14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
ޒައިނަބުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ޒައިނަބް ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯއެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 11
ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ބަސް ހުއްޓިފައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 12) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަމީން އަންސާރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ބަސް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 5
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 11) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޒައިނަބް ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ކަސޫރު ސިޓީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 27
"ބްލެކްމެއިލް ކުރީ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށްބުނެ"

ލ. ކަލައިދޫގައި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކޮށް، އެ ކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލް ކުރީ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

January 07, 2018 13
ކުށްވެރިންނަށް އަދަބުދޭން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އެމްޑީޕީ

ރޭޕް ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 45
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅުނު ފިރިހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިއަ ބުދަދުވަހު މާލޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގދ. ތިނަދޫން ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2018 57
ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

January 06, 2018 17
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ދަރިފުޅު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 8) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާ ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅު ބަލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ރޭޕުގެ ތުހުމަތު ކުރި ތޯރިގު ރަމަޟާން ޗުއްޓީ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 8) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ފްރާންސްގެ ދެ އަންހެނަކު ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޗުއްޓީ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 3
އިންޑިއާ ރޭޕް: ދެ ބޮޑުބޭބެ ވެސް ކުށްވެރިވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެއިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގައި އޭނާގެ ދެ ބޮޑުބޭބެ ވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް އަވަސް ނިޔާ ކޯޓަކުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ ކުއްލި ވެއްޓުން

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ޝަޚުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތައް ވަރުގަދަވެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިން އޭނާ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 2
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ދެވަނަ ބޮޑުބޭބެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބޮޑު ބޭބެއެއްގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ މި މައްސަލާގައި ފަހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ވަނަ ބޮޑުބޭބެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 19
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އީރާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 14
އިންޑިއާގެ ރޭޕް: ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން އެހެން ނަތީޖާއެއް

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ފުލުހުން އެހެން ތަހުގީގެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 4
ރޭޕްކޮށްގެން ބަނޑުބޮޑުވި 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިހައިފި

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 17) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ މިއަދު ވިހައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 5
ރޭޕްކޮށްގެން ބަލިވެ އިން 10 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ދަރިވައްޓާލަނީ

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 16) - ދޮން ބައްޕަގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިން އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ދަރިވައްޓާލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ޑޮކްޓަރުންގެ ޕެނަލަކުން ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 3
ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒުވާނާގެ މަންމަ އަދިވެސް އިންތިޒާރުގައި

ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ގިނަ އިންޑިއާގައި، އެ މައްސަލައަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް އައީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ހިނގި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ އެފަދަ އަމަލަކާ އެކުގަ އެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ބަހެއްގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކުވެގެން ރޭޕްކޮށް، ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީ، އެ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި އެވެ. ނިރްބާޔާގެ ނަމުން...

05 މެއި

May 05, 2017 1
އަންހެން ކުއްޖާގެ ގާތިލުންގެ މަރުގެ އަދަބު ދަމަހައްޓައިފި

ދިއްލީ (މެއި 5) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ކޮލެޖް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ހަތަރު މީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުުކުމް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017
މާބަނޑު އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ފުލުހުން ކުށްވެރިވެއްޖެ

މުމްބާއީ (މެއި 4) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓުގައި 2002 ވަނަ އަހަރު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އުމުރުން 19 އަހަރުގެ މާބަނޑު އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ބަލްކިސް ބާނޫ ރޭޕްކޮށް އެ އާއިލާގެ 14 މީހުން މަރާލި މައްސަލާގައި ފަސް ފުލުހަކާއި ދެ ޑޮކްޓަރުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 3
ބަލި މީހަކާ އެކު ސެލްފީ ނެގުމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސެލްފީގެ ހުން މަޑެއް ނުވެ އެވެ. އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ލަކްނޫގެ ކިންގް ޖޯޖް ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހަކު ބެލުމާ ހަވާލުވެގެން ޑީއުޓީ އަށް ތިބި ތިން އަންހެން ފުލުހަކު އެތަނުގައި ތިބެ ސެލްފީ ނަގަނިކޮށް ފަޅާއަރައި ބޮޑު މައްސަލަގަނޑަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.