11 މެއި

May 11, 2020 1
ސަސްޕެންޝަން އުވުނު މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 31
ނިންމުން ބަދަލުކޮށް، ޝީޝާ އިން ރޯދަ އެލަވަންސް ދެނީ

ޝީޝާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އެލަވަންސް ނުދޭން ނިންމުމަށް ފަހު އެކަން ބަދަލުކޮށް ރޯދަ އެލަވަންސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 67
ޝީޝާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގައި ހޮންޑާ ސައިކަލުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓާ ޝީޝާ އިން އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަހަރުގެ ރޯދަ އެލަވެންސް ނުދޭން ނިންމައި މުސާރަތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 26
މި މަހުގެ 20 ގެ ކުރިން ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން ޖެހޭ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ އިނާޔަތް މި މަހުގެ 20 ކުރިން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ އިނާޔަތް ދިނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ އުސޫލު އެ މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 58
ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ޝަކުވާއާ އެކު ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލީ

އެއް ތަނުން އޭނާ ކަނޑާލީ ރޯދަމަހުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އަނެއް ތަނުން، ރޯދަމަހުގެ ވިއްސަކަށް ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އުމުރުން ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރުގެ އަހުމަދު ރަޝީދު ބުނާގޮތުގައި ދެ ފަހަރު ވެސް ސަބަބަކަށް ވީ، ރޯދަމަހުގެ އިނާޔަތް ދޭން އޭނާ އެދުމެވެ. ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ގޮސްގެން އެއް މައްސަލަ އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 90
ރޯދަ އިނާޔަތް 3000 އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުކުރަން އެދެފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ އިން ނުވަތަ މަދުން ނުދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
ޝަކުވާ ހުށަހެޅި 42 މީހަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ހޯދައިދީފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު، ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބިގެން 58 މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން، އޭގެ ތެރެއިން 42 މީހަކަށް އިނާޔަތް ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށް، ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 3
އިނާޔަތުގެފައިސާ ވަގަށް ނަގައިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލައި އެ ފައިސާތައް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ގެމަނަފުށީގެ މަސްވެރިންނަށް "ރޯދަމަހާއި ރޯއްޖާ"!

ގެމަނަފުށީ މަސްވެރިންނަކީ އަބަދު ވެސް ތަފާތު ކަންކަން ކުރާ ބައެކެވެ. ދޯނިމަތީގައި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމާއި ދުވަސްވީ މީހުން ގޮވައިގެން ޒުވާނުން މަހަށް ދިޔުމާއި އެ ރަށުގެ ތަފާތު ޒުވާން...

May 14, 2018 35
ތިޖޫރީއެއް ފަޅާލައި ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ނަގައިފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ތިޖޫރީ ރޭ ފަޅާލައި، އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 26
ދެން ވެސް އޮތީ ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ!

ރޯދަމަސް ކައިރިވާ އިރު އަބަދުވެސް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށަ އެވެ. އަދި ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް ހައްގު އިނާޔަތް ނުލިބުމުގެ ޝަކުވާ ވެސް ބޮޑުވެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 10
މި މަހުގެ 10 ގެ ކުރިން ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން ޖެހޭ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ އިނާޔަތް މި މަހުގެ 10 ގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

May 03, 2018 13
ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން އަންގައިފި

ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 21
ޝަކުވާ ކުރި ގިނަ ބަޔަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދީފި: ލޭބާ

މިދިޔަ ރޯދަމަސް ފެށިއިރު ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގިނަ ބަޔަކަށް، އެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަންތަނުން އެ އިނާޔަތް މިހާތަނަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 25
ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދިނުން: ހައްގަކުން މަހްރޫމް ކުރުން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދިނުމަކީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެ އިނާޔަތް ދޭން ޖެހެ އެވެ. ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި ދާއިމީ މުވައްޒަފުން ވެސް ހިމެނޭ...

28 މެއި

May 28, 2017 53
ރޯދަ އިނާޔަތް ނުދީގެން 43 މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށުނު އިރު ވެސް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބިގެން 43 މީހަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 29
ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 7
ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭ އުސޫލަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން:ފިނޭންސް

ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު އޮފީހަށް ހިދުމަތް ނުލިބޭ ގޮތަށް، ޕޭ ލީވްގައި އަދި ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސް ކުރިން ވެސް ނުދޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 81
ޕޭލީވްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭނެ

ރޯދަ މަސް ފެށޭއިރު އޮފީހަށް ހިދުމަތް ނުލިބޭގޮތަށް، ޕޭ ލީވްގައި އަދި ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސް ނުދޭން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 23
ރޯދަ ހަދިޔާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫ ކޮންމެ މީހަކަށް 500ރ.

ރޯދަ ހަދިިޔާގެ ގޮތުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް 500ރ. ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 14
ލޭބަ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އެންގުން: އިނާޔަތް ދީ!

ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ލޭބަ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 9
ފުލުހުންނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ރޯދަ ހަދިޔާ ދެނީ

ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ބަހަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު އަރީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.