16 ޖުލައި

July 16, 2018 31
50 ޓަނުގެ ކަދުރު ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީން ހަދިޔާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދޭން ނިންމި ކަދުރު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 2
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ރެޑްވޭވް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސޭލްގެ ގުރު ނެގުން އިއްޔެ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
"ޕީސީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެ އާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނާ...

June 21, 2018 13
ވިޔަފާރީގެ ވަގުތު ކުރިން އޮތްގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކެއިންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި ފިހާރަތައް ބަންދުކުރާ ވަގުތާއި މުދާ އުފުލާ ވަގުތު ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިތުރުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުރިން އޮތް ގޮތަށް...

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 42 މީހަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ހޯދައިދީފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު، ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބިގެން 58 މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އޭގެ ތެރެއިން 42 މީހަކަށް އިނާޔަތް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް، ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 10
އީދު ފެން ކުޅި: ތަޖުރިބާނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަށް ނުވާނެ

ބަށި ކޯޓެއް ގޮތަށް ހަތަރެސް ކަނަށް އަޅާފައި އޮންނަ ކޯޓެކެވެ. ކޯޓުގެ މެދުގައި އެއް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ތިބޭއިރު، އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ކޯޓު ބޭރުގައި، އެމީހުންނަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ރޮނގުގެ ކައިރީގައި ތިބެ އެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ބޭނުމަކީ، ފެން ކޮތަޅުން ޖަހައިގެން އެތެރޭގައި ތިބި މީހުން ބޭރު ކުރުމެވެ. ކޯޓުގެ ދެ ފަރާތުގައި...

15 ޖޫން

June 15, 2018 58
28 ރޯދަ ހިފާފައި އީދުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝަހީމް

ރޯދަ ހިފަން ފެށުމާއި އީދުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެމީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި 28 ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހު އީދުކުރުން ހުއްދަ ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
ވީޑިއޯ: ދަތުރުވެރިންގެ ރޯދަ ވީއްލުން

އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ އެތައް ބަޔަކު އެބަ އުޅެ އެވެ. އެކި ބޭނުންތަކުގައި ދަތުރުކުރަން ޖެހޭ މީހުންނާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން ވެސް...

June 14, 2018 4
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޤުރްއާން ރައްކާތެރި ކުރައްވާހުށީމެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލްޙިޖްރު ސޫރަތުގެ 9 ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން، ޤުރްއާން ބާވައިލެއްވީ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ އެވެ. އަދި...

13 ޖޫން

June 13, 2018 12
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދު ވާނީ ހުކުރަށް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި، މި އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދަކީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 24
އައްރަހްމާން ސޫރަތުގައިވާ ތަކުރާރުތަކުގެ ހިކުމަތް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އައްރަޙްމާން ސޫރަތަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ މަތިވެރިކަމާއި ހުސްޠާހިރުވަންތަކަން ހާމަވެގެންދާ އެއް ސޫރަތެވެ. ޖުމްލަ 78 އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ، މި މަދަނީ ސޫރަތުގެ ތަރުތީބަކީ 55 އެވެ. މި ސޫރަތުގެ މައުޟޫއަކީ ކައުނުގައިވާ، ﷲގެ ނިޢުމަތްތަކާއި ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރެއްވުމެވެ....

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސީފުޑް ޕިއްޒާ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

10 ޖޫން

June 10, 2018
ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

June 10, 2018 4
ސޫރަތުލް ފާތިޙާގެ މާތްކަމާއި ފައިދާތައް

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އަކީ ޤުރްއާން ފެށެން އޮންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ސޫރަތެވެ. އެއީ ހަތް އާޔަތުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސޫރަތެކެވެ. އަލްފާތިޙާގެ އިތުރުން މި ސޫރަތަށް...

09 ޖޫން

June 09, 2018 8
ގޮވާމުން ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

June 09, 2018
އާސިޔާއާ އެކު ކާނާގެ ފައިދާ

ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފައިދާ ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެއާ ބެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެވެ. "މިހާރު" އާއި "މިހާރު"ގެ ފަރާތުން ނެރޭ "ދޯ" އަށް ކާނާ އާއި...

June 09, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ޗޮކޮލެޓް ގެޓޯ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30...

07 ޖޫން

June 07, 2018
ހުޅުމާލޭގައި މިފަހަރު ވެސް އީދު ފެން ކުޅި އޮންނާނެ

ހުޅުމާލޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އީދު ކުޅިވަރުތައް ބާއްވާ ލަޔާ ކެފޭ އިން މި އަހަރު ވެސް ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަކުރާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސެވުނަރު ކިރު

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30...

June 07, 2018 3
ލައިލަތުލްޤަދްރި ސިއްރު ކުރެއްވުމުގެ ހިކުމަތްތައް

ލައިލަތުލްޤަދްރި އަކީ ރޭތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ރެ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ރޭގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުމެވެ. އަދި އެ ރެއަކީ އެ ރޭގައި އަޅުކަންކުރުން އެއް ހާސް މައްސަރުގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
މިއަދު އެންމެ ހިނގީ ތަށިބަރި

ކުކުޅު ރިހަ އާއި ސަޓަންޏާއި ޕިރިނީ އަޅާފައި ހުރި ތަށިބަރިއެއް މުހައްމަދު ރައްޒާނަށް މިއަދު ލިބުނެވެ. އެ އެއްޗެހި ކައި ހުސްކޮށްފައި މާދަމާ ރައްޒާން އެ ތަށިބަރި ރައްޓެއްސަކަށް ފޮނުވާނީ އޭނާގެ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހިން ބައެއް އަޅައިފަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 1
އާސިޔާއާ އެކު ކާނާގެ ފައިދާ

ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފައިދާ ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެއާ ބެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެވެ. "މިހާރު" އާއި "މިހާރު"ގެ ފަރާތުން ނެރޭ "ދޯ" އަށް ކާނާ އާއި ކެއުމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިއަމުން ގެންދާ ޑައިޓީޝަން، އާސިޔާ އަބްދުއްރަހީމް، މި ރޯދަ މަހު ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރު ބައްދަލުކުރާނީ ވަރަށް ތަފާތު ހުށަހެޅުންތަކާ އެކުގަ...

03 ޖޫން

June 03, 2018
ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން މާލެ ގެންނަ ކަރާގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އޭގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

June 03, 2018 2
އެތުގެ އެކުވެރިންގެ ވާހަކަ އާއި އިބުރަތްތައް 1

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އަލް ފީލް ސޫރަތަކީ، ފީލް ބާގައިގެ މީހުން (އެތުގެ އެކުވެރިން) ކަޢުބަތުﷲ ގެފުޅު މުގުރާލަން އައުމުން ﷲ އެބައިމީހުންނާ މެދު ކަންކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ބަޔާން...

June 03, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ކުޅިމަސް ސަމްބަލް ރައިސް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30...

01 ޖޫން

June 01, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ބޮލޮގްނައިޒް ޕިއްޒާ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

30 މެއި

May 30, 2018
އާސިޔާއާ އެކު ކާނާގެ ފައިދާ

ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފައިދާ ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެއާ ބެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެވެ. "މިހާރު" އާއި "މިހާރު"ގެ ފަރާތުން ނެރޭ "ދޯ" އަށް ކާނާ އާއި...

May 30, 2018 3
"މިހާރު" ރެސިޕީ- މުރަނގަތޮޅި ސަޓަނި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30...

29 މެއި

May 29, 2018 2
ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ

ދިރާގު ވެބްސައިޓް އަދި ދިރާގުން މި ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގުން ތައާރަފު ކުރި “ramadanmv” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް "ދިރާގު ޕޭ" ގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެހެން ކަމުން ދިރާގު ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް މިހާރު ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ...

May 29, 2018 6
މިއަދުގެ ފިލާވަޅު: "ކަރުނައާ ނުލައި ކެއްކުން"

އެމަނިކުފާނަށް ރޭދުވާ 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރީ ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ އުމުރުފުޅުން އެންމެ 43 އަހަރުގައި އަވަހާރަވީއިރު ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން ހަޒާނާއެއް...

May 29, 2018 1
ސޫރަތްތައް ފަށާފައިވާ އަކުރުތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބާ؟

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ބައެއް ސޫރަތްތައް ވަކިވަކި އަކުރުތަކަކުން ފަށާފައި ވުމުގެ ހިކުމަތާ މެދު ކުރީގެ ލިޔުމެއްގައި ވާނީ ބަލާލައިފަ އެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެފަދަ އަކުރުތަކުގެ...