21 ޖުލައި

July 21, 2017 3
ހަގީގަތާ އެއްގޮތަށް އިންސާފުން ނޫނީ ބަސް ނުބުނާތި!

ބަސްބުނެ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ކަށަވަރު ކޮށްދޭ ހައްގެކެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އެއީ ދީނީ ގޮތުން ބަލާއިރު ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ހަމަ ކޮންމެހެން މުސްލިމުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެނީ، އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކޮށް ނުބައިކަންކަން ނަހީ ކުރަން ޖެހެ އެވެ. (އައްތައުބާ 71). އަމިއްލަ ރައުޔަށް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 50
ނަމާދަށް ގެންދަން ހަވާލުވީ ސަރުކާރު ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި

ބޮޑު މުސާރައެއް ދީގެން، ފަސް ވަގުތު ނަމާދަށް ގެންދާނެ މީހަކު ހޯދަން މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ފޭސްބުކްގައި މީހަކު ކުރި އިއުލާނަށް، ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 57
16،000 ރުފިޔާއަށް ނަމާދަށް ގެންދާނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ފޭސްބުކުން ފެނުނު މި އިއުލާނުގައި އޮތީ، ފަސް ވަގުތު ނަމާދަށް ގެންގޮސް ދޭނެ މީހަކު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޝަރުތަކީ ސައިކަލް ދުއްވަން އެނގުމެވެ. މުސާރައަކީ މަހަކު 16،000 ރުފިޔާ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2017 17
ފަލަކީ ގޮތުން މާދަމާ އަކީ އީދު

މިއަދަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ވުމުން، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި ވެސް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު، ޝައްވާލް މަހަށް ހަނދު ބެލުން އޮންނާނެ އެވެ. މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމަށް ފަހު ހަނދު ފެނިއްޖެ ކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ، މާދަމާ އަކީ މި އަހަރު އުފާވެރި ފިތުރު އީދު ދުވަހެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2017
ރޯދައިގެ ފިލާވަޅުތައް ފަހަށް ވެސް ދެމިހުންނަން ޖެހޭ

ނަފްސު ތަޒުކިޔާ ކޮށް ޝަހުވަތްތަކުގެ ކުރިމަތީ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަމާއި ހުނަރުތައް ދަސްކުރުމަށް ލިބޭ މުހިންމު ފުރުސަތެއް ކަމުގައި މެނުވީ ރަމަޟާން މަސް ނުވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ބުއްދިވެރި މުސްލިމުން މި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

22 ޖޫން

21 ޖޫން

June 21, 2017 7

20 ޖޫން

June 20, 2017 2

19 ޖޫން

June 19, 2017 2
ރިވެތި އަޚުލާގު ދެމެހެއްޓުމަށް އީމާންތެރިކަން މުހިންމު

އިންސާނުންގެ ތެރޭ އަޚުލާގީ ރިވެތި ސިފަތައް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ އީމާންކަމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ އެވެ. އިންސާނީ ޣަރީޒާތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އަޚުލާގީ އެކިއެކި ފަލްސަފާތަކުން ރިވެތި އަޚުލާގު ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނަސް މިކަންކަމުން އަދި ނުފުދޭނެ އެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އީމާންކަމާ ނުލައި ގިނަ ފަހަރު މީގެ ތެރެއިން...

18 ޖޫން

June 18, 2017 6

13 ޖޫން

June 13, 2017 6

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
އިންސާނާގެ ނަފްސާނީ ބޭނުންތައް ހާސިލު ކުރުން

ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ ޝަހުވަތާއި މުދަލާއި ފައިސާ ފަދަ މާއްދީ ބޭނުންތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިންސާނާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ ތަބީއަތަށް ބަލާއިރު މި ދެންނެވި...

11 ޖޫން

08 ޖޫން

June 08, 2017
ބިނާ ކުރަންވީ އުފެއްދުންތެރި އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް

އުފެއްދުންތެރި ޝަޚުޞިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނާ ތަރުބިޔަތު ކުރަން ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް ސަމާލުކަން ދެއެވެ. މިގޮތުން ގިނަ މުޖުތަމައުތަކުގައި މިކަން ކުރަނީ ދުނިޔަވީ މަސްލަހަތުތަކާއި އިންސާނީ އެދުންތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިއާ ޚިލާފަށް އިސްލާމް ދީނުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެނީ އިސްލާމީ ޝާމިލު...

07 ޖޫން

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމުގެ އަޅުކަމަށް ސަމާލުވުން

ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންކަން ފަރުޟު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިއްރާއި ފާޅުގައި ބަހާއި ޢަމަލުން ޖާނާއި މާލުން އަދާކުރާ އަޅުކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. މިފަދަ އެއް އަޅުކަމަކީ އިންސާނާގެ ދޫވެސް އަދި އެހެން ބޭރުފުށުގެ ގުނަވަނެއްވެސް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހި ހަމައެކަނި ހިތާއި ސިކުނޑިން އަދާކުރަން އޮންނަ އަޅުކަމެކެވެ....

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
އިހުގެ އުންމަތްތައް: ހަގީގީ އިބްރަތްތަކެއް (1)

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާ އެކު އެއް ދުވަހެއްގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ނުރަޖަހާފައި ހުއްޓާ ދެކެވަޑައިގެން އަބޫބަކުރުގެފާނު ވިދާޅުވި އެވެ؛ އޭ ﷲގެ ރަސޫލާ އެވެ! ކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި މިހާރު ނުރަ ޖަހައިފި އެވެ. އެ ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ؛...

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
ޝައިޠާނުންނާ އެކުގައި ނުވުމަށްޓަކައި އިސްރާފުން ދުރުވުން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިސްރާފު ކުރުމަކީ ޝައިޠާނުންގެ އަޚުންގެ ތެރެއިން މީހާ ހިމެނިގެންދާ ނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާފު ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ އާއި އެކަމުގެ ހުރި ގެއްލުންތަކާއި އިސްރާފު ކުރަން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ތަކާއި އެކަމުން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތަކާ މެދު...

01 ޖޫން

June 01, 2017
ރޯދައިގެ އަޅުކަމުން ދަސްކުރަން ޖެހޭ އަޚްލާޤީ ސިފަތައް

ރޯދައިގެ އަޅުކަމަކީ ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ ޝަހުވަތް ފުއްދުމުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ދުރުހެލިވެގަނެގެން އަދާކުރާ އަޅުކަމަކަށް ވިއަސް ރޯދައިގެ ހިކުމަތަކީ ހަމައެކަނި މި ދެ ޝަހުވަތް ކޮންޓްރޯލު ކުރަން ދަސްކުރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގެ ވެސް އަމާޒަކީ ތަޤުވާވެރިވާން ދަސްވުމެވެ. އެއީ ﷲ ގެ...

31 މެއި

May 31, 2017 1
ރަންމުތް

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 31, 2017 5
ނަބަވީ ވަޞިއްޔަތް: ނާއުންމީދު ނުވެ ﷲ އަށް ދަންނަވާ!

އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަޤީދާ އާއި އެހެން ދީންތަކުގެ ޢަޤީދާތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ، އެއްކައުވަންތަކަމަށް މުސްލިމުން ހެކިވުމެވެ. މުސްލިމުންގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ﷲ އެއްކައުވަންތަ...