18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ރިޝީގެ އުންމީދަކީ އުފަން ދުވަހަށް ގައުމަށް ދިއުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މުމްބާއީގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
"ޑޮން 3" ގައި ޝާހްރުކެއް ނޫން، ރަންބީރު؟

"ޑޮން 3" އާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން މި ފަހުން ފަތުރާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޑައިރެކްޓަރު ފަރްހާން އަހުތަރަށާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ރިތޭޝް ސިދުވާނީ އަށް ޖެހިފައި ވަނީ ދޮގު ކުރާށެވެ. ފަހަރުގައި މިއީ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ވާހަކައަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާ އަދި ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ޓުއާއެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ހަތަރި ތަރިއަކު ޑާންސް ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޝޭރުޝާހް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

May 09, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި ވެސް ލޭކް ކޯމޯގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނި ކުރާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ކައިވެނި ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން...

08 މެއި

May 08, 2019 1
އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯ މިއުޒިމަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދެފި

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ތާރީހީ އެއް ސްޓޫޑިއޯ ކަމަށްވާ ރާޖް ކަޕޫރްގެ އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯ ދާދި ފަހުން ގޯޑްރެޖް ޕްރޮޕަޓީޒް އަށް ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން އެތަނުގައި މިއުޒިމެއް ބިނާކޮށްދޭން އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން ޑިރެކްޓާޒް އެސޯސިއޭއަޝަން (އައިއެފްޓީޑީއޭ) އިން އެދެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާތީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްޓުވި ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

May 05, 2019
ރިޝީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަނީ

ކެންސަރުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ ތެރެއިން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކަރަންގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފެންޓަސީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ކަންގަނާ އަށް ރައްދު ދޭން އާލިއާ ބޭނުމެއް ނޫން

އާލިއާ ބަޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އެއްވެސް ރައްދެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އާލިއާ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 2
ކެޓްރީނާ އާއި ވިކީ ރައްޓެހިވީތަ؟

ކެޓްރީނާ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި މި އަހަރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ގޯލްޑް ޕެޓަލްސް އެވޯޑް ހަފުލާގައި ސްޓޭޖްމަތީގައި މަޖަލަކަށް ހަދާފައި އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ވަނީ ކެޓްރީނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ސަލްމާންގެ ފިލްމު "މުޖްސޭ ޝާދީ ކަރޯގީ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވައިން ތަންކޮޅެއް ކިޔައި...

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 2
ރަންބީރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަބަލް ރޯލަކުން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޝަމްޝޭރާ" ގައި ރަންބީރު ކަޕޫރް ފެންނާނީ ޑަބަލް ރޯލަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 5
"ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ އެންމެ ރިހުން ބޮޑު މަސައްކަތް: އަޔާން

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޑިސެމްބަރު މަހު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު، މި ޓްރޮލޮޖީގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން...

13 މާޗް

March 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދު ވެސް ވަރަށް ތަފާތު އަދި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތައް ކުޅެން މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަޔޫޝަމަން ކުރާނާ، ޑައިރެކްޓަރު އަނޫބަވް ސިންހާގެ އައު ފިލްމަށް ސޮއިކޮށް އޭގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ލޯގޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ"ގެ ލޯގޯ ތަފާތު ގޮތަކަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 6
ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހުރީ ލޯބިވެރިއެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ތަރިން މިހާރު ކައިވެނި ކުރަމުން އަންނައިރު ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި ހުރީ ހުސްކޮށެވެ. މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރަންބީރު ކަޕޫރާ ވަކިވުމަށް ފަހު، ކެޓްރީނާގެ ލޯބިވެރިޔަކު ނެތެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަލްމާން ހާން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަންނަ މަހު ނެރޭ ފިލްމު "ނޯޓްބުކް" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.