27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 9
ޝަރީއަތް ނޭނގޭމީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް އަނިޔާ ލިބޭ

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ ހަގީގަތާއި އޭގެ އުސޫލުތައް ނޭނގޭ މީހުންނާ ހެދި އަންހެނުންނަށް ވޭނާއި ކެކުޅުންތައް ކުރިމަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020
ދެ ދުނިޔެ ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ޢަޤީދާ އަށް ތަބާވެވެގެން

އިސްލާމީ ސަގާފަތާއި ޢިލްމު ލިބިފައި ނުވާ، ނުވަތަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެ ސަގާފަތާއި ޢިލްމު ދޭހަވެފައި ނުވާ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީ ހަމައެކަނި ދުނިޔަވީ ހަޔާތެވެ. އަދި މި ހަޔާތުގައި އިންސާނާގެ ދައުރަކީ ހިތްހަމަ ޖެއްސުމާއި އުފާކުރުމާއި އެދުންތައް ފުއްދުމެވެ. އަދި މިކަމުގައި ކޮންމެ ފަދަ ހުރަހެއް ދިމާވިއަސް ކޮންމެ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 4
މުސްލިމުން އެއްބައިވަންތަކުރުމުގައި ނަބިއްޔާގެ އަމަލުފުޅު

އިސްލާމީ ރިސާލަތު އިންސާނިއްޔަތަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް ސަލާމާއި ޞަލަވާތް ލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ ކުރެއްވެވި ބުރަ މަސައްކަތްޕުޅު ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މަސައްކަތްޕުޅަކީ އިސްލާމީ އުންމަތުގެ ވަހުދަތު ދެމެހެއްޓެވުމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވެވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކާއި ދެއްވެވި އިރުޝާދު ތަކެވެ. މިގޮތުން ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 4
ކީރިތި ނަބިއްޔާ އަކީ އިންސާނިއްޔަވަންތަކަމުގެ ނަމޫނާ

އިސްލާމީ ރިސާލަތަކީ އިންސާނިއްޔަވަންތަ ރިސާލަތެކެވެ. މި ރިސާލަތުގެ އެންމެ އިސް މަޞްދަރު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ އިންސާނިއްޔަވަންތަ މަޞްދަރެކެވެ. އިންސާނުންނާ ހަމައަށް މި މަޞްދަރު ފޯރުކޮށްދެއްވި ފަރާތަކީ "އިންސާނިއްޔަވަންތަ ރަސޫލާ" ﷺ އެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ އެ ފޮތުގެ ދިރިހުރި މިސާލެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 4
އިސްލާމީ ސަގާފަތާ ފުށުއަރާ ސުލޫކު ކޮޕީ ނުކުރުން

އިންސާނީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަކީ ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ހެވާއި ނުބައި ކަނޑައެޅުން އޮންނަނީ ތަނާއި ޒަމާނާއި މީހުންގެ ވިސްނުމާއި މީހުންގެ ބޭނުންތައް ހާސިލު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައަޅައިދީފައި އޮންނަ ސާބިތު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 6
ފިތުނަ އާއި ކާފިރުކަން ހުއްޓި ދީންވުމުގެ ޖިހާދު

އިސްލާމް ދީނުގައި ޝަރުޢު ކުރެވިފައިވާ ޖިހާދުގެ ހަގީގަތާ މުޅިން ދުރުން، ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރުކަށި އަދި ބިރުވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި،...

October 09, 2020 2
ފެޝަން ޝޯގެ މައްސަލާގައި ރިއާނާ މާފަށް އެދިއްޖެ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ އަމިއްލަ ބްރޭންޑް ފެންޓީގެ ދަށުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ގެނެސްދިން "ސަވޭޖް އެކްސް ފެންޓީ" ޝޯގެ ބެކްގްރައުންޑް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 24
ހަރުކަށިފިކުރާ ދެކޮޅަށް މީޑިއާ އިސްނަގަން އެދިއްޖެ

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުމާ ދެކޮޅަށް މީޑިއާތަކުގެ ވެސް އަމިއްލަ ކަމެއް ކަމަށް ބަލައި، އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ) އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ފަރުދީ ޒިންމާ: އިސްލާމީ އަޚްލާޤުގެ މުހިންމު ބައެއް

އިސްލާމީ އަޚްލާޤީ ނިޒާމަކީ މީސްތަކުންނަށް އެ މީހުންގެ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި އޭގެ ފައިދާ ނުހަނު ބޮޑަށް ލިބެނިވި ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމުގެ ދަށުން ޚުލްޤުވެރިވާ އިންސާނާއަށް އަޚްލާޤީ ވަކިވަކި ސިފަތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް ދަސްކޮށްދޭ ބައެއް ކަންކަން ވެސް ހުރެ އެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 17
އެއުރެންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅަދާނަވީހާ ބާރެއް ތައްޔާރުކުރޭ!

އިސްލާމް ދީނަކީ އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ފިކުރުތަކާއި ޢަޤީދާތައް ޞައްޙަ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް އެއަށް އިޙުތިރާމުކޮށް އެ ތަފާތަށް އިޢުތިރާފުވާ ދީނެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ މުސްލިމުން އެހެން މީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި ނިކަމެތިކަން މަތީ ތިބެން ޖެހޭނެއެކޭ ނޫނެވެ....

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 6
މަސައްކަތް ނުކޮށް ﷲއަށް އަޅުވެތިވުން ފުރިހަމައެއް ނޫން

މާތް ﷲ އިންސާނުން އުފައްދަވައި ދުނިޔެ އަށް ފޮނުއްވެވީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އެބަހީ އެކަލާނގެ އަންގަވާ ކަންކަން ކުރުމަށާއި ނަހީ ކުރައްވާ ކަންކަން ނުކުރުމަށެވެ. މިގޮތަށް އިންސާނުން އަޅުވެތިވުމަކީ ﷲ އަށް އެއިން މަންފާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 4
މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާލުން: މޮޅު ކަމަކަށް ނުހަދާ!

އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ދެމެދު ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކުގައި ނުވަތަ ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި މަކަރު ހަދައި އޮޅުވާލުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުން އެއީ ފެޝަނެއް ކަމަށް ދެކޭ ބައެއް މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. އަދި އެއީ ތިމާގެ މޮޅު ކަމާއި ބުއްދިވެރިކަން ހުރި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 6
ދީނަށް ތަބާނުވާ ކޮންމެ ބަޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހޭބާ؟

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބިރުވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި، ދީނާ މެދު ޝުބުހާތައް އުފައްދާ މީހުން ޤުރްއާނުން ދަލީލު ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ޖިހާދާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ އާޔަތްތަކާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ހަދީސްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކާއި އިސްލާމީ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ހިޖުރައަކީ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ހެޔޮކަމުގެ ދަތުރެއް

ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަމުގެ ކޯޅުމަކީ އާދަމުގެ ދަރިން މި ބިންމަތީ އުޅެންފެށީއްސުރެ ފެންނަމުންދާ އަދި ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ދެމި އޮންނާނެ ކަމެކެވެ. މި ކޯޅުމުގައި އަނިޔާ އާއި އުރެދުމާއި ފުރައްސާރައާއި އެނޫންވެސް އެންމެހާ ނުބައިކަމުގެ މުއްދަތު ބައެއް ފަހަރު ދިގުވެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އާޚިރުގައި ކާމިޔާބު ހޯދަނީ ހެޔޮކަމެވެ....

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 2
ތައުބާ ސޫރަތުގެ މި އާޔަތުގައި އަސްލު އެ ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބިރުވެރި އަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި ދީނާ މެދު ޝުބުހާތައް އުފައްދާ މީހުން ޤުރްއާނުން ހުއްޖަތް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު ޖިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބާވާލައްވާފައިވާ ހުރިހާ އާޔަތްތަކާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ހަދީސްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކާއި އިސްލާމީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ދޫކޮށްލަން ނަފްސު ހޭނުވުން

ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމަށްޓަކައި ނަމާދުކޮށް އެކަމުން އަވަދިވުމާ އެކު ބިމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގޮސް ﷲ ގެ ފަޟްލަވަންތަކަމުން ރިޒުގުހޯދަން އިސްލާމް ދީން އަމުރު ކުރެ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 6
ޖިންސީ ޖަރީމާތަކަށް އިސްލާމްދީން ހުށަހަޅާ ހައްލު ތަފާތު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާތީ މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދޭން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަރުކަށި ޢުުޤޫބާތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ޢުޤޫބާތްތަކަށް، އިންކާރު ކުރާ މީހުންވެސް މިކަމަށް ހަރުކަށި ޢުޤޫބާތްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރެ އެވެ....

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވޭނީ ނަފްސުތައް ތަހުޒީބުކޮށްގެން

ޢިލްމު އުފުއްލެވުމާއި ޖާހިލުކަން އިތުރުވުމާއި ޒިނޭކުރުން އާންމުވުމާއި ރާބުއިން ގިނަވުން ފަދަ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުގައި އާންމުވުމަކީ ޤިޔާމަތްވާން ކައިރިވުމުން ހިނގާނެ ކަންކަން ކަމުގައި ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ވަނީ ޚަބަރު ދެއްވާފަ އެވެ. (މުއްތަފަޤު). މިފަދަ ޚަބަރުތައް މާތް ނަބިއްޔާ ދެއްވަނީ މިއީ...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 8
ތުރުކީގެ އަޔާ ސޫފިޔާ މިސްކިތަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޔުނެސްކޯ އިން އާސާރީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ކުރިން ވެސް ތުރުކީގައި މިސްކިތެއްގައި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފަހުން ދާރުލްއާސާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަޔާ ސޫފިޔާ (ހަޔާ ސޯފިއާ) އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކުރުމާ އެކު ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 3
ކަންބޮޑުވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ސުލޫކު ބައްޓަން ކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ކަންބޮޑުވެ ހިތްނުތަނަވަސްވާ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިގޮތުން ފަގީރުކަމާއި މަސައްކަތެއް ނުލިބުމާއި ދަރަނިވެރިވުން ފަދަ މާލީ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިވުމާއި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމާއި ބަރުހެލިވުން ފަދަ ޖިސްމާނީ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ކަންކަމާ މެދު...