18 މެއި

May 18, 2019
ރަންމުތް- މުސީބާތެއް ޖެހިއްޖެ މީހާ ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

17 މެއި

May 17, 2019 5
ސޫރަތުލްކައުޘަރު: ކުރު، އެހެނަސް ވަރުގަދަ ސޫރަތެއް

ލަފުޒުގެ އަދަދާއި އަކުރުގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު ޤުރްއާނުގައިވާ އެންމެ ކުރު ސޫރަތަކީ ސޫރަތުލްކައުޘަރު އެވެ. ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މިއީ މައްކީ ސޫރަތެކެވެ. މި ސޫރަތް ބޮޑަށް ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އަށެވެ. މުޝްރިކުންގެ މަލާމާތްތަކާއި އުނދަގޫތަކުގެ ކުރިމަތީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު...

16 މެއި

May 16, 2019 1
ދިރިހުރުމާ މެދު މާޔޫސްވެފައިވާ ބަލިމީހާ ކުރާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

14 މެއި

May 14, 2019 26
ލަންކާ ބުޑިސްޓަކު އައްޑޫގައި އިސްލާމްވެއްޖެ

އައްޑޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްރީ ލަންކާ ފިރިހެނަކު މިއަދު އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2019 1
ރޯދައިގެ ތިން އިނާމު: ބޮޑުވެގެންވާ ފުރުސަތެއް

ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތާއި މާތްކަމުގެ ތެރެއިން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވަރަށް މަތިވެރި އިނާމުތަކެއް ހާޞިލުކުރެވެން އޮވެ އެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ޚާއްސަ ތިން އިނާމަކީ ﷲ ގެ ރަޙުމަތާއި ފާފަ...

May 14, 2019 2
ނަމާދުގައި ހިތަށް ވަސްވާސް ވަދެއްޖެ ނަމަ ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

11 މެއި

May 11, 2019
ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ނަމޫނާ:އެންމެ އަމާނާތްތެރި، ތެދުވެރި

ﷲ ގެ ތަރުބިޔަތުން އަދަބުވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކީރިތި ނަބިއްޔާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ ޚުލްޤުފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ ތުއްޕުޅުއިރުއްސުރެ މީސްތަކުންނަށް ފެނުނެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރަށް މުހިންމު ދެ ސިފަފުޅެއް ހިމެނެ އެވެ: ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 1
ރަމަޟާން މަހު ކީރިތި ނަބިއްޔާގެ ޚުލްޤުފުޅުން ނަމޫނާ ލިބިގަތުން

ކީރިތި ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ޝަރަފާއި ޤަދަރާއި ޢިއްޒަތުގެ އެންމެ މުހިންމު ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްޤުފުޅުގެ މަތިވެރިކަމެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނު ސިފަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުލްޤުފުޅަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނެވެ. އެބަހީ، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޚްލާޤީ ހުރިހާ...

May 10, 2019
ރަންމުތް- ވިތުރިން ސަލާން ދިނުމަށް ފަހު ކުރާ ޒިކުރު

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

May 10, 2019 58
އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް އިހްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ

މުސްލިމުންނަކީ ކޮންމެ ދީނެއްގެ ބަޔަކަށް ވެސް އިހުތިރާމްކުރާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 8
މައުމޫން، 5 އަހަރަށް ފަހު އިހްޔާ ޖަލްސާގައި

ރޯދަ މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބާއްވާ ޖަލްސާއެއްގައި ފަސް އަހަރު ފަހުން މިރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ދައުވަތު އަރުވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 3
އާޔަތުލްކުރްސީ: ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެންމެ މާތް އާޔަތް

އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާންގައި 114 ސޫރަތް އޮންނަ އިރު އެއިން ކޮންމެ ސޫރަތަކާއި ކޮންމެ އާޔަތެއްގައި ވެސް ގިނަގުނަ...

May 08, 2019 1
ރަންމުތް- ވިތުރީގެ ގުނޫތުގައި ކިޔާ ދުއާ

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ...

07 މެއި

May 07, 2019
ރަންމުތް

އިންސާނާ އަށް މަތިވެރި ނިއުމަތްތަކާއި ދަރަޖަ ދެއްވި އިރު، އޭނާ މަގު ފުރެދިގެންދާ ފަދަ ކިތަންމެ ރޫޙާނީ ބާރުތަކެއް އޭނާގެ ވަށައިގެން ލައްވާފައިވެ އެވެ. އިންސާނާގެ ހިތް ދަމައިގަންނަ ކިތަންމެ ކަމެއް އޭނާގެ ކުރިމަތިން ތަސައްވަރު ވަމުން ދާނެ އެވެ. އެއާ އެކު ވެސް، އެ ކަންކަމުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ކަމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ތަޅުދަނޑި ވެސް...

03 މެއި

May 03, 2019 2
ހެޔޮ ގޮތުގައި ރޯދަމަހުގެ ބޭނުން ހިފަން ރާވާލުން

ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، ސިފަ ކުރައްވަވާ ގޮތުގައި ރޯދަ މަހަކީ ވަރަށް ބަރަކާތްތެރި ވަރަށް މަތިވެރި މަހެކެވެ. އެހެންކަމުން މި މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިފުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މިކަން ހާސިލު ކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ރޭވުމެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ އެވެ. އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިން މިކަމާ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 5
އަޚްލާޤު ރަނގަޅުނުވާ ނަމަ އީމާންކަން ފުރިހަމަނުވާނެ

މުސްލިމެއްގެ އީމާންކަން ފުރިހަމަވުން ބިނާވެފައިވާ އެއް ކަމަކީ އޭނާގެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ވުމެވެ. އަދި އަޅުކަން އޭގެ ހައްގު ގޮތުގައި އަދާ ކުރިކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ހެއްކަކީ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ވުމެވެ. މިކަން އެނގެނީ އީމާންކަމާއި އަޚްލާޤާއި، އަދި އަޅުކަމާއި އަޚްލާޤާ ގުޅުވައިގެން އައިސްފައިވާ އާޔަތްތަކާއި ހަދީސްތަކުންނެވެ....

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 4
މެދުމިންވެގެންވާ ސީދާ މަގުގެ ޚާއްޞަ ސިފަތައް

ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެނގޭ ގޮތުގައި އިސްލާމީ އުންމަތަކީ މެދުމިނުގެ އުންމަތެވެ. އެ އުންމަތުގެ މީހުން ތިބެން ޖެހެނީ ސީދާވެގެންވާ މަގުގަ އެވެ. މި މެދުމިންވެގެންވާ ސީދާ މަގަކީ އެއަށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ސިފަތަކެއް ލިބިގެންވާ މަގެކެވެ. މި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ މަންފާތަކެއް ވެއެވެ. މި މަންފާތައް ލިބިގަނެ އުންމަތަށް ލިބިފައިވާ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 12
ވިލިމާލޭގައި ހެދި މިސްކިތް ރައީސް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި

ވިލިމާލޭގައި ހެދި "މަސްޖިދުލް ބިއްރި" ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

April 17, 2019 36
ރޯދައަށް މާލޭގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 32
ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި އިސްތިސްގާ ނަމާދު ކުރަނީ

ރާއްޖެއަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވުމުން މުޅި ރާއްޖޭގައި އަންނަ ހޯމަދުވަހު އިސްތިސްގާ ނަމާދުކުރާ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019
އުރުމިލާގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކޮންގްރެސްއާ ދާދި ފަހުން ގުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އުރުމިލާ މަޓޯންޑްކަރު ހިންދޫ ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 3
ދުސްތޫރީ ނިޒާމު އިސްލާމީ މަންހަޖާ އެއްގޮތް ކުރުން

އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތުގެ އެކި ކަންކަމުން ދީން އެއްފަރާތްކޮށް ދީނަކީ ހަމައެކަނި ފަރުދީ ގޮތުން ކޮންމެ މީހަކު ﷲ އާ މެދު ބާއްވަން ޖެހޭ ގުޅުމެއް ކަމުގައި ހަދަން ދުނިޔޭގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދެ އެވެ. އަސްކަރީ އިސްތިއުމާރު ނިމުނު ކަމުގައި ވިއަސް އެ ބާރުތަކުގެ އަހުލުވެރިން ބޭނުންވާ...

29 މާޗް

March 29, 2019 6
މަންދޫބުން ކަނޑައަޅާނީ ގާބިލުކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމަށް

މުސްލިމުންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމުމުގަ އާއި، ނިންމާ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމުގަ އާއި، މައްސަލަތައް ޖެހުމުން އެ ކަންކަމުގައި ހުކުމް ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކޮށް ތިބޭ މީހުންނަކީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް އިސްލާމްދީން އިރުޝާދު ދެ އެވެ. އެއީ ﷲ ގެ އަމުރުފުޅު މި ބިންމަތީ ގާއިމުކޮށް މީސްތަކުންނަށް ދެ...

22 މާޗް

March 22, 2019 2
ހަދިޔާގެ ނަމުގައި ވިއަސް ރިޝްވަތު ހަރާމް ވާނެ

އިސްލާމީ މުޖުތަމައުތަކުން މިއަދު ފެންނަ ނޭދެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ އިސްލާމްދީން އެކަމަކަށް ހިތްވަރުދޭ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައިވާ ހަދިޔާ ދިނުމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީން ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމެވެ. މިކަން މިގޮތަށް އާދަވެގެން ގޮސް މިއަދު ބައެއް މީހުންނަށް މި ދެކަމުގެ ފަރަގު ވެސް ނޭނގޭ...

15 މާޗް

March 15, 2019
ދިރިއުޅުމުގެ އިމްތިހާނުގެ ހަމަތަކަށް ހޭލުންތެރިވުން

އިސްލާމީ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ހަޔާތާއި އިންސާނާ އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ އިމްތިހާނުގެ ގުޅުމެކެވެ. މި ގުޅުމުގެ ދަށުން އިންސާނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިމްތިހާނުން ކާމިޔާބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ދިރިއުޅުމުގެ އިމްތިހާނަކީ ކޮބައިކަމާއި އޭގެ މައިދާންތަކާއި ބާވަތްތަކާއި ހަމަތަކާއި އިމްތިހާނުގައި...

10 މާޗް

March 10, 2019 15
ޕެންޝަން ފައިސާއިން ހައްޖަށް ދެވޭ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.