14 އެޕްރީލް

April 14, 2020
ރެޑްވޭވުން ވެސް ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ފިޔާ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް ބޭނުންވާ ބަދިގެ ސާމާނު ވެސް ގެނެސްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޝާޕް ބްރޭންޑްގެ ހާއްސަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މަޝްހޫރު، ޝާޕް ބްރޭންޑް މުޅިން އާ މޮޑެލްތަކެއް އަނެއްކާވެސް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ރެޑްވޭވުން ފިޔާ، އަލުވި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާކެޓް ހިންގަމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ވެސް ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19:ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލެ އަށް މިހާރު ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލޭގައި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
"ޝާފް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ކަރަންޓް ބިލް ކުޑަކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކާ އެކު ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އާލާތްތައް ބާޒާރާ ނެރެމުން އަންނަ "ޝާޕް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 5
ރެޑްވޭވުން ހައިސެންސް ޓީވީ ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު "ހައިސެންސް" ޓީވީ ރެޑްވޭވުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ރޯދަ މަަހަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "ރޯދަ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރެޑްވޭވުން ޝާޕްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ޝާޕް" ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ރެޑްވޭވުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
ރެޑް ވޭވުން ހައިސެންސް ޓީވީ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެންމެ ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ އެއް ކުންފުނި "ހައިސެންސް" ބްރޭންޑުގެ ޓީވީ އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެޑް ވޭވުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 4
ޝާޕް ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޝާޕް' އައިސް އަލަމާރި އާއި ދޮންނަ މެޝިން އަދި އޭސީ، ރެޑް ވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 1
ރެޑްވޭވުން މޮލްފިކްސް ނެޕީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި

މޮލްފިކްސް ބްރޭންޑުގެ ނެޕީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރުމުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ރެޑްވޭވުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު ހަދިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު!

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ އަހަރީ ބާޒާރުން އިތުރު އިނާމްތަކެއް އެ ފިހާރައިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ބޮޑެތި އިނާމާ އެކު ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
ރެޑް ވޭވް "މެގަ އޭސީ ސޭލް" ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ރެޑްވޭވް އިން "މެގަ އޭސީ ސޭލް" އެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރެޑްވޭވުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއި އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު ރެޑްވޭވް "ހަފުތާ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 19
ރެޑްވޭވްގެ ބޮޑު އިނާމު ހީ ވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް!

އޭނާ އަށް ލިބުނީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެތަނުން ގުޅައިފައި ބުނީ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ފޭކް ކޯލްތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އޭނާ ވެސް ހީކުރީ އެއީ އެކަހަލަ ކޯލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި ލައްވާލީ ނަސީބުގެ ކޯލެކެވެ. ށ. ފޯކައިދޫގެ 51...