24 ޖޫން

June 24, 2020 2
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
ރޯދައިގެ އެންމެ އަގުހުރި ޣަނީމާ: ތަޤުވާ އާއި ތަޒުކިޔާ

ރޯދައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަކީ ތަޤުވާވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. ތަޤުވާވެރި ކަމަކީ މާތް ﷲ ގެ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބުން މިންޖު ވާނެ އައްޑަނައެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. މި އައްޑަނަ ތައްޔާރު ކުރެވުނު ކަމަށް ވާނީ ﷲ ގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވެ ނަހީތަކުން ދުރުހެލި ވުމުންނެވެ. ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރޯދައިގެ ރޫޙާނިއްޔަތާ...

22 މެއި

May 22, 2020 5
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

May 22, 2020 11
ފަލަކީ ހިސާބުން ދައްކަނީ އީދު ވާނީ އާދީއްތައަށް ކަމަށް

މިއަދަކީ ހިނގަމުން މިދާ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، އިސްލާމީ އާދަކާދައިގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން ދުނިޔޭގެ...

21 މެއި

May 21, 2020
ސީދާމަގު އެނގި، ޝައްކުތައް ފިލުމުން ހަމަޖެހުން ލިބޭ

އިންސާނާ ދުނިޔެ އަށް އައިގޮތާއި މި ކައުނު އުފެދުނު ގޮތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ބޭނުމާއި މަރުވުމަށް ފަހު ކަންހިނގާނެ ގޮތާ މެދު އުފެދޭ ސުވާލު ތަކަކީ އިންސާނާ އޭގެ ޖަވާބު ބޭނުންވާ ސުވާލު ތަކެކެވެ. މާއްދިއްޔަތަށް ލެނބި ހަވާނަފްސު އެދޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ދީލާލައިގެން އުޅޭ މީހާއަށް ވެސް މިފަދަ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަކަށް...

20 މެއި

May 20, 2020 29
ކަދުރު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލްގައިި އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ކަދުރުގެ ތެރެއިން މާލޭގެ ގެތަކަށް ބަހަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަދުރު ހޯދަން ނަން ނޯޓުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
ފިޠުރަތަށް އިޖާބަ ދިނުމަކީ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމެއް

އިންސާނާގެ ފިޠުރަތަކީ ކައުނުގެ ތަބީއަތާ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ގުޅޭ ކަމެކެވެ. ފިޠުރަތޭ ބުނާ ބަހުގެ މުރާދަކީ ކައުނުގައިވާ ހަގީގަތްތައް ގަބޫލު ކުރުމާއި ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަން އިހުސާސްވުމަށް އިންސާނާގެ ޠަބީޢަތުން ޖާގަ ލިބިފައި ވުމެވެ. މި ފިޠުރަތުގެ މަތީގައި ދެމިހުންނަ އިންސާނާ އަށް ކައުނުގެ ތަބީއަތާ ފުށުއެރުމެއް ނެތި އަމާންކަމާ އެކު...

18 މެއި

May 18, 2020 47
އިހުސާންގެ ފަހުރުވެރި މާޒީ އާއި މިއަދު

ޖެނުއަރީ 1، 2017 ގެ ފަތިހެވެ. އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މާލެ އާއި ގިނަ ރިސޯޓްތަކެއްގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރުތައް އޮތެވެ. އެކަން ކުރީ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެމްއެންޑީއެފްގައި އޮންނަ ޔުނިޓަކުންނެވެ. އެކަމަކު އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދިން ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު ފަތިހު ގެއަށް ވަޑައިގެން ސިފައިންގެ ޔުނީފޯމް އޭނާ...

17 މެއި

May 17, 2020 7
ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 2.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 17
ޝިފާނާ: ގައުމަށްޓަކައި ނުކުމެ ހުރި އެއް ވޮލަންޓިއަރު

މައިންބަފައިން ބުރަ މަސައްކަތުން އޭނާ ބަލައި ބޮޑުކުރީ އަގަކާ ނުލަ އެވެ. ކިޔެވި އިރު އާއިލާ އާއި ޓީޗަރުންނާއި މުޖުތަމައުގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ލިބުނީ ވެސް ހިލެ އެވެ. ނަސީބު ރަނގަޅު ކަމުން، އޭނާ ހިމެނުނީ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ނަރުސްކަން ކިޔަވައިދިން އެންމެ ފަހު ބެޗުގެ ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގަ...

15 މެއި

May 15, 2020
ރޯދައިގެ މަދަރުސާގެ އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާ (ދެވަނަ ބައި)

ރޯދައިގެ މަދަރުސާއިން ލިބޭ މަންފާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނާއާ ﷲ އާ ދެމެދު އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާއެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތަކެއް ދަސްވެ އެވެ. މި ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސިފަތަކުގެ މައްޗަށް މީގެ ކުރީގެ ލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެ އެވެ. އެއީ ދޫރައްކާތެރިކުރުމާއި، ޙިލްމުވެރިވުމާއި...

13 މެއި

May 13, 2020 2
އުރީދޫ ވީޑިއޯއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާގުޅޭ ރީތި މެސެޖެއް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ވެސް އެންމެ ތަފާތު ރޯދަ މަހަކަށް ވާނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާއިލާ މީހުންނާއި ރައްޓެހިންނާ ދުރުގައި، ގޭގައި ތިބެން ޖެހިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅު އާއިލީ ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ބަދަހި ކުރުން މިވަނީ މުހިންމުވެފަ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
ރޯދައިގެ މަދަރުސާގެ އަޚްލާޤީ މުޢާހަދާ (ފުރަތަމަ ބައި)

ދިރިހުރި ޒަމީރަކާއި ބިރުވެތި ހިތެއް އޮވެގެން، އިންސާނާގެ ނަފްސުގައި ރިވެތި އަޚްލާޤީ ސިފަތައް ހަރުނުލާހާ ހިނދަކު އިންސާނުންގެ މެދުގައި އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރަން އުނދަގޫވާނެ އެވެ. ޤާނޫނާއި ގަވައިދުތައް ހުއްޓަސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ތަންފީޒެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. މި ހަގީގަތް އިސްލާމް ދީން ވަރަށް...

11 މެއި

May 11, 2020 1
ސަސްޕެންޝަން އުވުނު މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 1
ޚިޟްރުގެފާނު، ފާރެއް ތެދުކުރެއްވި ހާދިސާގެ ފިލާވަޅުތައް

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާއަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެބޭފުޅުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ އަދި އެންމެ ފަހު ހާދިސާ...

09 މެއި

May 09, 2020 16
ދިރާގު "ނައުއެމްވީ" އެޕް އަވަހަށް ޑައުންލޯޑްކޮށްލާ!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ދިރާގުން މުހިންމު މައުލޫމާތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް "ނައުއެމްވީ" ގެ ނަމުގައި...

May 09, 2020 7
އަމީނާ: ދިވެހި ޖިންސުއްލަތީފުންގެ "ރޫހު"

އެއީ 1950ގެ ފަހުބައިގެ އަހަރުތަކެވެ. ސަރުކާރުން ނިންމީ އަމީނިއްޔާ އާއި މަޖީދިއްޔާގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނުކުރުމަށް ފަހު މަދަރުސާ އިން ވަކިކޮށް ސަރުކާރުގެ...

08 މެއި

May 08, 2020 7
ރޯދަ ވީއްލުމުން ފެށިގެން ހާރަށް: ދީލަތި އެހީތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ. އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ ގެއްލި އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ބަންދުވެއްޖެ އެވެ. ކުލި ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން މަގުމަތިވި މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ވެސް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ވައިރަހުގައި، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ނިކަމެތިވެގެން ދިޔަ އެއްބަޔަކީ ދަތި ތަންތަނުގައި...

07 މެއި

May 07, 2020 8
ޝެއަރިން ބްރެޑްގެ ހިތްހެޔޮކަން: ހައިހޫނުކަން ފިލުވުން

މިހާރު އެންމެ ހާލުގައި ޖެހުނު އެއް ބަޔަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު، އެ މީހުންނަށް މަސައްކަތް ނުލިބި،...

May 07, 2020
ސުލޫކު ދެމެހެއްޓޭނީ ނަފްސު ހާނުވައިގެން

އިޚްތިޔާރީ ސުލޫކެއް އިންސާނާގެ ކިބައިން ފެނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ، އެ ސުލޫކާ ގުޅޭ ފިކުރު ސިކުނޑިން ގަބޫލުކޮށް އެކަމަށް ކަށަވަރުކަން ލިބުމެވެ. ދެވަނަ...

06 މެއި

May 06, 2020
ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިސްލާމްދީނުން ފިލާވަޅު

މިހާރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހައްލަކީ ގައިދުރުކުރުމެވެ. އެކަމަކު މިއީ މީގެ 1400 އަހަރު ކުރިން، އަޅުގަނޑުމެންގެ މާތް ރަސޫލާ ދެއްވި ނަސޭހަތެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރަށެއްގައި ތާއޫން ބަލި ފެތުރެއް ފަށައިފި ނަމަ އެ ރަށަކަށް ތިޔަ ބައި މީހުން ނުދާށޭ އަދި ތިޔަ ބައި...

05 މެއި

May 05, 2020 2
ޚިޟްރުގެފާނު، ކުއްޖަކު ގަތުލުކުރެއްވި ހާދިސާގެ ފިލާވަޅު

މޫސާގެފާނާއި ޚިޟްރުގެފާނުގެ ވާހަކައިގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ހާދިސާ އަކީ ވެސް އެއިން އެތައް ފިލާވަޅުތަކަކާއި އިބުރަތްތަކެއް ލިއްބައިދޭ ހާދިސާ އެކެވެ. މިގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ބަލައިލަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ހިނގި އެންމެ މުހިންމު ތިން ހާދިސާގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ހާދިސާ ކަމުގައިވާ، ކުއްޖަކު...

04 މެއި

May 04, 2020
ރަންމުތް: ހިތާއި ނަފުސު ވެސް ތައްޔާރު

މާތްވެގެންވާ ރޯދަމާ ދިމާކޮށް، "މިހާރު"ގެ "ރަންމުތް" މިފަހަރު ބައްދަލުކުރާނީ، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހު ނަސްރުﷲ އަލީގެ ހެޔޮ ބަސްތަކާ އެކު އެވެ. އިސްލާމީ...

May 04, 2020 34
އަމިއްލަ އަށް އެކަހެރިވެ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ މުޅި ރަށް

މި ވައިރަސް އޭނާގެ ގައިން އެހެން މީހަކަށް ފެތުރޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ؛ މުޅި ދުނިޔެ ނާމާންކުރަމުން ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއާ ހިސާބަށް ވެސް އައިއިރު، ހއ. އުލިގަމުގެ މި 27 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ހުރީ...