24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 29
އެއީ ކައިވެންޏެއް ނޫން، ރޭޕްކުރުން!

ރ. މަޑުއްވަރީ އަށް ނިސްބަތްވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ހިންގަން އުޅުނު ގަތުލެއްގެ ތެރެއިން ފަޅާއެރީ ހިތްދަތި އެހެން މައްސަލައެކެވެ؛ ކައިވެނީގެ ނަމުގައި ކުޑަ އަންހެންކުދިން ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ހެދުމެވެ. އެ ގްރޫޕްގެ ފަތިފުށް ތިލަވެގެން ދިޔައިރު، އަނިޔާ އަށް ހުށަހެޅިފައި ވަނީ އެންމެ ކުއްޖެއް ނޫން ކަން އެނގެ އެވެ. އުމުރުން އެންމެ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 8
ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކުރި މެންބަރު ބީޖޭޕީން ބޭރުކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 2) - އިންޑިއާގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކުލްދީޕް ސިންގް ސެންގަރު އެންމެ ފަހުން ޕާޓީން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019
ރޭޕުގެ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ މައްސަލައަށް ސުޕްރީމް ކޯޓު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 1) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ދަތުރުކުރި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވި ހާދިސާގައި އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) ގެ ބާރުގަދަ ސިޔާސީ ފަރާތަކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 7
ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ އެކްސިޑެންޓްވެ ސުވާލުތަކެއް

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 30) - ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އިންޑިއާގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އިން ކާރު އެކްސިޑެންޓްވި ހާދިސާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދި އެ ހާދިސާ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 60
މާލޭގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފިި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާލޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތުކުރުމުން ކަންގަނާގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ކަންގަނާ ރަނާވަތު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އަދިތިޔާ ޕަންޗޯލީ އަށް ކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނާއި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 13
ރޭޕް މައްސަލައިގައި ފިލި އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ފިލި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019 19
ރޭޕް މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި އެކަކު ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ރޭ ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު މިނިވަންކޮށްފި...

April 12, 2019 39
ހަތަރު މީހަކު ވެގެން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅެފި

މާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި ހަތަރު މީހަކު ގުޅިގެން އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރަން އުޅެނިކޮށް އެ މީހުން ހުއްޓުވައި އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ޝައިނީ އަހޫޖާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިދާނެ

ގޭގައި ގެންގުޅުނު ޒުވާން ނޯކަރަކު ރޭޕްކޮށްގެން 2009 ގައި ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަން ޖެހި ފިލްމީ ކެރިއަރު ގެއްލުނު އެކްޓަރު ޝައިނީ އަހޫޖާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 1
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ނުދިން މީހަކު ރޭޕްކޮށްފި

ޑާކާ (ޖެނުއަރީ 7) - ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ އަވާމީ ލީގަށް ވޯޓު ނުދިން އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 3
ތަނުޝްރީ އަށް ރާކީ ދައުވާކުރަނީ 25 ރުޕީސް ހޯދަން

ތަނުޝްރީ ދައްތާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރާކީ ސާވަންތު ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި އޭނާގެ އަބުރު ނަގާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ރާކީގެ އަތުން 10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ތަނުޝްރީގެ އަތުން 25 ރުޕީސް ހޯދަން ރައްދުގައި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018
ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ އަދަބު ދިނީ މަގުމަތިން

ރޭޕް ކުރުން ގިނަ އިންޑިއާގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ފިރިހެނަކު އެންމެންގެ ތެރޭގައި ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 26
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ދަންޖައްސައިފި

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ހަ އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މިއަދު ހެނދުނު މަރާލައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސަން ކޯޓުން ދެކޮޅު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 16) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައި މަރަން ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ލާހޯރު ހައި ކޯޓުން އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 3
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުންވަނީ ގާތިލް އާއްމުންތެރޭ މަރަން

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ ދަންޖައްސައި މަރަން ބޭނުން ވަނީ އާއްމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ އަންސާރީ ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 12
ޒައިނަބް މަރާލި އިމްރާން ދަންޖެއްސުންް ބުދަ ދުވަހު

ލާހޯރު (އޮކްޓޯބަރު 12) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިބް އަންސާރީގެ ގާތިލް އިމްރާން އަލީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަންޖައްސައި މަރަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018
އިންޑިއާގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން ހުކުމްކޮށްފި

މަދިޔަ ޕްރަދޭޝް (އޮގަސްޓް 22) - އުމުރުން 8 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން މަރަން އިންޑިއާގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 13
ކުޑަކުއްޖާގެ ރޭޕްގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރު

ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގައި 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 33
އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓެއްގައި

ދެ ފިރިހެނުން ވެގެން އިއްޔެ ރޭ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްލީ ސިނަމާލޭ ފްލެޓަކަށް ގެންގޮސްގެން ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 26, 2018 64
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ...

25 ޖުލައި

July 25, 2018 113
ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން 16 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްފި

މާލޭގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގަދަކަމުން ނަގައިގެން ގެންގޮސް ދެ ފިރިހެނަކު ވެގެން އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.