10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020
ކުލަ ބުރާފައި އޮތް ބޮއިލަރު ސޫޓެއް 620 ޕައުންޑަށް

އަންނައުނާއި ބޫޓު ފަދަ ތަކެތި ހަޑިވެފައި ހުންނަ ގޮތަށް ޑިޒައިންކުރުން މިހާރު ވަނީ ޓްރެންޑްވާން ފަށައިފަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިއޮތީ މިކަހަލަ "ހަޑި" އެކަމަކު "ޒަމާނީ ފެޝަން" ބޮއިލަރު ސޫޓެކެވެ.