01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު

ރެޑްވޭވުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަފުތާ ސޭލަށް ތަރުހީބު ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 2
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓާއެކު ރެޑްވޭވްގެ ހަފުތާ ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއި އަގުހުރި އިނާމްތަކާއެކު ރެޑްވޭވް "ހަފުތާ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 19
ރެޑްވޭވްގެ ބޮޑު އިނާމު ހީ ވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް!

އޭނާ އަށް ލިބުނީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެތަނުން ގުޅައިފައި ބުނީ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ފޭކް ކޯލްތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އޭނާ ވެސް ހީކުރީ އެއީ އެކަހަލަ ކޯލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި ލައްވާލީ ނަސީބުގެ ކޯލެކެވެ. ށ. ފޯކައިދޫގެ 51...

21 ޖޫން

June 21, 2019 7
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިއަ ރޯދަމަހަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ރޯދަމަހެއް

މިދިއަ ރޯދަމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް، މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ފައިސާގެ ބޮޑު އިނާމަކާ އެކު ރެޑް ވޭވްގެ ސޭލް ފަށައިފި

ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ރެޑް ވޭވް "ރޯދަ ސޭލް" މި މަހު 1 ގައި ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 1
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމުދީފި

ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާ ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ރެޑްވޭވުން 100،000ރ.ގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަމުގައި، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމު ލިބޭ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ރެޑް ވޭވުން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ރެޑްވޭވުން ފިޔާ އަދި ބިސް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ފިޔާ އަދި ކުކުޅު ބިސް ވިއްކާ އަގު ރެޑްވޭވުން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 10
ރެޑްވޭވްގެ "މެގަ މޯލް" ހުޅުވުމާއެކު ތޮއްޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ، "ރެޑްވޭވް މެގަ މޯލް" މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވުމާއެކު ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 28
ރެޑްވޭވުން އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ، ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލޭގައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 40
ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، ރެޑްވޭވް ތެރެއަށް

ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް، މަޖީދީމަގުގައި ހުންނަ ރެޑްވޭވް ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި، ފިހާރަ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 2
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ރެޑްވޭވް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސޭލްގެ ގުރު ނެގުން އިއްޔެ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 1
ރެޑްވޭވުން "ޑަންކެން ހައިންސް" ކޭކު ފުށް ވިއްކަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު "ޑަންކެން ހައިންސް" ބްރޭންޑްގެ ކޭކު ފުށް، ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފަ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 22
ވަގުތުކޮޅު ކުޑަކަމުގެ ޝަކުވާ ވިޔަފާރިވެރިންކުރަނީ

މިމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުވާލު ގަޑީގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުން ވެގެންދިޔަައީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަހަކަށް އައިސް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަށެވެ. މިއީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބަލައިގަންނަން ފަސޭހަ ނިންމުމަކަށް ނުވެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 14
ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭގެ ބާޒާރުން ކެރެޓް ހުސްވެ، ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 5
އެންމެ ގިނަ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު ރެޑްވޭވް ސޭލް ފަށައިފި

އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ ރޯދަ ސޭލް، މަޝްހޫރު ރެޑްވޭވް އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ރެޑް ވޭވުން ފަރުނީޗަރު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ރެޑް ވޭވްގެ 11 ވަނަ ފިހާރަ، ފަރުނީޗަރު ވިއްކަން ޚާއްސަކޮށް މިރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.