20 ޖޫން

June 20, 2017 2

19 ޖޫން

June 19, 2017 2
ރިވެތި އަޚުލާގު ދެމެހެއްޓުމަށް އީމާންތެރިކަން މުހިންމު

އިންސާނުންގެ ތެރޭ އަޚުލާގީ ރިވެތި ސިފަތައް ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ އީމާންކަމަކީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަ އެވެ. އިންސާނީ ޣަރީޒާތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި އަޚުލާގީ އެކިއެކި ފަލްސަފާތަކުން ރިވެތި އަޚުލާގު ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިކަމެއް ލިބުނަސް މިކަންކަމުން އަދި ނުފުދޭނެ އެވެ. އަދިކިއެއްތަ، އީމާންކަމާ ނުލައި ގިނަ ފަހަރު މީގެ ތެރެއިން...

18 ޖޫން

June 18, 2017 6

13 ޖޫން

June 13, 2017 6

12 ޖޫން

June 12, 2017 1
އިންސާނާގެ ނަފްސާނީ ބޭނުންތައް ހާސިލު ކުރުން

ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ ޝަހުވަތާއި މުދަލާއި ފައިސާ ފަދަ މާއްދީ ބޭނުންތަކަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަމަ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަމެވެ. އެހެންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި އިންސާނާ ކުރާ މަސައްކަތްތަކެވެ. ނަމަވެސް އިންސާނާގެ ތަބީއަތަށް ބަލާއިރު މި ދެންނެވި...

11 ޖޫން

08 ޖޫން

June 08, 2017
ބިނާ ކުރަންވީ އުފެއްދުންތެރި އިސްލާމީ ޝަޚުޞިއްޔަތެއް

އުފެއްދުންތެރި ޝަޚުޞިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނާ ތަރުބިޔަތު ކުރަން ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް ސަމާލުކަން ދެއެވެ. މިގޮތުން ގިނަ މުޖުތަމައުތަކުގައި މިކަން ކުރަނީ ދުނިޔަވީ މަސްލަހަތުތަކާއި އިންސާނީ އެދުންތަކަށް އަމާޒު ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް މިއާ ޚިލާފަށް އިސްލާމް ދީނުގައި މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެނީ އިސްލާމީ ޝާމިލު...

07 ޖޫން

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
ވިސްނައި ފިކުރު ކުރުމުގެ އަޅުކަމަށް ސަމާލުވުން

ﷲ އަށް އަޅުވެތިވުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ކަންކަން ފަރުޟު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިއްރާއި ފާޅުގައި ބަހާއި ޢަމަލުން ޖާނާއި މާލުން އަދާކުރާ އަޅުކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. މިފަދަ އެއް އަޅުކަމަކީ އިންސާނާގެ ދޫވެސް އަދި އެހެން ބޭރުފުށުގެ ގުނަވަނެއްވެސް ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހި ހަމައެކަނި ހިތާއި ސިކުނޑިން އަދާކުރަން އޮންނަ އަޅުކަމެކެވެ....

05 ޖޫން

June 05, 2017 2
އިހުގެ އުންމަތްތައް: ހަގީގީ އިބްރަތްތަކެއް (1)

ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙާބީންނާ އެކު އެއް ދުވަހެއްގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ނުރަޖަހާފައި ހުއްޓާ ދެކެވަޑައިގެން އަބޫބަކުރުގެފާނު ވިދާޅުވި އެވެ؛ އޭ ﷲގެ ރަސޫލާ އެވެ! ކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި މިހާރު ނުރަ ޖަހައިފި އެވެ. އެ ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ؛...

04 ޖޫން

June 04, 2017 2
ޝައިޠާނުންނާ އެކުގައި ނުވުމަށްޓަކައި އިސްރާފުން ދުރުވުން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު އިސްރާފު ކުރުމަކީ ޝައިޠާނުންގެ އަޚުންގެ ތެރެއިން މީހާ ހިމެނިގެންދާ ނުބައިވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަޔަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިސްރާފު ކުރުމަކީ ކޮބައިތޯ އާއި އެކަމުގެ ހުރި ގެއްލުންތަކާއި އިސްރާފު ކުރަން މެދުވެރިވާ ސަބަބު ތަކާއި އެކަމުން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތްތަކާ މެދު...

01 ޖޫން

June 01, 2017
ރޯދައިގެ އަޅުކަމުން ދަސްކުރަން ޖެހޭ އަޚްލާޤީ ސިފަތައް

ރޯދައިގެ އަޅުކަމަކީ ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ ޝަހުވަތް ފުއްދުމުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ދުރުހެލިވެގަނެގެން އަދާކުރާ އަޅުކަމަކަށް ވިއަސް ރޯދައިގެ ހިކުމަތަކީ ހަމައެކަނި މި ދެ ޝަހުވަތް ކޮންޓްރޯލު ކުރަން ދަސްކުރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ކޮންމެ އަޅުކަމެއްގެ ވެސް އަމާޒަކީ ތަޤުވާވެރިވާން ދަސްވުމެވެ. އެއީ ﷲ ގެ...

31 މެއި

May 31, 2017 1
ރަންމުތް

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 31, 2017 5
ނަބަވީ ވަޞިއްޔަތް: ނާއުންމީދު ނުވެ ﷲ އަށް ދަންނަވާ!

އިސްލާމް ދީނުގެ ޢަޤީދާ އާއި އެހެން ދީންތަކުގެ ޢަޤީދާތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ތަފާތަކީ، އެއްކައުވަންތަކަމަށް މުސްލިމުން ހެކިވުމެވެ. މުސްލިމުންގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ﷲ އެއްކައުވަންތަ...

30 މެއި

May 30, 2017 1
ރޯދައިގެ އަޅުކަމާ މެދު އުފައްދާ ބައެއް ޝައްކުތައް

އިސްލާމް ދީނާ އިދިކޮޅު ބައެއް މީހުން އިސްލާމް ދީނުގެ އެކި ކަންކަމާ މެދު އުފައްދާ ޝުބުހާ (ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އުފައްދާ ޝައްކު)ތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯދައިގެ އަޅުކަމާ މެދު އުފައްދާ ބައެއް ޝުބުހާތައް ވެސް ވެއެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން މިފަދަ ޝުބުހާތަކަށް ތާއީދު ވެސް ކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް މިދެންނެވި ފަދަ ޝުބުހާތަކުގައި...

29 މެއި

May 29, 2017 3
ނަބަވީ ވަސިއްޔަތްޕުޅު؛ ޞަދަޤާތުން ފާފަތައް ފުހެލަމާ!

ކީރިތި ރަސޫލާ މި އުންމަތަށް ދޫކުރެއްވި ތަރިކައިގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުބޮޑު އެކައްޗަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެއްވެވި ވަޞިއްޔަތްޕުޅުތަކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ މައިދާނަކަށް އެކަލޭގެފާނު ވަނީ އަލިކަން ދެއްވަވައިފަ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޙަޔާތުގައި އެންމެ ފަސޭހަ އިން ޣާފިލުވެގެންދާނޭ ކަންކަމާ މެދު އަޅުގަނޑުމެން...

28 މެއި

May 28, 2017 2
ނަބަވީ ވަސިއްޔަތްޕުޅު: ސަޖިދަ ކުރުން ގިނަ ކުރޭ!

މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ ރަސޫލުކަމާއިގެން ފޮނުއްވެވި އިރު، އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އޮތީ އަލިފާން ވަޅުގަނޑެއްގެ ތުންފަތްމަތީގަ އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވެވީ އެ އަލިފާނުގެ ގަދަފަދަ އަޒާބުން އެންމެހައި އިންސާނުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ހަލާކާއި ގެއްލުން، ރަނގަޅާއި ނުބައި، ޙަރާމާއި ޙަލާލް، އިލާހީ ވަހީގެ...

27 މެއި

May 27, 2017 1
ﷲ ގަބޫލު ކުރައްވާނީ ރަނގަޅު ހަލާލު ތަކެތި

ދިގު ދަތުރެއްގައި އުޅެ، ބޯ ހާވައި ލެވި، އަތްފަޔާއި މުޅި ގައި ހިރަފުހުން ތަތްތެޅިފައިވާ ދަތުރުވެރިޔާގެ ދުޢާ އިޖާބަ ކުރައްވާނެ ކަން މާތް ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ހަދީސްފުޅުތަކުން އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މީހަކު، އޭނާގެ ކެއުމާއި ބުއިމާއި ހެދުން ލުމާއި އެނޫން ވެސް ކަންކަމުގައި ޙަރާމް ގޮތުގައި ހޯދާ ތަކެތި ބޭނުން...

26 މެއި

May 26, 2017 15
ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި ތަރާވީސް ނުކުރީ ދޫލަ އަޅާތީ

މާލޭގެ ދަރުމަވަންތަ މިސްކިތުގައި މިރޭ ތަރާވީހު ނަމާދު ނުކުރީ އެ މިސްކިތުގައި ދޫލަ އަޅަން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައި ވާތީ ކަމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

May 26, 2017 30
ރޯދަައިގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސް އެދިއްޖެ

މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 3
ޖަރީމާތަކުން މުޖުތަމައު ރައްކާތެރި ކުރަން ޖެހޭ

ކޮންމެ މުޖުތަމައެއްގައި ވެސް އަމާން ކަމާ އެކު ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހެއް އެޅޭނެ އެއް ކަމަކީ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް އެ މުޖުތަމައެއްގައި ގިނަވަމުން ދިއުމެވެ. މިފަދަ މުޖުތަމައެއްގައި އެންމެހާ ނުބައި ކަންކަން ފެތުރި އާންމުވުމަށް މަގު ހުޅުވާލެވިފައި ވާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވައި ނުވަތަ އެންމެ...

31 މާޗް

March 31, 2017 4
އިސްލާމީ ވަޙުދަތަށްޓަކައި ގުޅުންތައް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭ

އިސްލާމް ދީނުގައި އިޖުތިމާޢީ ޙަޔާތް ބިނާވެގެންވަނީ ވަކި އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ކަރާމަތާއި އިހުތިރާމު ދެމެހެއްޓުމާއި، ދިރިއުޅުމުގައި އިންސާނާގެ އަގާއި އޭނާގެ ހުރުމަތްތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި، އިންސާނާއަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައި ކަމުގައިވުމާއި، ފަރުދީހައްގުތަކާއި ޖަމާޢަތުގެ ހައްގުތަކުގެ ތިލަފަތް...