15 ޖޫން

June 15, 2020 1
"ރާއްޖެއަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ވަރަށް މުހިންމު"

ކޮވިޑް-19އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓު ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން "ފިއުޗާ އޮފް އެނާޖީ ސިސްޓަމް"ގެ ނަމުގައި ވަޓްސިލާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 19
އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ޕެނަލް ލިންކް ރޯޑަށް

މާލެ އަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓް އަވިން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ލިންކް ރޯޑުގެ އެއް ފަރާތުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 12
ހުޅުމާލޭގައި އަވިން 1.5 މެގަވޮޓް ކަރަންޓް އުފައްދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަވިން 1.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ލަންކާގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީލަންކާގެ ފަގީރު 5،000 ގެއެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓައިދީ، އެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.