04 މާޗް

March 04, 2017 24
ހުޅުމާލޭގައި އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 4
ބަތަލާއަކު ރޭޕްކުރުމާ ގުޅިގެން ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކެރަލާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ދެކުނު އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާއަކު ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު އޭނާ ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 28
ރޭޕްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ފިލްމީ ތަރި ފުރުން މަނާ

ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއަަކު ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ދިވެހި ފިލްމީ ތަރީގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓައި، އޭނާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 43
ފިލްމީ ތަރިއަކު ދެ ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ދިވެހި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރިއަކު އޭނާގެ ދެ އަންހެން ކޮއްކޮއެއް ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 11
ކޮރެއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރިކަން ސާބިތެއް ނުވި

ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ތިން ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވެ، އެ މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2016 11
ގެރިމަސް ކޭ މުސްލިމް އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

ހަރިޔާނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ގެރި މަސް ކޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ގޭންގަކުން ރޭޕްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހަރިއާނާ ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމް އަންހެނަކު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 1
ބަލި މީހަކު ރޭޕްކުރި ޑޮކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގުޖުރާތު (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓުގައި ޑެންގީ ހުންޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ދިޔަ ބަލި މީހަކު ރޭޕްކުރި ޑޮކްޓަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 5
އިޒްރޭލުގެ ޓޫރިސްޓް ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 26) - އިންޑިއާގެ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގައި އިޒްރޭލުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016
ގޭންގު ރޭޕުގައި ބައިވެރިވި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަރިޔާނާ (ޖުލައި 21) - މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިންޑިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު ރޭޕްކުރި ގޭންގުން އަނެއްކާ ވެސް އެ ދަރިވަރު ރޭޕްކުރުމުގައި ބައިވެރި ފަސް މީހުންގެ ތެރޭން ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 5
އެއް ގޭންގަކުން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެކަކު ރޭޕްކޮށްފި

ހަރިޔާނާ (ޖުލައި 19) - ފަސް މެންބަރުން ހިމެނޭ ގޭންގަކުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރޭޕްކުރި އިންޑިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު އަނެއްކާވެސް އެ ގޭންގުން ރޭޕް ކުރުމުން ބައެއް މީހުން ރުޅިގަދަވެ ސަރުކާރަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016
ރޭޕުގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރި މީހާ ކުށްވެރިވެއްޖެ

ދޯހާ (ޖޫން 13) - ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނެ ގަތަރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރި ހޮލެންޑުގެ އަންހެން މީހާ ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ނިންމާ އޭނާ އަށް ސަސްޕެންޑުގެ ހުކުމެއް ގަތަރުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 1
ގޭންގު ރޭޕުގައި ބައިވެެރިވި ފަސް މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 10) - އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ޑެންމާކުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަސް މީހުންގެ މައްޗަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިއަދު އިއްވައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
ގޭންގު ރޭޕް ވީޑިއޯއަކާ އެކު ބްރެޒިލް އަށް ސިހުމެއް

ސައޮ ޕޯލޯ (މެއި 29) - ސޯޅަ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ނުބައި އަމަލުގެ ވީޑިއޯ އާންމު ކުރި މައްސަލާގައި 30 މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބްރެޒިލް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.