14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
އިތުރު 1500 އަށް ވުރެގިނަ ކުންފުނި އުވާލަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކައިގެން އިތުރު 1،597 ކުންފުނި އުވާލަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 5
"ޖޭވީތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އޮޑިޓު އޮފީހަކުން ނޭދޭ"

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި އެހެން ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް ވެންޗާތަކުގެ މައުލޫމާތު ނުލިބޭ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެފައި ވިޔަސް އެ މައުލޫމާތު ހޯދަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 9
ސަރުކާރު ހުރިހާ ޖޭވީތަކެއްގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބޭ:ޒިޔަތު

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތައް އެހެން ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ބައެއް ޖޮއިންޓް ވެންޗާތަކުގެ މައުލޫމާތު އޮޑިޓް އޮފީހަށް ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 9
523 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ 523 ކުންފުންޏެއް އުވާލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 4
އައްޑޫގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރަން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫގައި، 24 ގަޑިއިރަށް ވިޔަފާރީގެ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ބޭނުންވާ މީހުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 104
އަގު ބޮޑު، ގަނެވޭކަށް ނެތް، ލޯނެއް ނުލިބޭ؟

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިހާރު ފެންނަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ އެތައް ސަތޭކަ އެޕާޓްމަންޓެއް ނިމެމުން ދާ ތަނެވެ. ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޖެހިފައިވާ އާދައިގެ މީހަކަށް އަތްފޯރާ ފަށުގައި ހުރި ތަންތަނެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ އަގު ބޮޑެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 1
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަނެއް ބާއްވަނީ

ބިޒްނަސް ކޮންވެންޝަންގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭ ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ 197 މިލިއަން ނުލިބޭ:މީރާ

އަހަރީ ފީ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެކި ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 197.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
24 ގަޑި އިރުގެ ވިޔަފާރި ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކަށް

ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް 24 ގަޑި އިރު ހުޅުވާލުމުން އެތަންތަން މޮނިޓާކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ކުރާނީ ކައުންސިލްތަކުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 5
އުވައިލަންޖެހޭ ކުންފުނިތަކުގެ އަދަދު 7،000އަށް އަރާ

ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު 7،000 ކުންފުނި އުވައިލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މަރިޔަމް ވިސާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 12, 2018 5
ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 13
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް އުވައިލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ކުންފުނިތައް ރެޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް މެދުވެރިކޮށް، އުވައިލެވޭ ގޮތަށް ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 10
ފުރަތަމަ ކްއާޓަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް 200މިލިއަން ގައި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު އެކަނި ވެސް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު (ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ) ގާތްކުރާ އަދަދުގެ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 6
އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ 6،000 ކުންފުންޏެއް އުވާލަނީ

އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ އޮތް 6،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އުވާލަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.