13 ޖޫން

June 13, 2018 1
"މިހާރު" ރެސިޕީ- މުސަންމާ ރިހަ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

11 ޖޫން

June 11, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސީފުޑް ޕިއްޒާ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

09 ޖޫން

June 09, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ޗޮކޮލެޓް ގެޓޯ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

07 ޖޫން

June 07, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ސެވުނަރު ކިރު

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ކަނޑުކުކުޅު

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

03 ޖޫން

June 03, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ކުޅިމަސް ސަމްބަލް ރައިސް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

01 ޖޫން

June 01, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ބޮލޮގްނައިޒް ޕިއްޒާ

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

28 މެއި

May 28, 2018 1
"މިހާރު" ރެސިޕީ-ގަބުޅި ސަޓަނި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

26 މެއި

May 26, 2018
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ފުފޫ ކަނދި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު "މިހާރު" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މި ގެނެސްދެނީ ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޝެފް އިސްހާގް ސޯލިހްގެ ރެސިޕީތަކެވެ. އޭނާ އަކީ ކެއްކުމުގެ ދާއިރާގައި 30 އަހަރު ހޭދަކޮށް، އަދި ޕެރެޑައިސްގެ އިތުރުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި އެހެން ރިސޯޓުތަކުގައި ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ޝެފެކެވެ. ރާއްޖޭގެ...

24 މެއި

May 24, 2018 1

22 މެއި

May 22, 2018

20 މެއި

May 20, 2018 2
"މިހާރު" ރެސިޕީ- ދިރި ބަތް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

18 މެއި

May 18, 2018 2

16 މެއި

May 16, 2018 3

23 ޖޫން

June 23, 2017
ސޭން ރީމޯގެ މީރު ލަޒާނިއާގެ ރަހަތައް

ލަޒާނިއާ ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ކެތްތެރިވެގެންނެވެ. އެއަށް ބޭނުންވާ ސޯސްތަކާއި ފަށަލަތައް ތައްޔާރު ކުރަން ވަރަށް ވަގުތު ދެ އެވެ. އެހާ އިރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކުރާ ލަޒާނިއާ ރަހަ ރަނގަޅު ނުވެދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ ސޭން ރީމޯ ބްރޭންޑްގެ ލަޒާނިއާ ޝީޓެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ޓޮމް ޔަމް ގޫންގް

ތައިލަންޑްގެ ސޫޕްތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް މަގުބޫލެވެ. ޓޮމް ޔަމް ގޫންގްގެ މައިގަނޑު ރަހަތަކަކީ ޑިނގާ، ލެމަންގްރާސް، އަދި ހުތް ރަހަ އެވެ. ސޫޕްގެ ރަހަތައް ހެޔޮ ވަރުވާނީ ކުޅި ކުރީމާ ކަމަށް ވިޔަސް، މިރުސް ނާޅާ މި ސޫޕް ހެދުން ވެސް ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ޔަމް ޓަކްރާއީ ގޫންގް

ދުނިޔޭ ގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލަންޑުގެ އެކި ރަހަތަކުގެ ތެރޭ ސީފުޑްގެ ޑިޝްތަކަށް ވަކިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗޮކްލެޓް ލާވާ ކޭކް

ލާވާ ކޭކަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފްރާސް ގައި މާ ކުރިންސުރެ ހަދަމުން އައި އެއްޗެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޝެފުން ބުނާ އިރު، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޝެފެއް ދައުވާކުރަނީ 1987 ގައި އޭނާ މި ކޭކު މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ކަމަށެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ޗިކަން ރެޕް

ރެޕް އުފެދިގެން އައީ މެކްސިކޯ، ޔޫރަޕް، ތުރުކީ އަދި މެދުއިރުމަތީ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެކަމު މި ޒަމާނުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގޮތަށް ރެޕް ހަދަން ފެށީ އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ސްޕައިސް ޗިކަން ޕީޓާ

މެދުއިރުމަތިން އުފެދިގެން ގްރީސް އާއި ޔޫރަޕަށް ފެތުރުނު ޕީޓާ ބަނަހަކީ ގޮދަން ފުށުން ހަދާފައި އޮންނަ މަޑު، މީރު ބަނަހެކެވެ. މި ބަނަހުގައި އިންޑިއާ، ގްރީސް، ތުރުކީ، ލުބްނާން އަދި ސީރިޔާގެ ރަހަތައް އެކުލެވޭ ސްޓަފިންގްއާ އެކު އެކި ވައްތަރުގެ ޕީޓާ ހަދަ އެވެ.