21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭއިރު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރީ ބާޒާރު" މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 8
ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ ރެޑްވޭވުން ޓްރެޑްމިލްގެ އާ ސްޓޮކެއް

ޓްރެޑްމިލް އަށް ތަރުހީބު ބޮޑުވެ އޭގެ އާ ޝިޕްމަންޓެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 2
ހައިސެންސް އޭސީ ރެޑްވޭވުން މިހާރު ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ

އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ހައިސެސް ބްރޭންޑްގެ އެއާ ކަންޑިޝަނާ ރެޑްވޭވުން ތައާރަފްކޮށް ޕްރިއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020
ރެޑްވޭވުން "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް އަގުހެޔޮކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ނެޕީން ނަގާ ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއެކު، ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ "މޮލްފިކްސް" ޑައިޕާސް ވަރަށް އަގުހެޔޮކޮށް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
16،000ރ. ހޭދަ ކޮށްގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ނަސީބު!

ރެޑްވޭވުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުގައި މިފަހަރު ލައްވާލީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސޮފްއަތެވެ. ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ނަސީބެއްގައި ނުޖެހޭ ސޮފްއަތު މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރެޑްވޭވުން ގަނެފައިވެ އެވެ. ރެޑްވޭވުން އެ ތަކެތި ގަތީ...

24 ޖޫން

June 24, 2020 2
ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 1
ވައި ސާފުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ވައި ސާފުކޮށްދޭ "ޕްލާޒްމާ ކްލަސްޓާ" ޓެކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ރެޑްވޭވުން ވެސް ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ފިޔާ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ބަދިގެ ސާމާނު ވެސް ގެނެސްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޝާޕް ބްރޭންޑްގެ ހާއްސަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މަޝްހޫރު، ޝާޕް ބްރޭންޑް މުޅިން އާ މޮޑެލްތަކެއް އަނެއްކާވެސް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ރެޑްވޭވުން ފިޔާ، އަލުވި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާކެޓް ހިންގަމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ވެސް ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19:ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލެ އަށް މިހާރު ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލޭގައި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
"ޝާފް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ކަރަންޓް ބިލް ކުޑަކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކާ އެކު ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އާލާތްތައް ބާޒާރާ ނެރެމުން އަންނަ "ޝާޕް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 5
ރެޑްވޭވުން ހައިސެންސް ޓީވީ ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު "ހައިސެންސް" ޓީވީ ރެޑްވޭވުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ރޯދަ މަަހަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "ރޯދަ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރެޑްވޭވުން ޝާޕްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ޝާޕް" ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ރެޑްވޭވުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
ރެޑް ވޭވުން ހައިސެންސް ޓީވީ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެންމެ ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ އެއް ކުންފުނި "ހައިސެންސް" ބްރޭންޑުގެ ޓީވީ އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެޑް ވޭވުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 4
ޝާޕް ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޝާޕް' އައިސް އަލަމާރި އާއި ދޮންނަ މެޝިން އަދި އޭސީ، ރެޑް ވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.