02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019
ރެއިންބޯ އޮންލައިން ފިހާރައިގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރުން ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
"ރަކްތާމް ޕައިޕިން ސިސްޓަމް" މިހާރު ރެއިންބޯ އިން

ޔޫއޭއީގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް "ރަކްތާމް"ގެ "ހޮޓް ވޯޓާ ޕައިޕިން ސިސްޓަމް" ރެއިންބޯ އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ރެއިންބޯގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސް އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަމަޟާން ސޭލްގެ އުމްރާ ދަތުރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019
ރެއިންބޯ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ރޯދަމަހަށް އަމާޒުކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ރެއިންބޯ އިޔާ އެންޑް ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ "އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018" ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 1
ރެއިންބޯ ޗާލު ބަދިގޭގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވައިފި

ގޭގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ބަދިގޭގެ ފޮޓޯއެއް ފޮނުވައިގެން ރެއިންބޯއިން ހަދިޔާ ކުރާ ޗާލު ބަދިގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތް ހޮވައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ރެއިންބޯ އިޔަ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި!

އަހަރުގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރެއިންބޯއިން 'އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2018' ނަމުގައި ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018
ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރު ލޯންޗުކޮށްފި

ފަރުނީޗަރު ވިއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ސްޓޯރު އިއްޔެ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ރެއިންބޯ ކުންފުނީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 2
ފޮޓޯއެއް ފޮނުވައިގެން "ޗާލު" ބަދިގެއެއް ރެއިންބޯއިން

ގޭގައި މިހާރު އިން ބަދިގޭގެ ފޮޓޯއެއް ރެއިންބޯގެ އޮފިޝަލް ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް ފޮނުވާލައިގެން "ޗާލު" ބަދިގެއެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018
ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލުން ހާއްސަ އީދު ސޭލެއް

ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލުން ހާއްސަ އީދު ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

June 10, 2018 3
ޖަރުމަނުގެ ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓު ރާއްޖެ އަށް

ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ނޮބީލިއާ ބްރޭންޑުގެ ބަދިގެ ސެޓް، ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލް އިން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ރެއިންބޯއިން "ވޯލްޑް ކަޕް ފީވާ" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލުން "ވޯލްޑް ކަޕް ފީވާ"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
އީދު ހަދިޔާއަކަށް ރެއިންބޯ އިން ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ދެނީ

އީދު ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި، ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް ބެޑްރޫމް ސެޓެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެއިންބޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018
އަގުބޮޑު އިނާމްތަކާއެކު ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ރެއިންބޯ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދައާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް، އަގުބޮޑު އިނާމްތަކާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2018
ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގެ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ރެއިންބޯ ލިވިން މޯލްގެ އާ ފިހާރަ އެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
ރެއިންބޯ އިން އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އިން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
ރެއިންބޯގެ ހާއްސަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ އިން "އިޔާ އެންޑް ސޭލް 2017"ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
މަނާގޭގައި ޖުލައި މަހު ދިރިއުޅެން ފެށޭނެ: ރެއިންބޯ

ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން މއ. މަނާގޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމެންޓް ކޮމްޕްލެކްސްގައި އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު މީހުން ދިރިއުޅެން ފެށޭވަރުވާނެ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެތަނުބް އެޕާޓްމެންޓް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 2
ރެއިންބޯ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުން ހުޅުމާލެ ސާފުކޮށްފި

ރެއިންބޯ ގްރޫޕްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކްލަބް "ރެއިންބޯ ރެކްރިއޭޝަން" އިން ހުޅުމާލެ ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި އެވެ.