ނާއްސަވަ އެވެ. އޭނާއެކޭ އެެއްގޮތަށް، ކޮމަންޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެ އަޑުން ސިހުން ލިބުނެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 7
ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިގެން އެހީވެއްޖެ

ފަޅުރަށަކަށް މިއަދު ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކު، މޫސުން ގޯސްވެ އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވިގެން އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ އެވެ. ސިފައިން އެހީ ފޯރުކޮށްދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިނެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެއަށް ވާރޭ ވެހޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސް (މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
މޫސުން ރަނގަޅުވާން ފަށާނީ އަންނަ ހަފުތާގައި: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރުގައި އުތުރާއި މެދުތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ގުގުރުމާ އެކު ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށާއި މޫސުން ރަނގަޅުވާން ފަށާނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީ (މެޓް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް، 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ

މުޅި ރާއްޖެ އަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި 50 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭތީ ސަމާލުވާން އެދި މެޓް އޮފީހުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 10
ގަދަ ވަޔާއެކު ބައެއް ރަށްރަށަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އާދަޔާހިލާފަށް ވައިގަދަވެ، ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އޮރެންޖް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް މިރޭ އޮރެންޖު އެލާޓް ނެރެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
އުތުރަށް ވިއްސާރަ ދުވަހެއް، ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ގެތަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 10
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވޭހި ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 3
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫން 636 ގެއަކަށް ގެއްލުން

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑު އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެން ވަދެ ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 636 އަށް އަރާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2020 4
އައްޑު އަށް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން 100،000ރ. ގެ އެހީއެއް

އައްޑު އަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރި ބޯ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ ހެޔޮއެދޭ ފަރާތަކުން 100،000ރ. ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

May 16, 2020 3
އައްޑޫގެ ވިއްސާރައިގައި 161 ގެއަކަށް ގެެއްލުންވި

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޑު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ، 161 ގެ އަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 7
ވައިގަދަވެ މާލެ އިން ގަސްތަކެއް ވެއްޓި ގެއްލުންވެއްޖެ

މާލެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރޭ ފަތިހު ގަދަވަޔާ އެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް ވެއްޓި ގެތަކުގެ ފުރާޅަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

May 15, 2020 13
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫގެ 151 ގެއަކައަށް ގެއްލުންވި

އައްޑު އަށް އިއްޔެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 151 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 7
ވާދު އަށް ކޮޅިގަނޑެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުން ވެއްޖެ

ރ. ވާދު އަށް ރޭ ފަތިހު ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑެއް އަރައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 8
ކޮތަޅު ކޯޓު ލައިގެން ބްރިޖް ހުރަސް ނުކުރަން އެދެފި

ކޮތަޅު ކޯޓު ލައިގެން ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ނުދުއްވަން ފުލުހުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

December 19, 2019 4
މިއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ!

އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް މިދަނީ ގަދަ ވަޔާއި ވިއްސާރައިގަ އެވެ. އެހެންވެ ގިނަ ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ އިރުވައި މޫސުމާ އެކު ފިނިކަން ކެނޑި، މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ...

December 19, 2019 2
ނައިފަރު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅު އެއްލާލައިފި

ޅ. ނައިފަރަށް ރޭ ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެ ރަށުގައި ހުރި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުރާޅު އެއްލާލުމާ ގުޅިގެން އެ އިދާރާ އިން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް މިއަދު ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 4
ދާންދޫގައި ފެންބޮޑުވެ 30 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ އަށް ރޭ ފަތިހު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 30 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެޔަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 3
ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް، ތޫފާނަކަށް ވުން ގާތް!

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެއާ ދުރަށް ދަތުރު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިރޭ ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވުން ގާތް ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 35
މިއީ ވެހެން ފަށައިފިއްޔާ ދިގުދެމިގެން ދާ ވިއްސާރަ!

ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގެޔަށް ނުދެވި މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޒުވާނެއްގެ ކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށް ފަހު ދުވަސްވީ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. އޭނާ ބުންޏެވެ: "ކޮއްކޯ ހައިރާންވާނެ ކަމެއް ނެތް! މިއީ ބޭބެމެންގެ ޒުވާން އިރު ވެސް ވިއްސާރަކުރާ ގޮތް. މި ނަކަތުގައި ވެހޭ ވާރޭ އަވަހަކަށް ހުއްޓައެއް ނުލާނެ، ފެން އޮއްސާނީ."

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 9
އައްޑޫގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު 200 އަށް

މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު އައްޑު އަށް ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ، ގެއްލުން ލިބުނު ގެތަކުގެ އަދަދު 200 އާ ގާތްކުރާނެ ކަަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 14
ފެން ބޮޑުވެ ގެއްލުންވި އައްޑު އަށް މާރިޔާ ވަޑައިގެންފި

އައްޑު އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި އެތައް ގެޔަކަށް ފެން ވަދެ ގެއްލުންވެފައި ވާތީ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އެ ރަށަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި...

October 13, 2019 46
ފެން ބޮޑުވަނީ މަގުތަކަށް ވުރެ ގެތައް ތިރިވުމުން: ސޯބެ

އައްޑު އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ ގެތަކަށް ފެން ވަންނަނީ، ހަދާފައިވާ މަގުތަކަށް ވުރެ ގެތައް ތިރިވުމުން ކަމަށް މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.