23 ޖޫން

June 23, 2017
ސޭން ރީމޯގެ މީރު ލަޒާނިއާގެ ރަހަތައް

ލަޒާނިއާ ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ ވަރަށް ކެތްތެރިވެގެންނެވެ. އެއަށް ބޭނުންވާ ސޯސްތަކާއި ފަށަލަތައް ތައްޔާރު ކުރަން ވަރަށް ވަގުތު ދެ އެވެ. އެހާ އިރު ވަންދެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް ތައްޔާރުކުރާ ލަޒާނިއާ ރަހަ ރަނގަޅު ނުވެދާނެ އެވެ. މި މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ ސޭން ރީމޯ ބްރޭންޑްގެ ލަޒާނިއާ ޝީޓެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ޓޮމް ޔަމް ގޫންގް

ތައިލަންޑްގެ ސޫޕްތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް މަގުބޫލެވެ. ޓޮމް ޔަމް ގޫންގްގެ މައިގަނޑު ރަހަތަކަކީ ޑިނގާ، ލެމަންގްރާސް، އަދި ހުތް ރަހަ އެވެ. ސޫޕްގެ ރަހަތައް ހެޔޮ ވަރުވާނީ ކުޅި ކުރީމާ ކަމަށް ވިޔަސް، މިރުސް ނާޅާ މި ސޫޕް ހެދުން ވެސް ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ޔަމް ޓަކްރާއީ ގޫންގް

ދުނިޔޭ ގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ތައިލަންޑުގެ އެކި ރަހަތަކުގެ ތެރޭ ސީފުޑްގެ ޑިޝްތަކަށް ވަކިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗޮކްލެޓް ލާވާ ކޭކް

ލާވާ ކޭކަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. މިއީ ފްރާސް ގައި މާ ކުރިންސުރެ ހަދަމުން އައި އެއްޗެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޝެފުން ބުނާ އިރު، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޝެފެއް ދައުވާކުރަނީ 1987 ގައި އޭނާ މި ކޭކު މުޅިން އަލަށް އުފެއްދި ކަމަށެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ޗިކަން ރެޕް

ރެޕް އުފެދިގެން އައީ މެކްސިކޯ، ޔޫރަޕް، ތުރުކީ އަދި މެދުއިރުމަތީ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެކަމު މި ޒަމާނުގައި މަޝްހޫރު ވެފައިވާ ގޮތަށް ރެޕް ހަދަން ފެށީ އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޯން ސްޕައިސް ޗިކަން ޕީޓާ

މެދުއިރުމަތިން އުފެދިގެން ގްރީސް އާއި ޔޫރަޕަށް ފެތުރުނު ޕީޓާ ބަނަހަކީ ގޮދަން ފުށުން ހަދާފައި އޮންނަ މަޑު، މީރު ބަނަހެކެވެ. މި ބަނަހުގައި އިންޑިއާ، ގްރީސް، ތުރުކީ، ލުބްނާން އަދި ސީރިޔާގެ ރަހަތައް އެކުލެވޭ ސްޓަފިންގްއާ އެކު އެކި ވައްތަރުގެ ޕީޓާ ހަދަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017
މިހާރު ބަދިގެ: ސިޓްރޮން ކެރީބިއަން ބީފް ކަރީ

ކެރީބިއަން، ޖެމެއިކާ އަދި ޓްރިނިޑާޑް ސަރަހައްދުން އުފެދުނު މި ރިހަ އަކީ ބަތާއި ޕީސްއާ އެކު ކާ ރިހައަކެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 2
މިހާރު ބަދިގެ: ގުލާބު ޖާމް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ފޮނިކާއެއްޗެއް ކަމަށްވާ ޖުލާބު ޖާމަކީ ދިވެހިންގެ މަގަބޫލުކަން ވެސް ލިބިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މި ހަދާއިރު އެންމެ...

June 11, 2017 1
އޯލްޑެންބާގާ ބަޓަރުން ގެނެސްދޭ މީރުކަން

ހެނދުނު ގަޑީގައި ކުޑަ އާއިލާއެއްގައި މައިން އުޅެން ޖެހެނީ ފާސްޓް ފޯވާޑުގަ އެވެ. ހެނދުނު ހޭލައިގެން ލިބޭ ވަގުތަށް ވުރެ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ގިނަ އެވެ. މަސައްކަތަށް ފޮނުވަން...

08 ޖޫން

June 08, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗިކަން ޕަނީނީ

އިޓަލީ ބަހެއް ކަމަށްވާ ޕަނީނޯ/ޕަނީނީ ގެ މާނައަކީ "ކުދި ބަނަސް" ނުވަތަ "ބަނަސް ރޯލް" އެވެ. ބަނަހުގެ ގިނަ ވައްތަރުތަކުން ޕަނީނީ ހަދަ އެވެ. އެކަމު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ބޭގެޓް، ޝަބައްޓާ އަދި މިކެއްޓާ ބަނަހެވެ. އިޓަލީގައި އުފެއްދި ޕަނީނީ ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެ ޝަބައްޓާ ބަނަސް ވެސް އާންމުވެގެން ދިޔަ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ކޮކޮނަޓް ޕުޑިން

ހެޔޮވަރު ކުރުނބައެއް ނުވަތަ ކާއްޓަކުން ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ބޭނުންވާ ވިޓަމިންސް އާއި މިނަރަލްސް، ޕްރޮޓީންސް އަދި ފައިދާ ހުރި ފެޓްސް ވަރަށް ގިނައިން ލިބެ އެވެ. ކުރުނބާ، ކާށި އަދި ގަބުޅި އަކީ އެންމެ އިހުން ފެށިގެން ދިވެހީން އެންމެ އާންމުކޮށް ކައި އުޅުނު އެއްޗިއްސެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ޗިކަން މަންޗޫރިއަން

މިއީ އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ކެއްކުމުގެ ހުނަރުތައް އެކުވެގެން އުފަންވި މަޝްހޫރު މަންޗޫރިއަން ރެސިޕީގެ ވައްތަރެކެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 1
މިހާރު ބަދިގެ: ތަލަޝިރީ ޗިކަން ބިރިޔާނީ

މިއީ ކުކުޅު މަހާއި ބަތް ކުޅިކޮށްކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ރޯދަ ހަދިޔާ އެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކުޅިކޮށް ކާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުމަކަށް ތަލަޝީރީ ޗިކަން ބިރިޔާނީވާނެކަން ޔަގީނެވެ. މިއީ "ލޭންޑް އޮފް ސްޕައިސިސް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓް އިން ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުކޮށްފައިވާ...

29 މެއި

May 29, 2017 4
މިހާރު ބަދިގެ: ޗިކެން ކެސަޑިއާ

ފަހަރެއްގައި "ޗިކެން ކެސަޑިއާ" އޭ ކިޔަން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނަގާނެ ކެއުމެއް ނޫނެވެ. ތައްޔާރުކޮށް ނިމޭތަނުން ހުސްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދޭން ކެރޭ މިންވަރަށް މީރު އަދި އެހާމެ މަގްބޫލު ވެސް ކެއުމަކީ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 2
މިއީ ކޭއެފްސީގެ ސިއްރު ރެސިޕީ ކަމަށް ވެދާނެ

ކޭއެފްސީ އިން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި އެ މީހުންގެ "ފްރައިޑް ޗިކަން" ގެ ރެސިޕީ އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެވެ. ކޭއެފްސީގެ ކުކުޅުގައި އެ ހުންނަ މީރު ރަހަ ގެނެސްދޭ ރެސިޕީ ލިޔެފައި ވަނީ އަތުން ކަމަށާއި އެ ލިޔުން ރައްކާކޮށްފައި އޮންނަނީ ވަރުގަދަ ތިޖޫރީއެއްގައި ދެ ފޫޓު ބޯ ކޮންކްރީޓްގެ ތެރޭގައި ކެމެރާ އާއި މޯޝަން...

06 ޖުލައި

05 ޖުލައި

July 05, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ބަކަރި ރިހަ ހިކިކޮށް

600 ގުރާމު ބަކަރި މަސް (ކޮށާފައި)

July 05, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ކަޓްލަސް

300 ގުރާމު އަލުވި (ކައްކާފައި، ޗަސްކޮށްފައި)

04 ޖުލައި

July 04, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ހުނިހަކުރު (ސްޓީމް ކޮށްފައި)

1 ޖޯޑު ޅަ ގަބުޅީގެ ހުނި (މިކްސްޗަރުން ފުނޑާފައި)

July 04, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: މަސް ބިރިޔާނި

1 ކިލޯ ކަނޑުމަސް (ރިހަޔަށް ކޮށާފައި، އޭގެ ތެރެއަށް ބައި ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުހާއި، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅާފައި، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާފައި، 20 މިނެޓު ބަހައްޓާފައި ތެއްލާފައި)

03 ޖުލައި

July 03, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ފަސޭހަ ކުކުޅުރިހަ

1 ކުކުޅު (ކޮށާފައި، ½ ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުހާއި، ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް ކުކުޅުގައި އުނގުޅާފައި، މަތިޖަހާފައި ބެހެއްޓުން)

July 03, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިން ބޯކިބާ

1 ޕާން (ބޮޑު، އަރިމަތި ކަފާފައި)

02 ޖުލައި

July 02, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ތެއްލި ބޯށި

1 ބޯށި (ބޮޑު، ކޮށައިފައި)

July 02, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: އަލުވި ހިިކިރިހަ

500 ގުރާމު އަލުވި (ރިހައަށް ކޮށައިފައި، ބޭރަށް މަޑު މުށިކުލަ އަރާ ވަރަށް ތެއްލައިފައި)

01 ޖުލައި

July 01, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ސާގު ފަނި

1 ޖޯޑު ސާގު

July 01, 2016
މިހާރުގެ ރެސިޕީ: ރިހަ ފަތުފޮޅި

ފުދޭނީ : ފަސް މީހުންނަށް