19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 21
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި އެއާޕޯޓް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި އެވެ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މިސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ފުރަރަމަ އެއާޕޯޓެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 35
ތުޅާދު އާއި ބިލެތްފައްސާއި މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ބ.ތުޅާދު އާއި ށ. ބިލެތްފައްސާއި މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 19
ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގަން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި

ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓުތައް ހިންގުމަށް، ސަރުކާރުން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 52
އެމްއޭސީއެލް އަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި އެމްއޭސީއެލްއަށް ސީއީއޯއެއް ހޯދަން، ކުންފުނީގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 21
ޑރ. ނިޔާފް: ބަލި ދެނެގަތުން ވަރުގަދަކުރަން ޖެހޭ

ޗައިނާއިން ފެތުރެން ފަށާފައިވާ އާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް ޖެހިގެން ބަލިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓްތަކުގައި ވެސް ބަލިމީހުން ދެނެގަތުމުގެ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން، ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 14
މި އަހަރު ހަތަރު އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވަނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ހަތަރު އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 27
ކުޅުދުއްފުށްޓަށް ބޯޓު ޖެއްސެނީ މުވައްޒަފުން ގެންގޮސްގެން

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަކީ މައްސަލަ ބޮޑު ތަނެކެވެ. އެއް ކަމަކީ ގުދުރަތީ ބޮޑު ކުޅިއެއް ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓް އެޅުމެވެ. ދެން ޓަވަރެއް ވެސް ނެތި ކުއްލިއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެތަން ހުޅުވުމެވެ. އެ ހާލަތުގައި އޮއްވައި އެތަނަށް ދަތުރުތައް ފެށުމެވެ. އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެއީ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 12
ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޗެކިން ވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވެލާނާ އެއާޕޯޓަށް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ޗެކިން ވުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
ފަރުކޮޅު އެއާޕޯޓްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް

ށ. ފަރުކޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލް ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 21
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް އިއުލާންކޮށްފި

ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ކާޑެއްދޫގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފަޔާ ލޮރީ އަށް ދިިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ އެކު، އެ އެއާޕޯޓަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 11
އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓަކަށް މިއަހަރު ދަތުރުތައް ފަށާނެ

އިތުރު ފަސް އެއާޕޯޓަކަށް މި އަހަރު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 30
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު ނާޅަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 53
ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީއެއް ނެތި އެގޮތަށް!

ހުސައިން މުހައްމަދު، ހއ. ގެ ރަށަކުން 25 މިނެޓުގެ ކަނޑު ދަތުރަކަށް ފަހު ހދ. ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އައީ، ހަރަދު ބޮޑު ނަމަވެސް، އަވަސް އަދި ލުއި ދަތުރަކަށް ފަހު މާލެ ދިއުމަށެވެ. އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ތިން ކުދިންނާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ލަގެޖް ގެނަ އެވެ. މެންދުރުގެ ދިލަ ހޫނުގެ އެ ވަގުތު ލޯންޗް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓުގެ ޖެޓީއާ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 41
ކުޅުދުއްފުށީ ރަންވޭ: މިހާރު "ދުވާ ޓުރެކަކަށް"!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ކައިރިކޮށް، ހަމައެކަނި ރަންވޭއަކާ އެކު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުއްވައި ދެއްވި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ނުޖައްސާތީ އެތަން ކަސްރަތުކުރާ ޓްރެކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 82
އިބޫގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފޯކަސް އަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކެވެ. ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި އާންމުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ. އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ވެސް، އެކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީފަ އެވެ. -- ބޮޑެތި...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 4
ފައިނު އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއަށް މިހާރު ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ހެދި އެންވަޔަރްމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ)އާ ބެހޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެންވަޔަރްމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން...

November 08, 2018 39
ފައިނުގައި އެއާޕޯޓް ހަދަން 5000 ގަސް ކަނޑަންޖެހޭ

ރ. ފައިނުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށްޓަކައި 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ގަސް ކަނޑަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބޭނެ ކަމަށް، އެ މަޝްރޫއު...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 15
މާފަރު އެއާޕޯޓަށް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު ފްލައިޓް ޖައްސާނެ

ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޝެޑިއުލް ފްލައިޓްތައް ޖައްސާނެ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 9
އެއާޕޯޓް އަޅަން 16 ގެއަކަށް ބަދަލުދީ ނިންމައިފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހުސްކުރަން ޖެހޭ 18 ގެއެއްގެ ތެރެއިން 16 ގެއަކަށް ދޭން ޖެހޭ ބަދަލުދީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 16
މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވައުދުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.