21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 13
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅުނީތަ؟

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މުޅި ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ހުއްޓި، މުޅި ގައުމު ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި އޮއްވާ ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލުކުރުމުގެ ތެރެއިންް ހިންގި އެއް މުއާމަލާތެއްގައި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބި، ގަވާއިދާ ޚިލާފް އެތައް ކަމެއް ފެންމަތިިވުމަކީ އާދައިގެ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ހަވާލު...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 46
އާއިލާ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ، ދެން ގައުމަށް ފޮނުވައިދީ!

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތިބި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ؛ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރާއްޖެ ގުޅައި ރޮއެ އާދޭސްކުރަނީ، ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފައިސާއެއް ފޮނުވައިދޭށެވެ. އެކަމަކު، އަލީ ޖަލާލަށް (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ކުރެވޭނެ ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާ ހުރީ ގޮތް ހުސްވެފަ އެވެ. އާއިލާ ދޫކޮށްލައި އޭނާ ރާއްޖެ އަންނަން މަޖުބޫރުކުރުވީ...

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 27
މެމްބަރުންގެ ބަސް: ހިޔާނާތްތައް ބެލުމުގައި ފެއިލްވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު، މިހާރު ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ވާހަކަ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ވައުދަކަށް ވީ އެކަންކަން ބަލައި، ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދައިދިނުމާއި...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 11
ވީޓީސީގެ މާޒީ: މިއީ އާދައިގެ ހަނދާންތަކެއް ނޫން

މަގުސަދަކަށް ވީ އޭރު މާލޭގައި ހުރި އިންޖީނުގެއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ތަމްރީނުކުރުމެވެ. ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު (ވީސީޓީ) އުފައްދައި އިންޖީން ރިޕެއާ އެންޑް މެއިންޓަނަންސް، ވެލްޑިން އެންޑް މެޓަލް ފެބްރިކޭޝަން، އިލެކްޓްރިކަލް ވަޔަރިން އަދި މެޝިނިން އެންޑް މެކޭނިކަލް ފިޓިންނާ އެކު ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށިތާ މި މަހު 14 އަށް 45...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 71
ރީތީ ރާއްޖެ، ގޮނޑީ ދިވެހިން!

ހެނދުނު ދުވެ ނިންމާފައި ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު އޭނާ ފުރަތަމަ މިސްރާބު ޖަހަނީ ގެޔަކަށް ނޫނެވެ: ކޮތަޅެއް ހިފައިގެން ގުދުވަނީ ކުނި ހޮވާށެވެ.

October 17, 2020 49
އައިމަން: ސިއްރުކުރުމުގެ ސަގާފަތާ ދެކޮޅަށް ކެރިގެން

އަހުމަދު އައިމަން ލަތީފު، އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ހެނދުނުން ހަވީރަށް އުޅެނީ މަސައްކަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ "ވަޒީފާ" ތަފާތެވެ. އައިމަން އަމިއްލަ އަށް އުފުލާ އުޖޫރައެއް ނެތް...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 4
އިސްލާމީ ސަގާފަތާ ފުށުއަރާ ސުލޫކު ކޮޕީ ނުކުރުން

އިންސާނީ ބައެއް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަކީ ނިސްބީ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން ހެވާއި ނުބައި ކަނޑައެޅުން އޮންނަނީ ތަނާއި ޒަމާނާއި މީހުންގެ ވިސްނުމާއި މީހުންގެ ބޭނުންތައް...

October 16, 2020 101
އިބްރާހިމްދީދީ: ބާރުވެރިކަން، އިންގިލާބު، އަރުވާލުން!

އެއީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުގެ ދުވަހެކެވެ. ތަނަކީ ކޮޅުނބުގެ ސްކައިލައިން ސައި ފިހާރަ އެވެ. އެ ބޭފުޅަކު އެތަނަށް ވެންނެވީ ޕާނެއް ބައްލަވައިގަންނަވާށެވެ. ހުންނެވީ ވަރަށް ނަލަކޮށް...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 3
ހަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ނަދާ ސެލޮންގެ ލޭޒާ ހައްލު

ހަމުގައި ބޭނުނުންނުވާ ލަފެއް ނުވަތަ ލަކުނެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހަންގަޑުގައި ބިހި އަދި އޮށާޅަ ނަގާތީވެ އުނދަގޫވޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ބޭނުންނުވާ އިސްތަށި ދާއިމަށް ނައްތާލަން...

October 15, 2020 8
ބަދަލު ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތް؟!

ނުހައްގުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ މައްސަލައަކީ ފަހަކަށް އައިސް ފާޑުކިޔުން ބޮޑު މައްސަލަ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވަނީ އެކަމަށެވެ....

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ކުދި ގިނަ ހާދިސާތަކެއް، ގެއްލުން ސުނާމީއާ އެއްވަރު

ގުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިސާތައް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާލެއް މަދަސް ކުދި ހާދިސާތައް ކައިރިކައިރީގައި ހިނގަމުންދާތީ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ، 2004ގެ ސުނާމީއާ ދާދި އެއްވަރެއްގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަން ދިރާސާތަކުން އެނގެ އެވެ. މިއީ ކާރިސީ ހިރާސް (ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް) ކުޑަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް އިއްޔެ ފާހަގަކުރި އިރު ނެޝަނަލް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 8
ގޮނޑި ނުގެއްލޭ މަނާ ކަންކަމަށް އަދަބެއް ނެތް!

ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފެދުނު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲގެ މެންބަރުކަން ގެއްލުނީތޯ ސުވާލު އުފެދިފައި އޮތް ހާލަތުގައި އޭނާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަކީ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 21
ތިޔައީ އަންހެން ކުއްޖެއްނު، ތިކަމެއް ނުވާނެ!

ލޯންޗަށް އަރައި ހުންގާނުގައި ހިފި އިރު ވެސް އައިޝަތު މުޒްނާއާ ދިމާއަށް މީހުން ބުނީ ހަމަ އެހެންނެވެ؛ ތިއީ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ތިކަމެއް ނުވާނެ އެވެ. ތިއީ ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތެކެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިއީ މުހިއްމު ވަގުތެއް!

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އޭނާއަށް އޮތީ ފުރައްސާރަ އާއި ނުރުހުމެވެ. ފަރުވާކުޑަ ވާހަކަ އާއި ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތައިލާ ވާހަކަ ދައްކަނީ އޮފީހުގެ ވެރިން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ވެސް ދައްކަނީ އެވާހަކަ އެވެ. އެއިން އެއްވެސް ވާހަކައަށް އޭނާގެ ޖަވާބެއް ނެތެވެ. ކަމެއް ވާހެން ވެސް އޭނާއަށް ހީނުވެ އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 7
އަދަދުތައް ދަށަށް–މިއީ އެންމެ ސަމާލުވާންވީ ވަގުތު

މާލޭގައި ކޮވިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެށުމާ އެކު އަހަރެމެން އެންމެން ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ފުރަބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެ ފުރަބަންދުން ވީއްލުމާ އެކު އަހަރެމެންނަށް ހީވީ،...

October 09, 2020 6
ފިތުނަ އާއި ކާފިރުކަން ހުއްޓި ދީންވުމުގެ ޖިހާދު

އިސްލާމް ދީނުގައި ޝަރުޢު ކުރެވިފައިވާ ޖިހާދުގެ ހަގީގަތާ މުޅިން ދުރުން، ޖިހާދުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހަރުކަށި އަދި ބިރުވެރި ޢަމަލުތައް ހުއްދަކަމަށް އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާއި،...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 23
ޑރ. އަންވަރު: ތައުލީމު ފެތުރުއްވުމުގައި ބައި ގަރުނު

"ކޮލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަސް ހިތް އަދި ވެސް އޮތީ ސްކޫލުގައި،" ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަޖުރިބާކާރު، ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ވިދާޅުވި އެވެ....

October 07, 2020 8
ބޮޑު ބަހުސަކަށް ނިމުން ގެނެސްދިން ތާރީޚީ ހުކުމް

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކެއް ހުއްޓަސް އޭގެ ނަތީޖާ ނުފެންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ އާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ....

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 39
އިއުތިރާފަކީ ފައިދާއެއްތަ؟ ގެއްލުނު ފައިސާ ކޮބާ؟

މުޅި ދައުލަތް ކިލަނބުކޮށްލި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން، ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ އިއުތިރާފް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ. އަދީބަށް 150 ދައުވާއަކުން 800 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ކުރެވޭނެ ވަރުގެ ހެއްކާއި ގަރީނާ އެބަ ހުއްޓެވެ. މި ޔަގީންކަން އޮއްވައި، އަދީބާއި...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 34
ސްކޫލުތައް ފަޅަށް، ޓީޗަރުންނަށް ބުރަ!

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވެސް ތަފާތު އަހަރެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުމާ އެކު އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަކީ މީގެ ކުރިން ޓީޗަރުން ތަޖުރިބާކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ؛ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް މުޅިން އާ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
ދިވެހިންނަށް އިންޒާރެއް: ފަރުވާކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

- ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 40 ޕަސެންޓަކީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ މީހުން. އަދި 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ 29 ޕަސެންޓަކީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ އަދި ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީނެއްގައި ވެސް ނޫޅޭ މީހުން. އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން މަދީ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 11
ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވަނީ – އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ނިސްބަތުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު އަދި ލިބެމުންދާ އެއް ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެއީ އެންމެ ސަބަބަކާ ހުރެ އެވެ؛ ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓުމުންނެވެ. ޓޫރިޒަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ މައި ނާރެވެ. ޓޫރިޒަމް ބަރޯސާވެފައި އޮތީ މީހުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުފަތުރު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 27
ބަނޑު ފުއްޕުން ވީ ކެންސަރަށް، މަރުވީ ދޮޅު އަހަރުގައި

ފެށުމަކީ ބަނޑު ފުއްޕުމެވެ. ނިމުނީ ކެންސަރުންނެވެ. ގައިގައި ބޮޑެތި ވޭންތައް އެޅުމަށް ފަހު އެންމެ ދޮޅު އަހަރުގައި ޔޫސުފް ހިޒްޔަމް އަތީފް މަރުވީ އިތުރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބަ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 3
ރަށަށް ތިޔަ ދަނީ ކޮވިޑް ހިފައިގެންތަ؟

ރަށް ކައިރި ސަރަހައްދުން ވަދު މަސްވެރިކަން ކުރާ މަސްވެރިން، ފަތިސްނަމާދު ކޮށްގެން އެ މީހުންގެ ދޯނިތަކާއި ޑިންގީތަކުގައި ފުރައިފި އެވެ. ރޭނުމާއި ސިމެންތި ޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ރަށުތެރެއިން ހޯދައިގެން ކުރާ މީހުން އިރުއެރުމާ އެކީ މިސްރާބު ޖެހީ ސައިހޮޓާތަކަށެވެ. މަސައްކަތެއް ކޮށްލާނެ މީހަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހުން ވެސް އެއްވީ...

September 28, 2020 17
އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލުން

ސްކޫލަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ މައި މަރުކަޒެވެ؛ ލީޑަޝިޕްގެ ހުނަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް...

September 28, 2020 33
އާމްދަނީ ހޯދަން އެހެން ގޮތެއް؛ މާ ކާމިޔާބު!

އާދަޔާ ހިލާފަށް ދިގު، އަދި ރީތި އދ. ދިގުރަށަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގައި މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމުން އުފާ ހޯދުމަށް ދާ މީހުންނާ އެކު، ރަަށުގައި ހުންނަ 13 ގެސްޓްހައުސް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 15
ކުޑައިރުގެ ކެންސަރުން ސަލާމަތްވެ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމުގައި

- ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ 15 ޕަސެންޓަކީ ކުޑަކުދިން.