29 ޖޫން

June 29, 2020
ރަންބީރްގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މުމްބާއީގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ކަބީރް ސިންގް" ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ރެޑީ ވަންގާ، ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު އެއްކޮށް ޝޫޓްކުރާނީ މުމްބާއީގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމާއި މުރުނާލް ތާކޫރުގެ ވީޑިއޯއެއް ލަވައެއް މިއަދު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ޒޯޔާގެ އާ ފިލްމުގައި ރަންވީރާއި ކެޓްރީނާ

ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ އާ ފިލްމު ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ރަންވީރު ސިންގް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 1
ރިޝީގެ ހަނދާންތަކެއް ނުފިލާނެ: ރަންދީރް ކަޕޫރް

މީގެ ވިއްސަކަށް ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ހަނދާންތައް ދުވަހަކު ވެސް ނުފިލާނެ ކަމަށް ރިޝީގެ ބޭބެ ރަންދީރް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 1
"ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންބީރާއި ދީޕިކާ؟

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފިލްމުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓެވެ. އޭގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނަން ވެސް މި ފިލްމާ އެކު ތިލަވެގެން...

05 މެއި

May 05, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" އިން އާލިއާ ނަގާ ފީ ކުޑަކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އިން އެ ފިލްމުގެ ލީޑް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް...

May 05, 2020 2
ރިޝީ އާއި ރަންބީރު އަޅައެއްނުކިޔޭނެ: ސަތަރޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވި އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރަންބީރް ކަޕޫރް އަޅާނުކިޔޭނެ ކަމަށާއި ބައްޕަ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ދަތުރުކުރި ހިސާބަށް ދާން ރަންބީރަށް އަދި...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 4
ރިޝީގެ މަރު: ބޮލީވުޑަށް ހިތާމައިގެ މައްޗަށް ހިތާމަ

އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން އިއްޔެ މަރުވެ، މުޅި އިންޑިއާ ހިތާމައިން ފެންކަޅިވެފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ އެ ފެންވަރުގެ އެހެން އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރިޝީ ކަޕޫރްގެ މަރާ އެކު، އިތުރު ހިތްދަތިކަމެއް...

April 30, 2020 9
ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވެއްޖެ

ކެންސަރަށް އެމެރިކާގައި އަހަރެއް ވަންދެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 1
އާމިރާ އެކު ކަންގަނާ ބޭނުމީ ހަގީގީ ލޯބީގެ ފިލްމެއް

އާމިރު ޚާނާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ޕްލޭންތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެއީ އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ވަރަށް ބޭނުންވާ އެކްޓަރެއް ކަމަށް ކަންގަނާ ރަނާވަތު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 3
ރަންބީރާއި އާލިއާ މިހާރު ދިރިއުޅެނީ އެއްކޮށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ތިން ހަފުތާގެ ލޮކްޑައުންއަކަށް އިންޑިއާ ދިޔައިރު، ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް މިހާރު އުޅެނީ އެއް އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ތެލެގޫ ފިލްމު "ބީޝްމާ" ގެ ރައިޓްސް ކަރަން އަށް؟

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ތެލެގޫ ފިލްމު "ބީޝްމާ" ގެ ހިންދީ ފިލްމެއް ހަދަން އޭގެ ރައިޓްސް ހޯދަން ކަރަން ޖޯހަރް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގައި ޝާހްރުކަކީ ސައިންޓިސްޓެއް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ރިލީޒްކުރާ ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން މުކަރްޖީގެ ފެންޓަސީ އެޑްވެންޗަ/ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ހާއްސަ ރޯލަކުން ޝާހްރުކް ޚާން ފެންނާނީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
"ޗަކް ދޭ! އިންޑިއާ"ގެ ޑައިރެކްޓަރު އެނބުރި އަންނަނީ

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ޗަކް ދޭ! އިންޑިއާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝިމިތު އަމިން 11 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޝަނަށް އެނބުރި އަންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
ރަންބީރްގެ މައިންބަފައިންގެ ރޯލަށް ދީޕިކާގެ ދެމަފިރިން

މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ޓްރިލޮޖީ "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަނީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
އާލިއާ އާއި ރަންބީރްގެ ކައިވެނި ޑިސެމްބަރުގައި

މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާލިއާ ބަޓާއި ރަންބީރް ކަޕޫރް ކައިވެނިކުރާނީ ދެ ތަރިން އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުމާ ގާތްކޮށްފަ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ހަވާ ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ހޮންކޮންގައި މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައި، ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 2
ރިޝީ އެޑްމިޓްކޮށް، ފަރުވާދެނީ

އަހަރެއްހާ ދުވަސްވަންދެން އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ހާލު ކުއްލިއަކަށް ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"މައިދާން" އަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކުރި އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކީރްތީ ސުރޭޝް ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފިލްމަށް އެހެން ބަތަލާ އަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.