21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭއިރު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރީ ބާޒާރު" މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 2
ހައިސެންސް އޭސީ ރެޑްވޭވުން މިހާރު ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ

އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ހައިސެސް ބްރޭންޑްގެ އެއާ ކަންޑިޝަނާ ރެޑްވޭވުން ތައާރަފްކޮށް ޕްރިއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
16،000ރ. ހޭދަ ކޮށްގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ނަސީބު!

ރެޑްވޭވުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުގައި މިފަހަރު ލައްވާލީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސޮފްއަތެވެ. ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ނަސީބެއްގައި ނުޖެހޭ ސޮފްއަތު މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރެޑްވޭވުން ގަނެފައިވެ އެވެ. ރެޑްވޭވުން އެ ތަކެތި ގަތީ...

05 މާޗް

March 05, 2020
"ޝާފް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ކަރަންޓް ބިލް ކުޑަކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކާ އެކު ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އާލާތްތައް ބާޒާރާ ނެރެމުން އަންނަ "ޝާޕް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ރެޑްވޭވުން ޝާޕްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ "ޝާޕް" ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ރެޑްވޭވުން ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
ރެޑް ވޭވުން ހައިސެންސް ޓީވީ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެންމެ ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ އެއް ކުންފުނި "ހައިސެންސް" ބްރޭންޑުގެ ޓީވީ އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެޑް ވޭވުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 4
ޝާޕް ބްރޭންޑުގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޝާޕް' އައިސް އަލަމާރި އާއި ދޮންނަ މެޝިން އަދި އޭސީ، ރެޑް ވޭވުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ބޮޑެތި އިނާމާ އެކު ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 19
ރެޑްވޭވްގެ ބޮޑު އިނާމު ހީ ވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް!

އޭނާ އަށް ލިބުނީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެތަނުން ގުޅައިފައި ބުނީ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ފޭކް ކޯލްތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އޭނާ ވެސް ހީކުރީ އެއީ އެކަހަލަ ކޯލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި ލައްވާލީ ނަސީބުގެ ކޯލެކެވެ. ށ. ފޯކައިދޫގެ 51...

06 މާޗް

March 06, 2019
ފައިސާގެ ބޮޑު އިނާމަކާ އެކު ރެޑް ވޭވްގެ ސޭލް ފަށައިފި

ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ރެޑް ވޭވް "ރޯދަ ސޭލް" މި މަހު 1 ގައި ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018
ރެޑްވޭވް ލިވިން، އެންމެ ގިނަ މުދާ ލިބޭ ފިހާރަ

ރެޑްވޭވުން މާލޭގައި، ފުލުފުލުގައި އެތައް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ތަފާތު ސާމާނުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ. އާންމުކޮށް ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ސާމާނު އަދި ފަރުނީޗަރުގެ ގިނަ ވައްތަރުތައް ވިއްކާ ފިހާރަތަކެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ރެޑް ވޭވުން ފަރުނީޗަރު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި ކުރާ ރެޑް ވޭވްގެ 11 ވަނަ ފިހާރަ، ފަރުނީޗަރު ވިއްކަން ޚާއްސަކޮށް މިރޭ މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.