22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 24
ވީރާނާކުރުމުން ގެއްލުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް: މުއިއްޒު

ތޮއްޖެހިފައިވާ މާލޭގައި ހިތްފަސޭހަކަމާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކުރަން ހަދާފައި ހުރި ތަންތަން ވީރާނާކޮށް ނެތިކޮށްލުމުން އެ ގެއްލުން ދެވެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރަސްފަންނު ވެލިމަގު ނެގުމުން ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 54
ރަސްފަންނުގެ ވެލިމަގު ހުޅުވާލައި ދުއްވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރަސްފަންނު ތަރައްގީކުރި އިރު ވެސްޓް ޕާކާ ދިމާލުން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން ބަންދުކޮށް ރަސްފަންނުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ބައި ނެގުމަށް ފަހު އެ މަގު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 71
13.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެވީލިއަން ވީރާނާވަނީ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި 13.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ރަސްފަންނުގައި ހެދި ޕެވީލިއަންގެ ބޭނުމެއް ނުހިފި، ވީރާނާވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 59
ރަސްފަންނުން ބައެއް މަގަކަށް ހަދަނީ

އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީސް ބިއްދޮށުގައި އޮންނަ ވެލިގަނޑު ނަގައި، ދެ ކޮޅަށް ދުއްވާ މަގަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 13
ޕެވިލިއަންގެ ދެ މައްސަލައެއް ކޯޓުގައި

ޕެވިލިއަން ހުސްކުރަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ސިބްކޯ އަށް ދިން ނޯޓިސް ބާތިލް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 74
ރަސްފަންނުގެ ޕެވީލިއަން ހުސްކޮށްފި، ތަން ގޮނޑަކަށް!

މާލޭގެ ރަސްފަންނުގައި ހަދާފައި ހުރި ޕެވީލިއަންގައި ހިންގަމުން އައި ރެސްޓޯރެންޓުތައް ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ،ދީ އެތަން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 6
މާލޭގައި ބޮޑު ނައިޓް މާކެޓެއް ބާއްވަނީ

ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ރަސްފަންނުގައި ބާއްވާ "މާލެ ސިޓީ ބޮޑު ޗުއްޓީ ނައިޓް މާކެޓް"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 45
ޓްރެކަށް އާސަންދައިން ޚަރަދު ކުރިކަމެއް ނޭނގޭ:މުއިއްޒު

މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ޖޮގިން ޓްރެކަށް އާސަންދަ ކުންފުނިން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރިކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019 5
ލިކަމެކްގެ ނައިޓް މާކެޓް މިފަހަރު ރަސްފަންނުގައި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ނައިޓް މާކެޓް ބާއްވާ ލިކަމެކްގެ މި ފަހަރުގެ ނައިޓް މާކެޓް ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2019 16
ކޮރަލް ބްލެވާޑަށް ހުޅުމާލެ އިން ބޮޑު ބިމެއް ދެނީ

ކޮރަލް ބްލެވާޑްގެ ނަމުގައި މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރައްދުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ލަގްޒަރީ ފްލެޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަކުކޮށް، އެ އަވަށުން 129،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 9
ރަސްފަންނު މޫދު ހުޅުވާލައިފި

ނަޖިސް ފެނިގެން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނުގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 18
ނަޖިހުގެ އަސަރު ނެތުމުން ރަސްފަންނު ހުޅުވަނީ

ނަޖިސް ފެނިގެން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ރަސްފަންނު މި ހަފުތާގައި ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 32
ރަސްފަންނުން އަދިވެސް ނަޖިސް ފެނޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

ރަސްފަންނު މޫދުން ނަޖިސް ފެނިގެން އެތަން ބަންދުކޮށް، ތަހުލީލުތައް ކުރަމުން އަންނައިރު އެތަނަށް އަދިވެސް ނަޖިސް ވަންނަ ކަމަށާއި މޫދުގެ ރައްކާތެރިކަން އަދިވެސް ކަށަވަރު ނުކުރެވޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 17
ރަސްފަންނު ހުޅުވާލެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: އެޗްޕީއޭ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގެ މޫދުގައި ނަޖިސް ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ ތަހުލީލްތައް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެތަން އާންމުންނަށް އަލުން ހުޅުވާލެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 17
ރަސްފަންނު މޫދުގައި ނަޖިސް ހުރިތޯ ބަލަން ތަހުލީލުކުރަނީ

މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު މޫދުގައި ނަޖިސް ހުރިތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ތަހުލީލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 42
ރަސްފަންނުގައި ނަޖިސް ދައުރުވާތީ މޫދަށް އެރުން މަނާ!

މާލޭގެ ރަސްފަންނަށް މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ނަޖިސްތައް ދައުރުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސަރަހައްދު މިރެއިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 9
ރަސްފަންނު ފްލެޓްތައް ބަދަލުކުރާކަށް އަދި ނުނިމޭ

ކޮރަލް ބްލެވާޑްގެ ނަމުގައި ރަސްފަންނު ސަރައްދުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަން ފަށާފައިވާ ފްލެޓް މަޝްރޫއު ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އަދި ނާދެވޭ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 12
ކޮރަލް ބޮލެވާޑްގެ މަސައްކަތަށް ބަންދުކުރި މަގު ހުޅުވަނީ

ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ ފުރަގަހުގައި، ކޮރަލް ބޮލެވާޑް މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް އިމާރާތް ކުރަން ބަންދުކުރި ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ހުޅުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
މާފަންނު މަދަރުސާގެ 35ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ

މާފަންނު މަދަރުސާގެ 35 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 28
ކޮރަލް ބުލެވާޑު އަޅަން ބަންދުކުރި މަގުތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ކޮރަަލް ބުލެވާޑުުގެ ނަމުގައި ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި އަޅަން އުޅުނު ފްލެޓްތައް ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލުކުރަަން ނިންމުމުން، އެ ސަރަހައްދުގެ ބަންދު މަގުތައް އަލުން ހުޅުވާލަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.