24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 4
ޒައިނަބުގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް ދަންޖައްސަން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 24) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ބައްޕަ ބޭނުން ވަނީ ގާތިލް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ދަންޖައްސަން ކަމަށް ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޝަހުބާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 23) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ކަމަށް ބެލެވޭ...

January 23, 2018 96
މާފަށް އެދުނީ ރޭޕް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާތީއެއް ނޫން:އިޔާޒް

އޭނާ ދެއްވި ޖަވާބެއްގެ މާނަ ނުބައިކޮށް ނެގި މީހުންގެ ފަރާތުން މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތީ، ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައި ހިންގާ ކަންތައްތަކަކީ "ރޭޕަށް" ވާނެ ކަމަށް ބުނެ ދައުވާ ކުރާ...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018
ޒައިނަބުގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މުހުލަތެއް ދީފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ތަހުގީގު ނިންމަން ޕާކިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 72 ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ތަހުގީގު ޓީމަށް ދީފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018
ޒައިނަބުގެ ގާތިލުން ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 20) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމްކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ހަތް އަހަރުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލުން ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވޭ ދެ މީހަކު ފުލުހުން...

January 20, 2018 24
ދުވާފަރުގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްގެން 5 މީހަކު ހައްޔަރު

ރ. ދުވާފަރުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު 25 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 18) - ޕާކިސްތާނުގައި ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާވެސް ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018
ޒައިނަބުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ސީރިއަސްއެއް ނޫން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 15) - ރޭޕް ކުރުމަށް ފަހު ރަހުމް ކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޕާކިސްތާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ޒައިނަބް އަންސާރީގެ ގާތިލް ހޯދުމުގައި ޕަންޖާބް ސަރުކާރާއި ފުލުހުން ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ލާހޯރުގެ ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު މަންސޫރު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 5
ޒައިނަބުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 14) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 3
ޒައިނަބް ކިޑްނެޕްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯއެއް

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 13) - ޕާކިސްތާނުގައި ރޭޕްކޮށް މަރާލި ޒައިނަބް އަންސާރީ ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާގެ އާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެއް ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 11
ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ވަނީ ބަސް ހުއްޓިފައި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 12) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޕާކިސްތާނުގެ ޒައިނަބް އަންސާރީ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަމީން އަންސާރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ބަސް ހުއްޓިއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 5
ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 11) - އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ޒައިނަބް ރޭޕްކޮށް މަރާލުމާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނުގެ ކަސޫރު ސިޓީގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 27
"ބްލެކްމެއިލް ކުރީ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށްބުނެ"

ލ. ކަލައިދޫގައި އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކޮށް، އެ ކުއްޖާ ބްލެކްމެއިލް ކުރީ ބަރަހަނާ ފޮޓޯތަކެއް ލީކުކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބިރުދައްކައިގެން ކަމަށް އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 5
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރޭ ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ގދ. ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން 15 ދުވަސް މިރޭ ޖަހައިފި އެވެ.

January 07, 2018 13
ކުށްވެރިންނަށް އަދަބުދޭން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ: އެމްޑީޕީ

ރޭޕް ކުރުން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނާއި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2018 45
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅުނު ފިރިހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިއަ ބުދަދުވަހު މާލޭގައި އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށްލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 34 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ގދ. ތިނަދޫން ފުލުހުން މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2018 57
ރޭޕްކުރި މީހާއަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: ނިހާން

ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރީ ކޮންމެ މީހަކު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މީހަކަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން މިއަދު...

January 06, 2018 17
އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މާލޭގައި ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ދަރިފުޅު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 8) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާ ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅު ބަލަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ރޭޕުގެ ތުހުމަތު ކުރި ތޯރިގު ރަމަޟާން ޗުއްޓީ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 8) - މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޮކްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު ތާރިގު ރަމަޟާންގެ މައްޗަށް ފްރާންސްގެ ދެ އަންހެނަކު ރޭޕުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޗުއްޓީ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 3
އިންޑިއާ ރޭޕް: ދެ ބޮޑުބޭބެ ވެސް ކުށްވެރިވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އުމުރުން 10 އަހަރުގައި ބަލިވެއިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގައި އޭނާގެ ދެ ބޮޑުބޭބެ ވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް އަވަސް ނިޔާ ކޯޓަކުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017
ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ ކުއްލި ވެއްޓުން

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ އެއް ޝަޚުސިއްޔަތު ކަމަށްވާ ޕްރޮޑިއުސަރު ހާވީ ވައިންސްޓީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތައް ވަރުގަދަވެ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނިން އޭނާ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 2
އިންޑިއާ ރޭޕް: ކުޑަ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރީ ދެވަނަ ބޮޑުބޭބެ

ނިއު ދިއްލީ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ބޮޑު ބޭބެއެއްގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕައަކީ މި މައްސަލާގައި ފަހުން ހައްޔަރުކުރި ދެ ވަނަ ބޮޑުބޭބެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 19
ހަތް އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހާ އާއްމުން ތެރޭ ދަންޖައްސައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - އީރާނުގެ ހަތް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގައި 42 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު އާއްމުންގެ ތެރޭގައި އިއްޔެ ދަންޖައްސައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 14
އިންޑިއާގެ ރޭޕް: ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން އެހެން ނަތީޖާއެއް

ނިއު ދިއްލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ބޮޑު ބޭބެގެ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ އިންޑިއާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ކުޑަ ދަރިފުޅުގެ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއާ އެކު ފުލުހުން އެހެން ތަހުގީގެއް ފަށައިފި އެވެ.