24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 209
ރުގްޔާކުރަން ހަތަރު މައިން ރަހީނުކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާ

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި މަންމަ އާއި ތިން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ކުރި އަނިޔާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގި ރަށާއި މީހުންގެ އަސްލު ނަން ނުހިމެނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ އެވެ. އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ކުށެކެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 24
ސްޓޫޑިއޯގައި ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި 15އަހަރަށް ޖަލަށް

މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއޯއެއްގެ ތެރޭގައި ޒުވާން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލަ ސާބިތުވެ، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 24
އިމްރާނަށް ގޯސްވީ މީޑިއާތައް، މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތް

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ...

October 25, 2020 41
ސަފާރީ ކޭސްގައި ވިކްޓިމަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން: ވަކީލު

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައަކީ ކުޑަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ދޭހަވާ ގޮތަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވާހަކަ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 1
މިތުންގެ ދަރިފުޅަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ޕޮލިހަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި މިތުން ޗަކްރަބަތީގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މަހާކްޝޭ ޗަކްރަބަތީ (މިމޯ) އަށް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަޅައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި މަރުގެ އަދަބު ދެނީ

ޑާކާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 12
ވިކްޓިމްގެ ބަޔާނަށް ބަދަލެއް ނުގެންނަން: ޕޮލިސް

ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ވިކްޓިމް ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް އޭނާގެ ލޯޔަރުން ރޭ ކުރި ތުހުމަތު ފުލުހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 34
ސަފާރީ ކޭސް: ބަޔާން ބަދަލުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި އޭނާ ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނަށް އުނި އިތުރު ގެނެސް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިދޭން ފުލުހުންނާއި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 8
ބޮޑު ބަހުސަކަށް ނިމުން ގެނެސްދިން ތާރީޚީ ހުކުމް

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކެއް ހުއްޓަސް އޭގެ ނަތީޖާ ނުފެންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ. ގާނޫނުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ނިޒާމުގައި ހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު ރޭޕްކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެ ރަށުން ދެމީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 1
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރާ ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހަކު މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ސ. ހިތަދޫން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 9
ނުކުޅެދޭ މީހާ ރޭޕް ކޮށްގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު އިއްޔެ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 4
ހާއްސައެހީ ބޭނުންވާ މީހަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަަލަނީ

އައްޑޫގައި ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުގައި ޅިޔަނަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

އުމުރުން 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ޅިޔަނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 19
ކުއްޖާ އެބޯޓްކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު

ރޭޕްގެ ސަބަބުން ބަނޑުބޮޑުވި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އޯޓިސްޓިކް ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ނަގައި އޭނާގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު އެބޯޓުކުރީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 14
"އާޒިމާ އާއި ވިކްޓިމް އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުކުރޭ"

ހުޅުމާލޭގައި ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގައި އަނިޔާ ލިބުނު ކެންޔާގެ އަންހެންމީހާގެ ފަރާތުން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އާޒިމާ ޝަކޫރު...

July 23, 2020 68
ހިނގީ ރޭޕެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ "މެންދުރު"ން މައާފަށް

ރޭޕެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޮޅުވާލެއްވީ އާޒިމާ ޝަކޫރު ކަމަށް "މެންދުރު"ން ކުރާ ތުހުމަތަށް އާޒިމާ އިންކާރުކުރައްވާ

14 ޖުލައި

July 14, 2020 159
އީވާގެ ވާހަކައާ އެކު މައްސަލަ ހޫނުވެ އިޔާޒުގެ ރައްދެއް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއް ލަތީފްގެ ވާހަކަތަކަކީ އިސްލާމްދީނަށް "ހުތުރު އެރުވުން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު...

July 14, 2020 105
އީވާގެ ބަހުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ޑރ. އިޔާޒަށް

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް، އިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 58
ސްމިތު ފުރައްސާރައިގެ ޓްވީޓެއް ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތު) ކުރި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

July 12, 2020 7
ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުވާ މީހުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން މަގާމުން އެކަހެރިކޮށް، އެމީހުންނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ބަލަން ގޮވާލައި މިއަދު...

11 ޖުލައި

July 11, 2020 5
ގްރޫމްކޮށްގެން ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ގްރޫމްކޮށްގެން މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް ގެންގޮސް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހާގެ މައްޗަށް ތިން ދައުވާއެއް...

July 11, 2020 41
ޒިންމާ އަދާނުކުރެއޭ ބުނުމުން ފުލުހުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ އަޑުއުފުލުމުން އެކަމާ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވުން...

10 ޖުލައި

July 10, 2020 13
އަނިޔާއާ ދެކޮޅު އަޑުގަދަ، ނުކުތީ ޒިންމާ އަދާނުކުރީމާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާކުރުމުގެ ސީރިއަސް މައްސަލަތެކެވެ. އިންސާފު ނުލިބި އަނިޔާ ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ އެތައް ބައެކެވެ. ރޭޕްކުރުމާ ދެކޮޅު އަޑުތައް ގަދަވަމުންދާއިރު، އާއްމުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވަނީ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރުމެވެ. ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން،...