22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
ރަންބީރްގެ މައިންބަފައިންގެ ރޯލަށް ދީޕިކާގެ ދެމަފިރިން

މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ޓްރިލޮޖީ "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަނީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 1
އާލިއާ އާއި ރަންބީރްގެ ކައިވެނި ޑިސެމްބަރުގައި

މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އާލިއާ ބަޓާއި ރަންބީރް ކަޕޫރް ކައިވެނިކުރާނީ ދެ ތަރިން އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުމާ ގާތްކޮށްފަ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޒުވާން އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ކުޅޭ ފުރަތަމަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ހަވާ ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނި ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ހޮންކޮންގައި މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައި، ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 2
ރިޝީ އެޑްމިޓްކޮށް، ފަރުވާދެނީ

އަހަރެއްހާ ދުވަސްވަންދެން އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ ހާލު ކުއްލިއަކަށް ސީރިއަސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"މައިދާން" އަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތިގެން، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއިކުރި އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކީރްތީ ސުރޭޝް ފިލްމު ދޫކޮށްލުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ފިލްމަށް އެހެން ބަތަލާ އަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދިން "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ އާމްދަނީ 100 ކްރޯޑް ރުޕީސް (14 މިލިއަން ޑޮލަރު) ފަހަނަޅައި ހިނގައްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ލަވްގެ ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަން: އަޖޭ

އަޖޭ ދޭވްގަން މިދިޔަ އަހަރު ސޮއިކުރި ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ 2" ގައި ރަންވީރާއި ދީޕިކާ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާގެ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ/އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
އާލިއާގެ ފިލްމުގައި ރަންބީރާއި ދީޕިކާގެ ފެނިލުންތަކެއް

އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ހާއްސަ ފެނިލުންތަކުން ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި ދީޕިކާ ފަދްކޯން ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ރަންބީރާއި ޝްރަދާގެ ޖޯޑު ސްކްރީނަށް

މިހާތަނަށް އަދި އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅެފައި ނުވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް އަލަށް އެކުގައި ކުޅޭ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ" އަށް އަދިވެސް ތާރީހެއް ކަށަވަރެއް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން މިހާތަނަށް ގެނެސްދޭ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމަށް ވާނެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަދިވެސް ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ ތާރީހެއް ކަށަވަރުނުވާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑުން ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެ ބޮޑު ކައިވެނިތަކުގެ ތެރޭގައި ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އަދި ވަރުން ދަވަން އާއި ނަތާޝާ ދަލާލުގެ ކައިވެނި ވެގެން ދާނެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގައި ޝާހްރުކްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ، ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ފެންޓަސީ/އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން ޝާހްރުކް ޚާން ފެންނާނެ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 2
"އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" އަކީ އެންމެ ލޯބި މަސައްކަތް

މިހާތަނަށް ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ފިލްމަކީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރުން ރިލީޒްކުރި "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
ފަހަރިއަކަށް އާލިއާ ވެއްޖެ ނަމަ ވަރަށް އުފާވާނެ: ކަރީނާ

ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ގުޅުމަކީ މިހާރު ސިއްރު ގުޅުމެއް ނޫނެވެ. ދެ ތަރިން ހިތާވެގެން އުޅޭކަން މިހާރު އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އަދި އެ ގުޅުމަށް ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އާލިއާ އާއި ރަންބީރު އަންނަ އަހަރު ކައިވެނިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އަޖޭ، ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި؟

އަޖޭ ދޭވްގަން ސޮއިކޮށްފައި އޮތް، ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނުފެށި ލަސްވަމުންދާތީ، ސޮއިކޮށްފައިވާ އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ޝެޑިއުލްތަކަށް ބުރޫއަރާނެތީ އޭނާ އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 1
ދީޕިކާ ފޭނުންގެ އަޑު ނާހައި ލަވްގެ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުނު ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ އާ ފިލްމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިނުކުރަން ގޮވާލައި ދާދި ފަހުން އޭނާގެ ފޭނުންތަކެއް ކެމްޕޭނެއް ހިންގި ނަމަވެސް އެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.