29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 84
އައްޑޫގައި ވަގުންގެ "ރަސްކަން"

މި ވަގުތު އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ކޮބައިތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ މި އެވެ؛ ވަގުންގެ އުނދަގޫ ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 18
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ކަރަންޓީނު ލުއިކުރެވޭނެ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބެން ޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މާލޭގައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވިޔަސް ރަށަށް ގޮސް ދެ ހަފުތާގެ ބަންދެއްގައި ތިބެން ޖެހޭއިރު ބައެއް މީހުންނަށް މި އުސޫލު ނުހިނގާ ކަމުގެ ޝަކުވާ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 27
ވަކި ބަޔަކަށް އުސޫލު ހިނގާތީ ކަރަންޓީނު އަދަބަކަށް!

މާލެ އިން ރަށަށް ގޮސް ހުރި މީހާ ގޭ ބަންދުގައި އޮވެ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވެ ފޫހިވެގެން ފާރުމަތިން ބޯ ދިއްކޮއްލާއިރު ފެންނަނީ މާލެ އިން އައިސް ފޭބި ގޮތަށް ރަށުތެރޭ މީހަކު އުޅޭތީ އެވެ. މީހުންނާ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކައި ފިހާރަތަކަށް ވެސް ވަންނަނީ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ގެސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދީފައި އައިސް އެ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 1
ވިޔަފާރިތަކަށް ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް

"ހެލްތު އިންޝުއަރަންސް" އަކީ ކޮންމެ ކުންފުންޏެއްގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވެސް މުހިންމު އަދި މިއަދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެކު ހިމެނުން ލާޒިމް އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައިވާ...

November 25, 2020 80
ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ވެއްޖެ!

މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އުފެއްދުންތެރިކަމުން ރާއްޖެ އަށް 3.7 ބިލިއަން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 209
ރުގްޔާކުރަން ހަތަރު މައިން ރަހީނުކޮށް، ޖިންސީ ގޯނާ

މެދު ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގައި މަންމަ އާއި ތިން ދަރިންނަށް ތިން މަސްވަންދެން ކުރި އަނިޔާގެ މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވަނީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގި ރަށާއި މީހުންގެ އަސްލު ނަން ނުހިމެނީ އަނިޔާ ލިބުނު ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަ އެވެ. އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންގެ ވަނަވަރު ހާމަކުރުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް ކުށެކެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 4
ބެސްޓްފްރެންޑުންގެ ވާދަވެރިކަން، މޮޅު ނަތީޖާއާ ހަމައަށް

މަރިޔަމް ސާއިފާ ރަޝީދާއި ނަބާހް ރަޝާ އިސްމާއިލްގެ މި ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަން ފެށުނީ ކަލާފާން ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު ހަތަކުންނެވެ. ކްލާހުގައި އިށީންނަ ތަން ބަދަލުވި ދުވަހެއްގައި...

November 23, 2020 9
އީޕީއޭ އަށް ހަގީގީ މިނިވަންކަމެއް ލިބޭނެ ބާ؟

ވެރިކަމަށް އައި އިރު ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރި ގޮތުގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އެންވަޔަރްމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) މިނިވަންކުރަން ޖެހެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 29
ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް ނުބައި އަލާމާތެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދުކަމަަކަށް ނޫނީ މިހާރު ވަނީ ލުއިދީފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު ކޮންމެ ލުޔަކާ އެކު މުޖުތަމައުގެ ކޮންމެވެސް ބައެއްގެ ފަރުވާކުޑަކުރުން ނުވަތަ އިހުމާލު ފެެނެ އެވެ. އެއާ އެކު އެދިމާލަކުން ބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެ އެވެ. އޮގަސްޓްމަހު...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 24
ޕީޖީގެ ނިންމުންތަކަށް މަޖިލީހުން ބަސް ކިޔަނީތަ؟

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުމުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިސް ވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ފޮނުވުމުން މި ސަރުކާރުގައި ފެންމަތިވި ކޮރަޕްޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާނެ...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓީޗަރުންނެވެ؛ މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ، މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 9
ކުނި އެންދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުން ކޮން ނަތީޖާއެއް؟

އަލީ ޝަމީމް މުހައްމަދު (ސަންބޯ) އޭނާގެ ރަށް ނ. ކުޑަފަރީ ގުނަނީ ކުންޏާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި މަދު ރަށްރަށުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޝަމީމް ކަންބޮޑުވަނީ ރަށު މީހުން ފަރުވާތެރިކަމާ އެކު ޑަސްބިންތަކަށް އަޅާ ކުންޏަށް ދެން ވެގެންދާ ގޮތާ މެދު އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 16
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަނާޅަނީސް، ގާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ބާތިލް ކުރުމާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަތައް ބެލުން...

November 11, 2020 32
ޖުމްހޫރީ ވެރިކަން ފެށުމާއި ދައުރު ފެށުން ވެސް އޮޅިފައި

ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަސް ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން މި އަންނަނީ 1968 ގައި ފެށި ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން މި ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 4
ރާއްޖެ އަށް މުހިއްމު، ބައިޑެންގެ ތިމާވެށި ވައުދު

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް 2017ގައި އިއުލާންކުރެއްވި ގޮތަށް އެމެރިކާ އިން މިހާރު ވަނީ ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުން ވަކިވެފަ އެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަން ރަސްމީވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފަހު...

November 10, 2020 35
އިހުމާލު އެ އޮތީ ފެންނަން، ނޭޅެނީ ފިޔަވަޅު!

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ އިހުމާލު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން "ހަނދާން ނެތިއްޖެ" އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަން...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 10
މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ވެއްދޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމަކީ ރާއްޖެއަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ މާ ބޮޑު ބަހުސްތަކެއް ނެތި، ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވިޔަސް، ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައަކީ ދެކޮޅަށް ވެސް ބަހުސް ކުރެވެން އޮތް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 39
ލުތުފީގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން ޕްލޯޓަށް ވެސް ލިބުނީ ކެހި

ލޭ އޮހޮރުވާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ރޭވި ދިވެހިންނަށް އެހީވި ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (ޕްލޯޓް) އަކީ ވެސް ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ހަނގުރާމަކުރި އެތައް ޖަމާއަތެއްގެ ތެރެއިން އެއް ޖަމާއަތެވެ. މި ހަނގުރާމާގައި...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 42
ކޮންމެ އޮފީހަކަށް އިންސްޓިޓިއުޓެއް! މިކަން ރަނގަޅުތަ؟

ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ހިންގަމުން އައި ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓްތައް، 1999-2000 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖު އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ޑުޕްލިކޭޓްނުކޮށް، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 20 އަހަރު ފަހުން މިހާރު މި ފެންނަނީ އޭގެ އިދިކޮޅު...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 12
ކޮވިޑުން ދިގު މުއްދަތުގެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

"މީދެން އެވަރު ކަމެއްތަ؟ ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދާއި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ބަަލައިލަބަލަ!" ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުން ލަސްވާތީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރި މީހަކު ބުންޏެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 27
އީވާގެ އަލްބަމުން އަގުބޮޑު ސޮނެވާފުށި

ބ. އަތޮޅު ކުންފުނަދޫގައި ރިސޯޓެއް ހިންގައި، އެ ރިސޯޓް ހުއްޓިފައި އެތައް އަހަރެއް ވީ ފަހުން، އެ ރަށުގައި އާ ރިސޯޓެއް އެޅުމުގެ ޚިޔާލު ގެންނެވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ސޯނޫ ޝިވްދަސާނީ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން އީވާ އެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ނަމާ ގުޅުވައި، އެ ރިސޯޓަށް ސޮނެވާފުށި ކިޔާފައިވާ އިރު، އެއީ އީވާ ވިދާޅުވެފައިވާ...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 17
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ހަމަޖެއްސިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު މޭޔަރު އަބްދުﷲ ފަލާހު ޝަރީފް، އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތް ވިދާޅުވި އެވެ؛ ކުރިން "ކަންކަން ކުރަމުން އައި އުސޫލުތަކަށް، ސިޔާސަތުތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް" ގެންނާށެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 21
ޖަލުތައް ފުރި "ކުށްވެރިން" ދޫވުމުގެ ބިރު؟

މަަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު މައްސަލައެއްގައި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިިގެން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ މިދިޔަ މެއި މަހު އެވެ. އެއީ ބަންދުކުރަން އަމުރު ކުރިތާ 30 ދުވަސް ވީއިރު ވެސް ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން، އެހެން ބާވަތެއްގެ ޖަލެއްގައި ހުރުމުންނެވެ. އެފަދަ ބޮޑު އެހެން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު...