23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 2
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ދެ ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި 1-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 7
މޮރީނިއޯ އަލުން ރެއާލާ ގުޅެން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތަކެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - މަޝްހޫރު ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅެން އުޅޭ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 8
ޕީއެސްޖީން ރެއާލް ބަލިކުރިއިރު، ޔުވެންޓަސް އެއްވަރު

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީން 3-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
ރެއާލަށް ކުރީ ބޮޑު ކާމިޔާބެއްގެ ގޯސް އަސަރު: ޕެރޭޒް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޖެހިޖެހިގެން ތިން އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރެކޯޑެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މާ ބޮޑަށް ހަމަޖެހިލެވުމުން އޭގެ ގޯސް އަސަރުކުރިކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ރެއާލުން ޕޮގްބާއާ މެދު ސީރިއަސް އެއް ނޫން: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތްނުކުރާ ކަމަށާއި އެ ޑީލާ މެދު އެ ކްލަބް އެހާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން ކަމަށް ރެއާލާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކޯޗު އަދި ނޫސްވެރިޔާ އެލާޑިއޯ ޕަރާމެސް ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ރެއާލަށް ދެރަބަހެއް ނުބުނާނަން: ބޭލް

ކާޑިފް، ވޭލްސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އޭނާއާ މެދު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކަންކުރިގޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ޓީމަށް ދެރަ ބަހެއް ނުބުނާނެ ކަމަށް ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ރެއާލުގައި މައްސަލަތަކެއް ނެތް: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އޭނާ ގަންނަން ބޭނުންވި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުލިބުމުން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 7
ބޭލް އަށް ދެ ގޯލާއި ރަތެއް، ރެއާލަށް ޕޮއިންޓެއް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލާ ރެއާލް މެޑްރިޑް 2-2 އިން އެއްވަރުވިއިރު، މި މެޗުގައި ރެއާލުގެ ދެ ގޯލު ޖެހި ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އަށް މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ރަތް ކާޑެއް ދައްކައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 6
ރެއާލާއި ބާސެލޯނާ ވަރުގަދަ ގްރޫޕަކަށް

މޮނާކޯ، ފްރާންސް (އޮގަސްޓް 29) - މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ގްރޫޕެއްގައި ލައްވާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ނޭމާގެ ޓްރާންސްފާގައި ޕީއެސްޖީގެ ޝަރުތުތަކެއް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 27) - ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ސްޕެއިނުގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ޓްރާންސްފާ އެއްބަސްވުމުގައި ޝަރުތުތަކެއް ހިމަނަން، ނޭމާ މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޕީއެސްޖީން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 6
ދެ ވަނަ މެޗުން މެޑްރިޑަށް ޕޮއިންޓެއް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 25) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޕްލޭނުގައި ނުހިމެނި ބާކީވެފައި ތިބި ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި ހަމެސް ރޮޑްރިގޭޒް ދެ އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި އެކުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑާ 1-1 އިން މެޑްރިޑް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ނޭމާގެ މަޝްވަރާތަކަށް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހުގައި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 23) – ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ގަތުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ވަފުދެއް ޕެރިހަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
މެޑްރިޑަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް، ބޭލް މަޑުކުރާނެ!

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 18) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓާ ޑި ވީގޯ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އާ ސީޒަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
ނޭމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވުން ވެސް ރަނގަޅު: ރިވާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 15) - ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު ނިންމުމަކަށްވާނެ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ތަރި ރިވާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 2
ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަނީ

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 11) - ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 8
ޕޮގްބާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގައި ރެއާލް ދުލެއް ނުދޭ

މެންޗެސްޓާ (އޮގަސްޓް 5) – މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ގަތުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފަހު ބިޑެއްގެ ގޮތުގައި ކޮލަމްބިއާ މިޑްފީލްޑަރު ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒާއި 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 4
މެޑްރިޑަށް ފާޑުކިޔަންވީ ސީޒަން ފެށުނީމަ: ޒިދާން

މިއުނިކް، ޖަރުމަން (އޮގަސްޓް 2) - ޕްރީ ސީޒަނުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ފެންނަ ނަތީޖާތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ފާޑުކިޔަންވީ ސީޒަން ފެށުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ރެއާލަށް އަދި ކުޅެވޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 30) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން އަދި އެއް ފަހަރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެލުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށް މިދިޔަ އަހަރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ސޮއިކުރި މަޝްހޫރު ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 8
ބޭލްގެ އަގުބޮޑު ޗައިނާ ޑީލް ރެއާލުން ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 29) - މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހަފުތާ އަކު އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް (1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު) ލިބޭ ގޮތަށް ޗައިނާގެ ޖިއާންސޫ ސަނިން އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ގަރެތު ބޭލް ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ ކްލަބުން އެ ޑީލް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 9
ހަފްތާ އަކު އެއް މިލިއަން ޕައުންޑަށް ބޭލް ޗައިނާ އަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 27) - މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ހަފްތާ އަކު އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް ލިބޭ ގޮތަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވޭލްސް ތަރި ގަރެތު ބޭލް ޗައިނާގެ ޖިއާންސޫ ސަނިން އަށް ބަދަލުވުމާ ގާތުގައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.