27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 2
މިއީ ކޭއެފްސީގެ ސިއްރު ރެސިޕީ ކަމަށް ވެދާނެ

ކޭއެފްސީ އިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ "ފްރައިޑް ޗިކަން" ގެ ރެސިޕީ އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެވެ. ކޭއެފްސީގެ ކުކުޅުގައި އެ ހުންނަ މީރު ރަހަ ގެނެސްދޭ ރެސިޕީ ލިޔެފައި ވަނީ އަތުން ކަމަށާއި އެ ލިޔުން ރައްކާކޮށްފައި އޮންނަނީ ވަރުގަދަ ތިޖޫރީއެއްގައި ދެ ފޫޓު ބޯ ކޮންކްރީޓްގެ ތެރޭގައި ކެމެރާ އާއި މޯޝަން...

06 ޖުލައި

05 ޖުލައި

July 05, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބަކަރި ރިހަ ހިކިކޮށް

600 ގުރާމު ބަކަރި މަސް (ކޮށާފައި)

July 05, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކަޓްލަސް

300 ގުރާމު އަލުވި (ކައްކާފައި، ޗަސްކޮށްފައި)

04 ޖުލައި

July 04, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ހުނިހަކުރު (ސްޓީމް ކޮށްފައި)

1 ޖޯޑު ޅަ ގަބުޅީގެ ހުނި (މިކްސްޗަރުން ފުނޑާފައި)

July 04, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މަސް ބިރިޔާނި

1 ކިލޯ ކަނޑުމަސް (ރިހަޔަށް ކޮށާފައި، އޭގެ ތެރެއަށް ބައި ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުހާއި، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅާފައި، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާފައި، 20 މިނެޓު ބަހައްޓާފައި ތެއްލާފައި)

03 ޖުލައި

July 03, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފަސޭހަ ކުކުޅުރިހަ

1 ކުކުޅު (ކޮށާފައި، ½ ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުހާއި، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ކުކުޅުގައި އުނގުޅާފައި، މަތިޖަހާފައި ބެހެއްޓުން)

July 03, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިން ބޯކިބާ

1 ޕާން (ބޮޑު، އަރިމަތި ކަފާފައި)

02 ޖުލައި

July 02, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ތެއްލި ބޯށި

1 ބޯށި (ބޮޑު، ކޮށައިފައި)

July 02, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: އަލުވި ހިިކިރިހަ

500 ގުރާމު އަލުވި (ރިހައަށް ކޮށައިފައި، ބޭރަށް މަޑު މުށިކުލަ އަރާ ވަރަށް ތެއްލައިފައި)

01 ޖުލައި

July 01, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ސާގު ފަނި

1 ޖޯޑު ސާގު

July 01, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ރިހަ ފަތުފޮޅި

ފުދޭނީ : ފަސް މީހުންނަށް

30 ޖޫން

June 30, 2016 2
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކިރު

ފުދޭނީ : 5 މީހުންނަށް

June 30, 2016 1
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކިރުފޮޅި

2 ޖޯޑު ފުށް

29 ޖޫން

June 29, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މުށިމަހު ކިރުގަރުދިޔަ

2 މުށިމަސް (ބޮޑު، ދޭއް ނުވަތަ ތިންބުރި ކޮށްފައި)

June 29, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކަންކުން ބީފް

3 މީހުންނަށް

28 ޖޫން

June 28, 2016 2
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޕުޑިން ފޮޅި

6 ކުކުޅުބިސް

June 28, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބަށި ރިހަ

700 ގުރާމު ދިގު ބަށި ނުވަތަ ބޮޑެތި ވައް ބަށި

27 ޖޫން

June 27, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކަނަމަދު ކޭކު

150 ގުރާމު ކަނަމަދު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި)

June 27, 2016 1
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޑެވިލްޑް ސޮސޭޖަސް

1 ޕެކެޓު ސޮސެޖު (ކައްޗަށް ކޮށާފައި)

26 ޖޫން

June 26, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މާގަނޑުކޮޕީ ޔޯގަޓް

300 ގުރާމު މާގަނޑުކޮޕީ (ކޯލީފްލާވަރ)

25 ޖޫން

June 25, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މޭވާ އާއި ކޭކު ކަސްޓަޑް

2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ކަސްޓަޑް (އާދައިގެ)

June 25, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބިސް ރިހަ

6 ކުކުޅުބިސް (ކައްކާފައި ނޮޅާފައި)

24 ޖޫން

June 24, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފާގަ ހިކި ރިހަ

400 ގުރާމު ފާގަ (މެދުން ފަޅައިފައި، އޮށް ނަގައި ތުނިކޮށް ކޮށައިފައި)

23 ޖޫން

June 23, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބިސްކޯދު ފަޖް

1 ޕެކެޓު މާރީ ބިސްކޯދު (ފުނޑުކޮށްފައި)

June 23, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ސްޕެގެޓީ ކާބޮނާރާ

200 ގުރާމު ފިޔާ (ބޮޑު، ގޮޅިކޮށް ކޮށާފައި)

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފަރުމަސް (ސޯސްގައި)

350 ގުރާމު ފަރުމަސް (ކޮށާފައި ނުވަތަ ފޮތިކޮށްފައި)

June 22, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބިސް ކީމިޔާ

2 ޖޯޑު ގޮދަންފުށް

21 ޖޫން

June 21, 2016 3
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފޮލާ

2 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ބާސްމަތީރައިސް)

20 ޖޫން

June 20, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ގެރިމަހު ރިހަ

400 ގުރާމު ގެރިމަސް (ޓެންޑަލައިން ބީފް، ރިހައަށް ކޮށައިފައި)

June 20, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ރަވާ ބޯކިބާ

1 ޖޯޑު ރަވާ (ސެމޮލީނާ)

19 ޖޫން

June 19, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: އަލުވި ކިރުގަރުދިޔަ

400 ގުރާމު އަލުވި (ރިހައަށް ކޮށާގޮތަށް ކޮށައިފައި)

June 19, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ގުލާބުޖާމުން

1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ސެމޮލީނާ (2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ހޫނު ފެނަށް އަޅައިފައި 10 މިނެއްޓު ވަންދެން ބަހައްޓައިފައި)

18 ޖޫން

June 18, 2016 1
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފިހުނު މަސް

350 ގުރާމު ކަނޑުމަސް (*ކަނޑުކުކުޅަށް ކަފާހެން ކަފައިފައި ލޮނުކޮޅެއް ހާކައިފައި)

June 18, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޕާން ބޯކިބާ

1 ޕާން ކުޑަ (ކުދިކޮށް ކޮށައިފައި ދެ ޖޯޑު ފެން ބުރުއްސައިލައިފައި)