04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 8
ރެއާލުން ޖެސޭ ވިއްކާލަނީ ބާސާ އަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 4) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ޖެސޭ ރޮޑްރިގޭޒް ޕީއެސްޖީ އަށް ވިއްކާލަނީ، އޭނާ އަށް ބާސެލޯނާ އަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ސްޕެނިޝް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 3
"ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑް އޮތީ ރެއާލުގައި"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 31) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްކޮޑް އޮތީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޓީމަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ނުގެނެޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2016 1
ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ޑިސެމްބަރުގައި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 16) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ އެލް ކްލެސިކޯ މެޗު ކުޅޭނީ އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގަ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 1
އެންމެ މުއްސަނދި ޓީމަކީ ޑަލަސް، ރެއާލަށް ދެ ވަނަ

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ކްލަބުގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ މަގާމު އެމެރިކަން ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް ޑަލަސް ކައުބޯއީސް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016
ޔޫރޯގެ މެދުތެރެއިން މޮރާޓާ އެނބުރި ރެއާލަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ކްލަބް ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 3
ރެއާލަށް ޕޮގްބާ ގެންނަން ޒިދާން ބޭނުންވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 2) - ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅޭ ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ގެންނަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދީން ޒިދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
މޮޅުވާ ލަނޑު ޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް: ރޮނާލްޑޯ

މިލާން (މޭ 29) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކޮޅަށް ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭ ލަނޑު ޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުރިން ވެސް އޮތް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ...

May 29, 2016 5
ރެއާލް 11 ވަނަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕުގެ ތަށި ހޯދައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މޭ 28) - ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް 5-3 އިން ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތިން އަހަރު ތެރޭ ދެ ފަހަރަށް އަދި ޖުމްލަ 11 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެއިނުގެ...

28 މެއި

May 28, 2016
ރޮނާލްޑޯ ފިޓް، އޭނާ ކުޅޭނެ: ޒިދާން

މިލާން (މޭ 28) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 ގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހިމަނާނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

May 28, 2016 6
ރިޓަޔަކުރާނީ ރެއާލްގައި ހުރެ: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މޭ 27) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުންވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ހުރެ ކަމަށާއި އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

May 28, 2016 1
މިލާނުގައި ރެއާލުގެ ރެކޯޑް: ސުމެއް!

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ނުކުންނައިރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދެ ގޮންޖެހުން އެބައޮތް ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނެ އެވެ. އެއީ...

18 މެއި

May 18, 2016
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އަގަކީ 3.6 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 11 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އޭގެ ކުރިން އިތުރު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ކްލަބުގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަނަ ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދީ އެވެ.