05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 6
ބީއެމްއެލުން ގްރީން ލޯނު ތައާރަފުކޮށްފި

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ބީއެމްއެލުން ގްރީން ލޯންގެ ނަމުގައި ދެ ލޯނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
އަވިން ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް މާ ފަސޭހަ މާއްދާއެއް

އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސިލިކަން ސޯލާ ޕެނެލްގެ ބަދަލުގައި މުޅިން އާ މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ޕެނެލަކުން ކަރަންޓް އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް ފަސޭހަވެ، ހަރަދު ވެސް ކުޑަކުރެވިދާނެ ކަމަށް ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ކާގޯ ބޯޓެއް ވައިގެ ހަކަތައިން ދުއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

ކަނޑުމަގުން ކުރާ ކާގޯ ދަތުރުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނޫން ހަކަތަ އަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ، އިން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، ވައިގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ ބިޔަ ކާގޯ ޝިޕެއް ބަންނަން ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ދުބާއީގައި ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވާ ތެތްފިނިކަން ނުވަތަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފައްދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 1
"ރާއްޖެއަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ވަރަށް މުހިންމު"

ކޮވިޑް-19އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓު ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަރަންޓް ދެނީ

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިިއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
އެނާޖީ އޮތޯރިޓީން ވެސް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް

މޯލްޑިވްސް އެނާޖީ އޮތޯރިޓީން ދެމުން އައި ބައެއް ހިދުމަތްތައް، މާދަމާ އިން ފެށިގެން އޮންލައިންކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 23
7.5 ޕަސެންޓު ކަރަންޓު އުފައްދަނީ އަވިން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި، 7.5 ޕަސެންޓަކީ އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބިދާނެ

މި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫ ދާބީން 15 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ނުރާއީ އައިލެންޑްގަ އެވެ. އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ ޕްލާންޓުން ކައިރީގައި އޮންނަ ޒަޔާ ނުރާއީ ރިސޯޓަށް އިތުރު 80 ކިލޯވޮޓްގެ ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ. އެތަނުގައި މިހާރު ވެސް ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކޮށް 1،000...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 19
އައްޑޫގެ އަމާޒަކީ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ: މޭޔަރު

އައްޑޫގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް، ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 1
48 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ 48 ރަށެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން "ފިއުޗާ އޮފް އެނާޖީ ސިސްޓަމް"ގެ ނަމުގައި ވަޓްސިލާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
ވައިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޓާބައިން ގުޑި

ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގޮތްގޮތަށް ހަކަތަ އުފައްދައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ތަންތަނުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތެކެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އާންމު ދެ ގޮތަކީ އަވިންނާއި ވައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
ބޭނުންވަނީ 50 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް ސޯލާއިން އުފައްދަން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 8
އީއައިބީން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

ސަރުކާރުން ހިންގާ އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ) އިން 50.65 މިލިއަން ޑޮލަރު (781 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ލޯނެއްދީފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 19
އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސްއިން އެންމެންނަށް ސޯލާ ކެމްޕެއިންއެއް

ކަރަންޓާއި އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އަވި ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން، ގޭބިސީތަކަށް ހާއްސަކޮށް ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 19
އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕެނަލް ލިންކް ރޯޑަށް

މާލެ އަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް އަވިން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ލިންކް ރޯޑުގެ އެއް ފަރާތުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 8
ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން މަސައްކަތް ކުރާނީ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.