05 ޖުލައި

July 05, 2016
އުގެއިލްގެ ހަދިޔާ: ހެލިފެލިވެ އުޅުމާއި ކަސްރަތުކުރުން

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ މީހާގެ ބަރުދަން ލުއިކުރުމާއި ހަށިގަނޑުގެ މަސްތައް ވަރުގަދަކޮށް، މީހާގެ ބާރުގަދަ ކުރުމެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތު ކުރުމުން ލިބޭ ހަމައެކަނި ފައިދާއަކީ އެއީއެއް ނޫނެވެ. ގިނައިން ހެލިފެލިވެ އުޅެ، ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމަކީ، އިންސާނާ ތަފާތު ބަލިމަޑުކަކުން ސަލާމަތްވެ،...

July 05, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބަކަރި ރިހަ ހިކިކޮށް

600 ގުރާމު ބަކަރި މަސް (ކޮށާފައި)

July 05, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކަޓްލަސް

300 ގުރާމު އަލުވި (ކައްކާފައި، ޗަސްކޮށްފައި)

04 ޖުލައި

July 04, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ހުނިހަކުރު (ސްޓީމް ކޮށްފައި)

1 ޖޯޑު ޅަ ގަބުޅީގެ ހުނި (މިކްސްޗަރުން ފުނޑާފައި)

July 04, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މަސް ބިރިޔާނި

1 ކިލޯ ކަނޑުމަސް (ރިހަޔަށް ކޮށާފައި، އޭގެ ތެރެއަށް ބައި ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުހާއި، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅާފައި، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާފައި، 20 މިނެޓު ބަހައްޓާފައި ތެއްލާފައި)

03 ޖުލައި

July 03, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފަސޭހަ ކުކުޅުރިހަ

1 ކުކުޅު (ކޮށާފައި، ½ ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުހާއި، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ކުކުޅުގައި އުނގުޅާފައި، މަތިޖަހާފައި ބެހެއްޓުން)

July 03, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިން ބޯކިބާ

1 ޕާން (ބޮޑު، އަރިމަތި ކަފާފައި)

02 ޖުލައި

July 02, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ތެއްލި ބޯށި

1 ބޯށި (ބޮޑު، ކޮށައިފައި)

July 02, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: އަލުވި ހިިކިރިހަ

500 ގުރާމު އަލުވި (ރިހައަށް ކޮށައިފައި، ބޭރަށް މަޑު މުށިކުލަ އަރާ ވަރަށް ތެއްލައިފައި)

01 ޖުލައި

July 01, 2016
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ)

July 01, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ސާގު ފަނި

1 ޖޯޑު ސާގު

July 01, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ރިހަ ފަތުފޮޅި

ފުދޭނީ : ފަސް މީހުންނަށް

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
އުގެއިލްގެ ހަދިޔާ: ނިދުމާއި ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން

މިއީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމިހުރެވިދާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރާސާ އާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިއުއްވި ފޮތް "ސިއްހީ ހަދިޔާ"ގެ ބައެއް ބައިތަކެވެ. މި ފޮތް ނެރުނީ ސޮނީ ހާޑުވެއާގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާ އެކު އެވެ. ކޮންމެ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތީގައި މި ބައިތައް...

June 30, 2016 2
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކިރު

ފުދޭނީ : 5 މީހުންނަށް

June 30, 2016 1
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކިރުފޮޅި

2 ޖޯޑު ފުށް

28 ޖޫން

June 28, 2016
އުގެއިލްގެ ހަދިޔާ: ރޭޑިއޭޝަންތަކުން ސަލާމަތްވުން

މިއީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދެމިހުރެވިދާނެ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް، އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރާސާ އާއި ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިއުއްވި ފޮތް "ސިއްހީ ހަދިޔާ"ގެ ބައެއް ބައިތަކެވެ. މި ފޮތް ނެރުނީ ސޮނީ ހާޑުވެއާގެ ހެޔޮ އެދުންތަކާ އެކު އެވެ. ކޮންމެ އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތީގައި މި ބައިތައް...

June 28, 2016 2
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޕުޑިން ފޮޅި

6 ކުކުޅުބިސް

June 28, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބަށި ރިހަ

700 ގުރާމު ދިގު ބަށި ނުވަތަ ބޮޑެތި ވައް ބަށި

26 ޖޫން

June 26, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މާގަނޑުކޮޕީ ޔޯގަޓް

300 ގުރާމު މާގަނޑުކޮޕީ (ކޯލީފްލާވަރ)

June 26, 2016 5
މިހާރު 30: ދެކަފި

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އަހަރެން ހުރީމެވެ. ލޯތްބަކީ އެއީ ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށްއަރާއިރަށް ހަނދާންނައްތައިލައިފައި ހިތަށްއަރާއިރަށް ގުޅީމައި އަހަރެން ވީ...

25 ޖޫން

June 25, 2016 6
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

(އިއްޔެގެ އަދަދާ ގުޅޭ) ސ. ހިތަދޫ ރަނިން ހަނާ ފެންގަނޑުގެ ހުޅަނގުން ރުއްގަނޑު ތެރޭގައި ކުދިވެރިން ކުޅެން ހަދާފައި ހުރި ކުޑަ ފަން ގެގަނޑެވެ. ހައްޖު މަހުގެ 15 ވިލޭރޭގެ ހަނދު މެދު ޖެހުނު ވަގުތު ތައްޚާނުބެ އެ ކިޔެވެލި ކިޔަވަން ފެށީ އިދުރީސް ބޭ އާދޭސްކޮށް ކުރު ނުކޮށްގެންނެވެ. އެ ތަނުގައި އެ ކިޔެވެލި ކިޔަވާތާ މިރޭ ސާޅީސް ވީ އެވެ.

June 25, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މޭވާ އާއި ކޭކު ކަސްޓަޑް

2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ކަސްޓަޑް (އާދައިގެ)

June 25, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބިސް ރިހަ

6 ކުކުޅުބިސް (ކައްކާފައި ނޮޅާފައި)

24 ޖޫން

June 24, 2016 5
މިހާރު 30: ދާނިޔާ

ދާނިޔާ، ކޮޓަރީގެ ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެ އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވައިގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރެ ހަށަން ބަނދެލި އެވެ. އިސް އުފުލާލައި މާސިންގާ އުޑުގެ ތެރެ އަށް ހުއްޓައިލި ކަޅިއާ އެކު ފުން ނޭވާއެއް ލި އެވެ. ހަމަ އެ އަނދިރިކަމާއި އެ އެކަނިވެރިކަމެވެ. ވަޔާއެކު ގައިގައި ތަތްވެފައިވާ ތުނި ހެދުމުގެ ތެރެއިން ފުރޭނިގެން އައިސް...

June 24, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފާގަ ހިކި ރިހަ

400 ގުރާމު ފާގަ (މެދުން ފަޅައިފައި، އޮށް ނަގައި ތުނިކޮށް ކޮށައިފައި)