23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 3
"ރެއާލުން ބޭލް އަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރޭ"

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ގެރެތު ބޭލް އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އިހުތިރާމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 4
ޓޮޓެންހަމާ އެކު ބޭލްގެ އަމާޒު ތަށި ހޯދުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ހަތް އަހަރު ފަހުން އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް އާދެވުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމާއެކު ތަށިތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް، ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް އަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ޑިޕާއި ބާސެލޯނާއާ އަށް، ބޭލް ޕްރިމިއާ ލީގަށް: ރިޕޯޓް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ލިޔޯންގެ ނެދަލެންޑްސް ފޯވާޑް މެމްފިސް ޑިޕާއި ބާސެލޯނާ އަށް ވިއްކާލަން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ތަރި ގަރެތު ބޭލް އެނބުރި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަދަލުވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ހަޒާޑަށް ގެއްލޭނެ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ރެގީލޯން ގެންނަން ޔުނައިޓެޑުން ވާހަކަދައްކަނީ

މެންޗެސްޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސެވިއްޔާ އަށް ކުޅުނު ސްޕެއިނުގެ ވާތު ބެކް ސާޖިއޯ ރެގީލޯން ގެންނަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020
ރައުލްގެ ޓާގެޓަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަން

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 26) - ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި ދުރު މުސްތަގުބަލަކަށް ވިސްނާއިރު އޭނާ އެންމެ ބޭނުންވާ އެއް ކަމަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކަމަށް ރެއާލްގެ ރިޒާވް ޓީމު (ކަސްޓީއާ)ގެ ކޯޗު ރައުލް ގޮންޒާލޭޒް ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ފްރާންސަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ ޒިދާންގެ ހުވަފެނެއް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 21) - ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު އަދި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 5
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ އާއި ލިޔޯން ކުއާޓާ އަށް

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިޔޯން މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ރެއާލާ ވާދަކޮށް ސިޓީގެ މޮޅުކަން ދައްކަންޖެހޭ: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 7) - ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ މުއްސަނދި ތާރީހެއް އޮތް ބޮޑު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މި ވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ނަޒަރުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ ރެއާލަށް ވުރެން މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށާއި އެކަން މިރޭގެ މެޗުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ބޭލް އަށް ރެއާލް ސްކޮޑުން ޖާގައެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 6) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސްކޮޑުން ގަރެތު ބޭލް ބާކީކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 1
"ޒިދާނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް އަދި މޮޅު ކޯޗެއް"

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 1) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރަށް ބަލާއިރު ޒިނެދިން ޒިދާނަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އަދި ކޯޗިން ކެރިއަރުގެ މިހާތަނަށް ބެލިޔަސް އޭނާ އަކީ މޮޅު ކޯޗެއް ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
"ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ފެނުނަސް ރެއާލްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މަރިއާނޯ ޑިއާޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ކައިރިން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އެ ޓީމުގެ ކަންތައްތައް އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 8
"ރޮނާލްޑޯ ނެތި ރެއާލް ވަރުގަދަވީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 23) - މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމާ އެކު މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ވަރުގަދަވެ ކުރިއަރާފައި އޮތީ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 10
މެސީ ރަންބޫޓް ހޯދައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

ވިކްޓޯރިއާ-ގަސްޓެއިޒް (ޖުލައި 20) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 5-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރަންބޫޓް ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި އެ އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 7
ޒިދާން އަނެއްކާ ރެއާލް ދޫކޮށްލަނީ؟

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 19) - ރެއާލް މެޑްރިޑް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދިން ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 10
ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 17) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރޭ، އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި 34 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
ވީއޭއާރްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބަހަނާއެއް ހޯދަން: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 13) - ވާދަވެރި ޓީމުތަކުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަކިކަމަކަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލައި ބަހަނާއެއް ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.