18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 17
އެއުރެންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅަދާނަވީހާ ބާރެއް ތައްޔާރުކުރޭ!

އިސްލާމް ދީނަކީ އަމަންއަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޯބިކުރާ ދީނެކެވެ. އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ފިކުރުތަކާއި ޢަޤީދާތައް ޞައްޙަ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރިޔަސް އެއަށް އިޙުތިރާމުކޮށް އެ ތަފާތަށް އިޢުތިރާފުވާ ދީނެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ މުސްލިމުން އެހެން މީހުންގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައި ނިކަމެތިކަން މަތީ ތިބެން ޖެހޭނެއެކޭ ނޫނެވެ....

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 6
މަސައްކަތް ނުކޮށް ﷲއަށް އަޅުވެތިވުން ފުރިހަމައެއް ނޫން

މާތް ﷲ އިންސާނުން އުފައްދަވައި ދުނިޔެ އަށް ފޮނުއްވެވީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމަށެވެ. އެބަހީ އެކަލާނގެ އަންގަވާ ކަންކަން ކުރުމަށާއި ނަހީ ކުރައްވާ ކަންކަން ނުކުރުމަށެވެ. މިގޮތަށް އިންސާނުން އަޅުވެތިވުމަކީ ﷲ އަށް އެއިން މަންފާއެއް ލިބެން އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މިއީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 4
މަކަރު ހެދުމާއި އޮޅުވާލުން: މޮޅު ކަމަކަށް ނުހަދާ!

އިންސާނުން އެކަކު އަނެކަކާ ދެމެދު ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުންތަކުގައި ނުވަތަ ކުރާ މުޢާމަލާތުތަކުގައި މަކަރު ހަދައި އޮޅުވާލުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް އެ މީހުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުން އެއީ ފެޝަނެއް ކަމަށް ދެކޭ ބައެއް މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. އަދި އެއީ ތިމާގެ މޮޅު ކަމާއި ބުއްދިވެރިކަން ހުރި...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 6
ދީނަށް ތަބާނުވާ ކޮންމެ ބަޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހޭބާ؟

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބިރުވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި، ދީނާ މެދު ޝުބުހާތައް އުފައްދާ މީހުން ޤުރްއާނުން ދަލީލު ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ޖިހާދާ ބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައިވާ އާޔަތްތަކާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ހަދީސްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކާއި އިސްލާމީ...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ހިޖުރައަކީ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް ހެޔޮކަމުގެ ދަތުރެއް

ހެޔޮކަމާއި ނުބައިކަމުގެ ކޯޅުމަކީ އާދަމުގެ ދަރިން މި ބިންމަތީ އުޅެންފެށީއްސުރެ ފެންނަމުންދާ އަދި ޤިޔާމަތާ ޖެހެންދެން ދެމި އޮންނާނެ ކަމެކެވެ. މި ކޯޅުމުގައި އަނިޔާ އާއި އުރެދުމާއި ފުރައްސާރައާއި އެނޫންވެސް އެންމެހާ ނުބައިކަމުގެ މުއްދަތު ބައެއް ފަހަރު ދިގުވެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އާޚިރުގައި ކާމިޔާބު ހޯދަނީ ހެޔޮކަމެވެ....

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 2
ތައުބާ ސޫރަތުގެ މި އާޔަތުގައި އަސްލު އެ ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބިރުވެރި އަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި ދީނާ މެދު ޝުބުހާތައް އުފައްދާ މީހުން ޤުރްއާނުން ހުއްޖަތް ދައްކަ އެވެ. އެކަމަކު ޖިހާދާ ބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބާވާލައްވާފައިވާ ހުރިހާ އާޔަތްތަކާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ހަދީސްތަކާއި އިސްލާމްދީނުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކާއި އިސްލާމީ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
އިސްރާފުކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ދޫކޮށްލަން ނަފްސު ހޭނުވުން

ދިރިއުޅުމުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބިމުގެ ޚަލީފާކަން އަދާކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މިގޮތުން ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމަށްޓަކައި ނަމާދުކޮށް އެކަމުން އަވަދިވުމާ އެކު ބިމުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފެތުރިގޮސް ﷲ ގެ ފަޟްލަވަންތަކަމުން ރިޒުގުހޯދަން އިސްލާމް ދީން އަމުރު ކުރެ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 6
ޖިންސީ ޖަރީމާތަކަށް އިސްލާމްދީން ހުށަހަޅާ ހައްލު ތަފާތު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ގިނަވަމުންދާތީ މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް ހަރުކަށި އަދަބުތައް ދޭން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގޮވާލަ އެވެ. އާންމުކޮށް ހަރުކަށި ޢުުޤޫބާތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމް ދީނުގައިވާ ޢުޤޫބާތްތަކަށް، އިންކާރު ކުރާ މީހުންވެސް މިކަމަށް ހަރުކަށި ޢުޤޫބާތްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރެ އެވެ....

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވޭނީ ނަފްސުތައް ތަހުޒީބުކޮށްގެން

ޢިލްމު އުފުއްލެވުމާއި ޖާހިލުކަން އިތުރުވުމާއި ޒިނޭކުރުން އާންމުވުމާއި ރާބުއިން ގިނަވުން ފަދަ ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢުގައި އާންމުވުމަކީ ޤިޔާމަތްވާން ކައިރިވުމުން ހިނގާނެ ކަންކަން ކަމުގައި ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ވަނީ ޚަބަރު ދެއްވާފަ އެވެ. (މުއްތަފަޤު). މިފަދަ ޚަބަރުތައް މާތް ނަބިއްޔާ ދެއްވަނީ މިއީ...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 8
ތުރުކީގެ އަޔާ ސޫފިޔާ މިސްކިތަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔަނީ

ޔުނެސްކޯ އިން އާސާރީ ބިނާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ކުރިން ވެސް ތުރުކީގައި މިސްކިތެއްގައި ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފަހުން ދާރުލްއާސާރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަޔާ ސޫފިޔާ (ހަޔާ ސޯފިއާ) އެތައް އަހަރެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް މިސްކިތަކަށް ބަދަލުކުރުމާ އެކު ފާޑުކިޔުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 3
ކަންބޮޑުވުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ސުލޫކު ބައްޓަން ކުރުން

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ކަންބޮޑުވެ ހިތްނުތަނަވަސްވާ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިގޮތުން ފަގީރުކަމާއި މަސައްކަތެއް ނުލިބުމާއި ދަރަނިވެރިވުން ފަދަ މާލީ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިވުމާއި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމާއި ބަރުހެލިވުން ފަދަ ޖިސްމާނީ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ކަންކަމާ މެދު...

10 ޖުލައި

July 10, 2020 23
ތިން މަހަށް ފަހު އުފަލުން ހުކުރަށް

އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ސާއިފް އަލީ އަށް، މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހު ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި އުނދަގޫވީ އެންމެ ކަމަކާ އެވެ: ޖަމާއަތުގައި ހުކުރު ނަމާދު ނުކުރެވުމެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 1
މުސައްލަ އިސްތިހާރުކުރެވުނު ގޮތުން މާފަށް އެދެފި

ހަރަމްފުޅުގެ މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހުންނަ މުސައްލަ، ކާޕެޓާއި ފައިފުހީގެ ގޮތުގައި އިސްތިހާރުކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި ރިޓެއިލް ކުންފުނި ޝީން އިން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 1
ކަންބޮޑުވުންތަކުން ސަލާމަތްވާން ޕޮޒިޓިވް ގަބޫލުކުރުންތައް

ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ކަންބޮޑުވެ ހިތްނުތަނަވަސްވާ އެތައް ކަމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. މީގެ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިގޮތުން ފަގީރުކަމާއި މަސައްކަތެއް ނުލިބުމާއި ދަރަނިވެރިވުން ފަދަ މާލީ ސަބަބުތައް ހުރެއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިވުމާއި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމާއި ބަރުހެލިވުން ފަދަ ޖިސްމާނީ ސަބަބުތައް ހުރެ އެވެ. ކަންކަމާ މެދު...

22 ޖޫން

June 22, 2020 4
މިއަހަރު ހައްޖު ވެވޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

މި އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ލިބޭނީ މަދު ބަޔަކަށް ކަމަށް ސައޫދީން މިރޭ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
އިސްލާހު ކުރުމުގައި އުފާކުރުވަން އިސްކަން ދިނުން

އިސްލާމްދީނަކީ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ވަޒަން ހިފަހައްޓާ ދީނެކެވެ. މިގޮތުން ދީނުގެ އެކިއެކި ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށް ވައުޒު ދިނުމުގައި ވެސް ވަޒަން ހިފަހައްޓަ އެވެ. އެހެންވެ ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ވަންނަން ޖެހޭ ކަންކަމުގައާއި ހާލަތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން ވެއްދުމާ އެކު އެނޫން ކަންކަމާއި ހާލަތްތަކުގައި އުފާކުރުވުން އިސްކުރަން...

15 ޖޫން

June 15, 2020 30
ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކި މައްސަލަ ނުބަލަން އެދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެން، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ މައްސަލަ ބަލައި ދައުވާ ކުރަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް އެމަނިކުރާނު މިއަދު...

05 ޖޫން

June 05, 2020 2
ކުރިމަގަށް ވިސްނަން އިސްލާމްދީން ސަމާލުކަންދޭ

މާޒީގައިވެފައި ހުންނަ ކަންކަން ދިރާސާކޮށް އެއިން އިބުރަތް ހާސިލު ކުރުމަށް އިސްލާމް ދީން ބާރުއަޅައެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި މިކަމަށް އަމުރުވެސް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާޒީއާއި މުސްކުޅި ތަރިކައިގެ އަސީރުންނަށް މުސްލިމުން ވާކަށް އިސްލާމްދީން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ މާޒީ އާއި ތަރިކައިން އިބުރަތް ލިބިގެން ކުރިއަށް...

24 މެއި

May 24, 2020 70
ނަޝީދާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގުވާހަކަ ދެއްކި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފުވެ، ކީރިތި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަ ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ މީހަކު ދައްކާފައިވާ ވާހަކައިގެ މައްސަލަ...

May 24, 2020 2
ރޯދައިގެ އެންމެ އަގުހުރި ޣަނީމާ: ތަޤުވާ އާއި ތަޒުކިޔާ

ރޯދައިގެ އެންމެ މަތިވެރި މަޤުޞަދަކީ ތަޤުވާވެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރުމެވެ. ތަޤުވާވެރި ކަމަކީ މާތް ﷲ ގެ ކޯފާ އާއި ޢަޛާބުން މިންޖު ވާނެ އައްޑަނައެއް ތައްޔާރު ކުރުމެވެ. މި އައްޑަނަ ތައްޔާރު...