26 ޖުލައި

July 26, 2019
ރެފްގެ ކޫލް ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، ރެފް ކޫލްގެ ފިހާރައިގެ އައުޓްލެޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 3
"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގައި ތިން ވަނަ ސައިކަލު ދީފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އަދި ކަލަ ބޭންކުގެ "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ތިން ވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައި އިނާމުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސައިކަލު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019
"އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް"ގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް" ގެ ދެވަނަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައި އިނާމަކަށް ސައިކަލު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 1
ރޯދަ އަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު މިހާރު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

April 16, 2019
އޭސްހާޑުވެއާގެ ރޯދަސޭލްގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލާބޭންކް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ 'އެންމެންގެ ރޯދަ ސޭލް' ގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާއާ ސައިކަލް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 2
އެސް އެންޑް އޯ އިން ރޯދައަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިކުރާ ސްޓޭންޑަޑް އެންޑް އޮރިޖިން (އެސް އެންޑް އޯ) ފިހާރައިން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
"ރޯދަމަހަށް އާކޮށްލަމާ" ހަވީރު ނިންމާލައިފި

ރޯދަމަހު ގޭތެރެ އާކޮށްލުމުގެ ސަގާފަތުގެ ތެރެއިން ކުލަ ލުމުގެ ތަޖުރިބާ ކުޑަކުދިންނަށް އިހުސާސްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް، ޓެޕްކޮން އިން ބޭއްވި ކުލައިގެ ހާއްސަ ހަރަކާތް ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 2
ކަލަ ބޭންކުން މާދަމާ ކުލަ ހިލޭ ބަހަނީ

ކުލަ ހިލޭ ބަހާ ހަރަކާތެއް ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ބާއްވަން ކަލަ ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 11, 2019
ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އަންނަ މަހު ފަށާ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް، ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން ރޯދަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ރޯދަ މަހުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
ބޮޑު އިނާމުތަކާއެކު ޓެޕްކޯން އިން ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

"ރޯދަ އަށް އާ ކޮށްލަމާ" ގެ ނަމުގައި ޓެޕްކޯން އިން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އެސްޓާސްގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް އެސްޓާސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 2
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ރެޑްވޭވް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސޭލްގެ ގުރު ނެގުން އިއްޔެ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 3
ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ވިއްކުން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް

އެސްޓީއޯ އިން އަންނަ ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ގެންނަ ފިޔާ، އަލުވި، ބިސް ހޯސޭލްކޮށް ވިއްކުން މިފަހަރު މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 3
ސުޕަމާޓުން "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން އަންނަ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 3
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އަގުހުރި އިނާމުތަކާ އެކު ކްލިކް ކޮމްޕިއުޓާސްގެ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ބޮޑު ޑިސްކައުންޓުތަކެއް ލިބޭ އޮޒާރޯގެ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ލިބޭ ސޭލެއް އޮޒާރޯ އިން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

April 10, 2018 7
ސަންފްރަންޓުގެ "މިރޭކަލް ސޭލް" ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ސަންފްރަންޓް ލިވިން އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "މިރޭކަލް ސޭލް" ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 5
އެންމެ ގިނަ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ރެޑްވޭވް ސޭލް ފަށައިފި

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރޯދަ ސޭލް، މަޝްހޫރު ރެޑްވޭވް އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

March 27, 2018
އަގުބޮޑު އިނާމްތަކާއެކު ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ރެއިންބޯ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ރޯދައާ ދިމާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލް، އަގުބޮޑު އިނާމްތަކާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 5
އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
އެސްޓީއޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެސްޓީއޯ އިން މި ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެެ ނަސީބުވެރިން އިއްޔެ ހޮވައި އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 1
އޭއެޗް ބްރަދާސް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު އޭއެޗް ބްރަދާސް އިން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުުއަތުލުން ރޭ ނަގައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2017
އޭސް ހާޑްވެއާގެ ދެޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލާ ބޭންކުން ރަމަޟާން މަހު ބޭއްވި ދެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިއްޔެ ހަވީރު އިނާމު ދީފި އެވެ.