18 މެއި

May 18, 2019 1
ލޮޓަސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ލޮޓަސް އިން ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 18, 2019
ރަންމުތް- މުސީބާތެއް ޖެހިއްޖެ މީހާ ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 18, 2019 5
މައުސޫމާ

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަވެގެން އައި ވަގުތެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހިން ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކުން ހަނިގޮތަކަށް ރެކެމުން އައިސް އުސް އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ސައިކަލު...

16 މެއި

May 16, 2019
ރޯދައަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވް ގޭހުން ފަށައިފި

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ބެކްއަޕް ސިލިންޑަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2019 1
ދިރިހުރުމާ މެދު މާޔޫސްވެފައިވާ ބަލިމީހާ ކުރާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 16, 2019 10
ރުޅި

އަހަރެންގެ ލޭ ހުރީ ކެކި އެވެ. އޭނަ އަތުޖެހިއްޖެ ނަމަ މަރާ ކުދި ކުދި ކުރާނަމޭ ހިތަށް އެރި އެވެ. އަތުގައި އޮތް ވަޅީގެ މިޔައިގައި ހޭކިފައިހުރި ލޭތައް ލައިގެން ހުރި ގަމީހުން ފޮހެލީމެވެ....

15 މެއި

May 15, 2019 8
ދިރާގު 'ތަށިބަރި މޫވްމެންޓް' ރީތި އާދަކާދައިގެ ދިރުން

ރޯދަ ވީއްލަން ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް، ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމުން ހުޅުވާލި އިރު ލިބުނީ ރިހި ކުލައިގެ ތަށިބަރިއެކެވެ. އޭގައި ބަތާއި ކުކުޅާއި ފޮނި ބޯކިބާ ހުއްޓެވެ. އޭގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ޓެގްކޮޅު، ހައިރާންކަމާ އެކު ކިޔާލީމެވެ. #ތަށިބަރިމޫވްމެންޓް ޖަހާފައިވާ އެ ލިޔުންކޮޅުގައި "މިއީ ރޯދަ މަހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ގެންގުޅުނު ރީތި އާދައެއް ކަމުގައިވާ ތަށިބަރި ބެހުމުގެ އާދަ އަލާކުރުން ކަމަށް" ބުނެފައިވެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 1
"މިހާރު ފިޓް"، ނަޝާ އާއި ޒައިންއާ އެކު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމިއްޖެ އެވެ. ސުފުރާ މަތި ކިހާ ތިޔާގިކަމާއި ކެވުނު ވަރު ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ހަށިގަނޑާ މެދު...

May 12, 2019 20
ވެސްޓްޕާކް ހުރިތަނާއި ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް

ވެސްޓު ޕާކް ރެސްޓޯރަންޓު ކުރިން ހިންގި ސަރަހައްދާއި ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ އާ ދެ މާރުކޭޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، އެ ދެތަނުން ގޮޅި ދޫކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި...

11 މެއި

May 11, 2019
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ:އެންމެ އަމާނާތްތެރި، ތެދުވެރި

ﷲ ގެ ތަރުބިޔަތުން އަދަބުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޚުލްޤުފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ މީސްތަކުންނަށް ފެނުނެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރަށް މުހިންމު ދެ ސިފަފުޅެއް ހިމެނެ އެވެ: ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 1
އުރީދޫގެ ފޯރިގަދަ މަސް ރޭސް ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ދިހަ ވަނަ ސީޒަން ފަށައިފި އެވެ.

May 09, 2019 14
4 ފުރޮޅުލީ އުޅަނދަށް ވަންވޭ ކުރުމުން މަޖީދީމަގަށް ލުއިވާނެ

ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދަށް މަޖީދީ މަގުގެ ވަކި ހިސާބެއް ވަންވޭ ކުރުމުން އެ މަގަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް އަންނާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 49
ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް މަޖީދީމަގު ވަންވޭ ކުރަނީ

މުދާ އުފުލާ ވަގުތުތަކާއި ސްކޫލްތައް ނިމޭ ގަޑިއާ ދިމާވެ، މާލޭގެ މަޖީދީ މަގުގެ ޓްރެފިކަށް ބާރު ބޮޑުވާތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އެ މަގުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8 ން މެންދުރު 2 އަށް...

May 08, 2019 3
"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގައި ތިން ވަނަ ސައިކަލު ދީފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުގެ "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައި އިނާމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައިކަލު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 4
ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް

ވަޅޯ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުރި ވަރަށް ވުރެ މިހާރު އަގު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް، މަހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 7
ހެޕީމާކެޓުން ރޯދައަށް ތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށްފި

މާލޭގައި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރަމުން އަންނަ ހެޕީ މާކެޓުން ވިއްކާ ބާވަތްތައް ރޯދަމަހަށް އަގުހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 11
މައުމޫން، ރޯދަމަހުގެ އިހްޔާ ޖަލްސާތައް މި އަހަރު ބާއްވަނީ

ރޯދަ މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަވާ ގޮތަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 05, 2019 67
ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކާ އެކު ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލޭއިރު، ވަގުތީ ފައިދާ އަކަށްޓަކައި އެގޮތަށް ތަކެތީގެ އަގުތައް ބޮޑު ނުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

03 މެއި

May 03, 2019 2
ހެޔޮ ގޮތުގައި ރޯދަމަހުގެ ބޭނުން ހިފަން ރާވާލުން

ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ސިފަ ކުރައްވަވާ ގޮތުގައި ރޯދަ މަހަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރަށް މަތިވެރި މަހެކެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ރޭވުމެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ އެވެ. އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 22
ސައުދީން 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ދީފި

އެހެން އަހަރުތަަކެކޭ އެއްގޮތަށް މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ވެސް ސައުދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 50 ޓަނުގެ ކަދުރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

April 30, 2019 9
ހައްޖަށް ދާން ހިންމަފުށިން ހޮވުނީ ރާފިއާ ރަގީބް

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ކ. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން އެ ރަށު މީހަކަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ގުރުއަތުން މި އަހަރު ލިބުނީ އެ ރަށު ނަންރީތިގޭގެ ރާފިއާ...

April 30, 2019 10
ކުޑަހުވަދޫގައި ގުރުއާން މުބާރާތެއް ރޯދަ މަހު ބާއްވަނީ

އަންނަ ރޯދަ މަހު ދ. ކުޑަހުވަދޫ ގައި ބާއްވާ ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނެ 12 ބައިވެރިއަކު އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 23
މަޖިލިހުގެ މާހެފުމުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ބޭއްވި މާހެފުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވައި އެ މާހެފުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 29, 2019 23
ރޯދައަށް ގެންނަ ހާފިޒުން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހޭ

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު އިމާމުވެ ތަރާވީހު ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ހާފިޒުން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން...

April 29, 2019 20
މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ މާހެފުން ބާއްވައިފި

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކުގެ މާހެފުން އިއްޔެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް"ގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައި އިނާމަކަށް ސައިކަލު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.