17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ "ހިއުމަން ކޮމްޕިއުޓަރު" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ އަންހެން ހިސާބު އިލްމުވެރިޔާ ޝަކުންތަލާ ދޭވީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

September 17, 2019
ރަންބީރާ އެކު ސަންދީޕް ހަދާނީ "ޑެވިލް"

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކުރި ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ރެޑީ ވަންގާ، ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ހުށަހެޅި ފިލްމަކީ އޭނާގެ މީގެ ކުރިން ތެލެގޫ ބަހުން ހަދަން އުޅުނު...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިޝާން ޚައްތަރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ޙާޕީ ޕީލީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

September 13, 2019
ސަންދީޕްގެ އާ ފިލްމު ރަންބީރަށް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކޮށް، ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސަންދީޕް ރެޑީ ވަންގާ ދެން ހަދާ ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާން ވަރަށް ތަފާތު ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު "ލާލު ކަޕްތާން" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލު ގެނެސް، ފިލްމު ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން، އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ދީފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކުރަން ފޭނުން ދެކޮޅު

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އޭނާގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަށް ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް ޓްވިޓާ އާ އިންސްޓަގްރާމް #ނޮޓްމައިދީޕިކާ ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހޭޝްޓެގެއް ދައުރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 2
ރިޝީގެ އުންމީދަކީ އުފަން ދުވަހަށް ގައުމަށް ދިއުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މުމްބާއީގައި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
"ޑޮން 3" ގައި ޝާހްރުކެއް ނޫން، ރަންބީރު؟

"ޑޮން 3" އާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުން މި ފަހުން ފަތުރާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޑައިރެކްޓަރު ފަރްހާން އަހުތަރަށާއި ޕްރޮޑިއުސަރު ރިތޭޝް ސިދުވާނީ އަށް ޖެހިފައި ވަނީ ދޮގު ކުރާށެވެ. ފަހަރުގައި މިއީ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ވާހަކައަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާ އަދި ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ޓުއާއެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ހަތަރި ތަރިއަކު ޑާންސް ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމު "ޝޭރުޝާހް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

May 09, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާގެ ކައިވެނި ވެސް ލޭކް ކޯމޯގައި؟

ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް ކައިވެނި ކުރާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، ދެން މާ ލަހެއް ނުވެ މި ކައިވެނި ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. އެކަމަކު މީޑިއާތަކުން...

08 މެއި

May 08, 2019 1
އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯ މިއުޒިމަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭން އެދެފި

ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ތާރީހީ އެއް ސްޓޫޑިއޯ ކަމަށްވާ ރާޖް ކަޕޫރްގެ އާރްކޭ ސްޓޫޑިއޯ ދާދި ފަހުން ގޯޑްރެޖް ޕްރޮޕަޓީޒް އަށް ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން އެތަނުގައި މިއުޒިމެއް ބިނާކޮށްދޭން އިންޑިއަން ފިލްމު އެންޑް ޓެލެވިޝަން ޑިރެކްޓާޒް އެސޯސިއޭއަޝަން (އައިއެފްޓީޑީއޭ) އިން އެދެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ކުރިއަށްދާތީ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުއްޓުވި ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ ފިލްމު "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

May 05, 2019
ރިޝީ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަނީ

ކެންސަރުން މިހާރު ސަލާމަތްވެފައި ހުރި ނަމަވެސް، ފަރުވާގެ ތެރެއިން ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019
ރިޝީ ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރަށްކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ފަރުވާ ހޯދަނީ ކެންސަރު ބައްޔަށްކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ކަރަންގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އަޔާން މުކަރްޖީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފެންޓަސީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ކަންގަނާ އަށް ރައްދު ދޭން އާލިއާ ބޭނުމެއް ނޫން

އާލިއާ ބަޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އެއްވެސް ރައްދެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އާލިއާ ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 2
ކެޓްރީނާ އާއި ވިކީ ރައްޓެހިވީތަ؟

ކެޓްރީނާ ދާދި ފަހުން ބުނި ގޮތުގައި މި އަހަރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ބައިވެރިޔަކު ހޯދުމެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ގޯލްޑް ޕެޓަލްސް އެވޯޑް ހަފުލާގައި ސްޓޭޖްމަތީގައި މަޖަލަކަށް ހަދާފައި އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ވަނީ ކެޓްރީނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ސަލްމާންގެ ފިލްމު "މުޖްސޭ ޝާދީ ކަރޯގީ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވައިން ތަންކޮޅެއް ކިޔައި...

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 2
ރަންބީރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑަބަލް ރޯލަކުން

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޝަމްޝޭރާ" ގައި ރަންބީރު ކަޕޫރް ފެންނާނީ ޑަބަލް ރޯލަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 5
"ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ އެންމެ ރިހުން ބޮޑު މަސައްކަތް: އަޔާން

މި އަހަރު ހިންދީ ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ، ފެންޓަސީ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޑިސެމްބަރު މަހު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އިރު، މި ޓްރޮލޮޖީގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން...

13 މާޗް

March 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ސަސްޕެންސް ތުރިލާ "އަންދާދުން" ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.