21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
އަގުހުރި އިނާމުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމޭއިރު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "އަހަރީ ބާޒާރު" މި އަހަރު ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 2
ހައިސެންސް އޭސީ ރެޑްވޭވުން މިހާރު ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ

އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރު ހައިސެސް ބްރޭންޑްގެ އެއާ ކަންޑިޝަނާ ރެޑްވޭވުން ތައާރަފްކޮށް ޕްރިއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
16،000ރ. ހޭދަ ކޮށްގެން އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ނަސީބު!

ރެޑްވޭވުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އިނާމުގެ ނަސީބުގައި މިފަހަރު ލައްވާލީ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ އަހުމަދު ސޮފްއަތެވެ. ހަޔާތުގައި ދުވަހަކު ވެސް މިފަދަ ނަސީބެއްގައި ނުޖެހޭ ސޮފްއަތު މިދިޔަ ރޯދަމަހަށް ގެއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ސާމާނު ރެޑްވޭވުން ގަނެފައިވެ އެވެ. ރެޑްވޭވުން އެ ތަކެތި ގަތީ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޝާޕް ބްރޭންޑްގެ ހާއްސަ ދޮންނަ މެޝިނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މަޝްހޫރު، ޝާޕް ބްރޭންޑް މުޅިން އާ މޮޑެލްތަކެއް އަނެއްކާވެސް ރެޑްވޭވުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ރެޑްވޭވުން ފިޔާ، އަލުވި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ސުޕަމާކެޓް ހިންގަމުން އަންނަ ރެޑްވޭވުން ވެސް ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔަލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19:ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ޑެލިވަރީކޮށްދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާންމުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ރެޑް ވޭވުން މާލޭގައި ވެސް ގޭގެ އަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލެ އަށް މިހާރު ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިބުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ރެޑްވޭވުން ހުޅުމާލޭގައި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020
"ޝާފް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން

ކަރަންޓް ބިލް ކުޑަކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ނިޒާމަކާ އެކު ގޭގެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު އާލާތްތައް ބާޒާރާ ނެރެމުން އަންނަ "ޝާޕް" ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް ރެޑްވޭވުން މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓުތަކާއެކު ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް ފަށައިފި

ރޯދަ މަަހަށް ހާއްސަކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރެޑްވޭވުން ކުރިއަށްގެންދާ "ރޯދަ ސޭލް" މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވްގެ ފިހާރަތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު މިއަދު ނިމޭނެ!

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ފެށި ރެޑްވޭވްގެ "އަހަރީ ބާޒާރު" މިއަދު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 1
ރެޑް ވޭވުން ހައިސެންސް ޓީވީ ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެންމެ ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު އުފައްދާ އެއް ކުންފުނި "ހައިސެންސް" ބްރޭންޑުގެ ޓީވީ އަށް ޕްރީ އޯޑަރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރެޑް ވޭވުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 2
ބޮޑެތި އިނާމާ އެކު ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރު ފަށައިފި

އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 19
ރެޑްވޭވްގެ ބޮޑު އިނާމު ހީ ވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް!

އޭނާ އަށް ލިބުނީ ފޯނު ކޯލެކެވެ. އެތަނުން ގުޅައިފައި ބުނީ، އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުނު ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަކަށް އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. އެކަހަލަ ވަރަށް ބައިވަރު ފޭކް ކޯލްތަކެއް އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ، އޭނާ ވެސް ހީކުރީ އެއީ އެކަހަލަ ކޯލެއް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު މި ލައްވާލީ ނަސީބުގެ ކޯލެކެވެ. ށ. ފޯކައިދޫގެ 51...

21 ޖޫން

June 21, 2019 7
ރެޑްވޭވްގެ ރޯދަ ސޭލުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެޑްވޭވުން މިދިއަ ރޯދަމަހަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރެޑްވޭވް ރޯދަ ސޭލް"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ރޯދަމަހެއް

މިދިއަ ރޯދަމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް، މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ފައިސާގެ ބޮޑު އިނާމަކާ އެކު ރެޑް ވޭވްގެ ސޭލް ފަށައިފި

ގުރުއަތުން ހޮވޭ މީހަކަށް 100،000ރ ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ރެޑް ވޭވް "ރޯދަ ސޭލް" މި މަހު 1 ގައި ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 1
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމުދީފި

ރެޑްވޭވްގެ އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019
ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރު ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެއް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހުށަހަޅާފައިވާ ރެޑްވޭވް އަހަރީ ބާޒާރުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 10
ރެޑްވޭވްގެ "މެގަ މޯލް" ހުޅުވުމާއެކު ތޮއްޖެހިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފިހާރަ، "ރެޑްވޭވް މެގަ މޯލް" މިއަދު ހަވީރު ހުޅުވުމާއެކު ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ.