07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 1
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ނުދިން މީހަކު ރޭޕްކޮށްފި

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 7) - ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ އަވާމީ ލީގަށް ވޯޓު ނުދިން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 3
ތަނުޝްރީ އަށް ރާކީ ދައުވާކުރަނީ 25 ރުޕީސް ހޯދަން

ތަނުޝްރީ ދައްތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާކީ ސާވަންތު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އޭނާގެ އަބުރު ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރާކީގެ އަތުން 10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތަނުޝްރީގެ އަތުން 25 ރުޕީސް ހޯދަން ރައްދުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 23
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ދަންޖައްސައިފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މިއަދު ހެނދުނު މަރާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސަން ކޯޓުން ދެކޮޅު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައި މަރަން ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ލާހޯރު ހައި ކޯޓުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވަނީ ގާތިލް އާއްމުންތެރޭ މަރަން

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މަރަން ބޭނުން ވަނީ އާއްމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ އަންސާރީ ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 11
ޒައިނަބް މަރާލި އިމްރާން ދަންޖެއްސުންް ބުދަ ދުވަހު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަންޖައްސައި މަރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

މަދިޔަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 22) - އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 13
ކުޑަކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 33
އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގައި

ދެ ފިރިހެނުން ވެގެން އިއްޔެ ރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 26, 2018 63
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 112
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
"ސުޕަމޭން" ދެއްކި ވާހަކައަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ

"މޭން އޮފް ސްޓީލް" ގައި ސްޕަމޭންގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލް، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅު "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 3
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ރޭޕާ ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހައްޔަރު

މަދްޔަ ޕްރަދޭޝް (ޖޫން 29) - އިންޑިއާގެ މެދުތެރޭގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ މަދްޔަ ޕްރަދޭޝްގައި ހަތް އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ހާވީ ވައިންސްޓީނަށް ރޭޕްގެ ދައުވާކޮށްފި

އެތައް އަންހެނުންނެއް ރޭޕްކޮށް، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ރޭޕް ކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ދައުވާ އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 5
އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މީހަކު ހަައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. މާމެންދޫގައި ރޭ އަންހެނަކު މަގުމަތިން ހުއްޓުވައި، ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 4
އިންޑިއާގެ ރޫހީ ޓީޗަރު ރޭޕުގެ ކުށުގައި އުމުރަށް ޖަލަށް

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 25) - އިންޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ މަގްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ރޫހީ ޓީޗަރު އަސަރަމް ބާޕޫގެ މައްޗަށް 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރިކަން ސާބިތުވެ އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 9
ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަަށް އިންޑިއާގައި މަރުގެ އަދަބު

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 22) - އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުދިން ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
ޒައިނަބުގެ ގާތިލްގެ އިސްތިއުނާފް ބަލައެއް ނުގަތް

ލާހޯރު (މާޗް 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ އަދަބުގެ އިސްތިއުނާފް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018
ރޭޕްގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

މާލޭގެ އާޓް ސްޓޫޑިއޯއަކަށް ގެންގޮސް، 19 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 12
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކުޑަކުދިން ހައްލާފައި ވަނީ މެޓާ ދީގެން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 25) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ އެތައް ކުދިންނެއް ރޭޕްކޮށްފައި ކަމަށާއި އޭނާ އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ކުޑަ ކުދިން ހައްލުވާލަން މެޓާ ދީގެން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.