24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
ހިރާނީގެ ފިލްމަކަށް ޝާހްރުކް ސޮއިކޮށްފި؟

ޝާހްރުކް ހާން އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށް، އެ ފިލްމެއް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނެ އިރަކަށް އޭނާގެ އެތައް ފޭނުންނެއް ތިބީ އިންތިޒާރުގަ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު 2012 ގައި ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ރައުޑީ ރާތޯޑް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019
ހިރާނީ ފިލްމުފެއާ އަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ދާދި ފަހުން ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު އެޅުވުނު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ، މި މަހު ބާއްވާ 64 ވަނަ ފިލްމުފެއާ އެވޯޑްސް އަށް ނޮމިނޭޓްވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
"މުންނާ ބާއީ 3" އެހެން މީހަކު ޑައިރެކްޓްކޮށްފާނެ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރުމާ ގުޅިގެން "މުންނާ ބާއީ" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ސުވާލެއްގެ ތެރޭގައި ވަނިކޮށް، އެ ފިލްމު އެހެން މީހަކު ލައްވައި ޑައިރެކްޓް ކުރުވައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 2
ހިރާނީ އަށް ކުރި ތުހުމަތުން ވިދޫގެ ފިލްމު ހުއްޓިއްޖެ

ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދު ޗޯޕްޅާ ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ގަލީ ބޯއި" ގެ ރޯލެއް ރަންބީރަށް ހުށަހެޅި

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒްކުރާ ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" ގެ ރޯލެއް ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

January 14, 2019
ހިރާނީގެ މައްޗަށް ޖިންސީގެ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސަންޖޫ" ގެ ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ މައްޗަށް...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019
"މުންނާ ބާއީ 3" ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފަށަނީ

ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މުންނާ ބާއީ" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނުވަތަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނެކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށް މި ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގައި ސަރްކެޓްގެ ރޯލް ކުޅޭ އަރުޝަދު ވަރުސީ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018
އޭޝިއާގެ މޮޅު ފިލްމުތަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތިން ފިލްމެއް

މި އަހަރު ބާއްވާ އޮސްޓްރޭލިއަން އެކެޑެމީ އޮފް ސިނެމާ އެންޑް ޓެލެވިޝަން އާޓްސް އެވޯޑް (އޭއޭސީޓީއޭ) ގެ އެންމެ މޮޅު އޭޝިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތިން ފިލްމެއް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
"ސަންޖޫ" އަކީ ހަމްދަރުދީ ލިބޭ ގޮތަށް ހެދި ފިލްމެއް: ހިރާނީ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސަންޖޫ" އަކީ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތުގެ މޫނުމަތި ރީތި ކުރަން އަދި އޭނާ އަށް ހަމްދަރުދީ ހޯދައި ދޭ ގޮތަށް ހެދި ފިލްމެއް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރް ހިރާނީ އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018
ކުޅެން ލިބޭ ރޯލްގެ ދިގުމިން މުހިއްމެއް ނޫން: ވިކީ

ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވާ އިރު، ކުޅެން ލިބޭ ރޯލްގެ ދިގުމިނަށް ނުބަލާ ކަމަށާއި ކިތަންމެ ކުރު ނަމަވެސް ލިބޭ ރޯލަކީ ވަރުގަދަ ކެރެކްޓާއެއް ނަމަ އެ ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވާނެ ކަމަށް، ވިދަމުން އަންނަ އުންމީދީ އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018
"ސަންޖޫ"ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރި، ރަންބީރްގެ ކަޕޫރްގެ ފިލްމް "ސަންޖޫ" އަށް އިންޑިއާ އިން ލިބުނު އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018
ސަންޖޫ: ރަންބީރްގެ ފުރަތަމަ 200 ކްރޯޑް ފިލްމް

މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒް ކުރި ރަންބީރު ކަޕޫރްގެ ފިލްމް "ސަންޖޫ" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑް ރުޕީސް ފަހަނައަޅައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 1
އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފެށުން "ސަންޖޫ" އަށް

ކުރިން ވެސް ލަފާ ކުރެވުނު ގޮތަށް ރަންބީރު ކަޕޫރްގެ "ސަންޖޫ" ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމާ އެކު، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށް، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެންމެ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ލިބުނު ފިލްމްގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017
ރަންބީރު ސަންޖޭ ދަތުގެ ސިފާގައި ހުރި ފޮޓޯ ލީކުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ މިހާރު އުފައްދަމުން އަންނަ، ސަންޖޭ ދަތުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގައި ސަންޖޭ ދަތުގެ ރޯލު ކުޅޭ ރަންބީރު ކަޕޫރު ސަންޖޭގެ ސިފަ ޖެހިގެން ހުރި ފޮޓޯތަކެއް މީޑިއާއަށް ލީކުވުމުން ހިރާނީ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 2
ރަންބީރަކީ ޝަކުވާ ކުރާ އެކްޓަރެއް ނޫން: ހިރާނީ

ރަންބީރު ކަޕޫރަކީ އާމިރް ހާން ފަދައިން، ފަރުވާ ބަހައްޓައިގެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސެޓްގައި ޝަކުވާކުރާ އެކްޓަރެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު ރާޖް ކުމާރު ހިރާނީ ރަންބީރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.