01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 13
ކުޑަކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 32
އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގައި

ދެ ފިރިހެނުން ވެގެން އިއްޔެ ރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 26, 2018 62
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 111
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
"ސުޕަމޭން" ދެއްކި ވާހަކައަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ

"މޭން އޮފް ސްޓީލް" ގައި ސްޕަމޭންގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލް، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅު "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 3
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ރޭޕާ ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހައްޔަރު

މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް (ޖޫން 29) - އިންޑިއާގެ މެދުތެރޭގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގައި ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީނަށް ރޭޕްގެ ދައުވާކޮށްފި

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 5
އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫގައި ރޭ އަންހެނަކު މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 4
އިންޑިއާގެ ރޫހީ ޓީޗަރު ރޭޕުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 25) - އިންޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ރޫހީ ޓީޗަރު އަސަރަމް ބާޕޫގެ މައްޗަށް 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަން ސާބިތުވެ އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 9
ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަަށް އިންޑިއާގައި މަރުގެ އަދަބު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 22) - އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
ޒައިނަބުގެ ގާތިލްގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައެއް ނުގަތް

ލާހޯރު (މާޗް 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބުގެ އިސްތިއުނާފް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018
ރޭޕްގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއޯއަކަށް ގެންގޮސް، 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކުޑަކުދިން ހައްލާފައި ވަނީ މެޓާ ދީގެން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެތައް ކުދިންނެއް ރޭޕްކޮށްފައި ކަމަށާއި އޭނާ އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަ ކުދިން ހައްލުވާލަން މެޓާ ދީގެން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 4
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް ދަންޖައްސަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 24) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖައްސަން ކަމަށް ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 23) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ...

January 23, 2018 96
މާފަށް އެދުނީ ރޭޕް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީއެއް ނޫން:އިޔާޒް

އޭނާ ދެއްވި ޖަވާބެއްގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ނެގި މީހުންގެ ފަރާތުން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތީ، ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ "ރޭޕަށް" ވާނެ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރާ...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޒައިނަބުގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހުލަތެއް ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 72 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ތަހުގީގު ޓީމަށް ދީފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހުން...

January 20, 2018 24
ދުވާފަރުގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްގެން 5 މީހަކު ހައްޔަރު

ރ. ދުވާފަރުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނުގައި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ޒައިނަބުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ހޯދުމުގައި ޕަންޖާބް ސަރުކާރާއި ފުލުހުން ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މަންސޫރު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
ޒައިނަބުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ޒައިނަބް ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯއެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.