18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 49
ކުއްލި ނުރައްކާ؛ މުޅި ގާނޫނީ ނިޒާމަށް ވެސް ހުރަސް

ބަޔަކު އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރިއެއް ކަމަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމަކީ ވަކި ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ތަރުތީބުވެފައި އޮތް އެއްޗެކެވެ. ގާނޫނުގެ ވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ އެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރަކަށް، ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް އެސްފިޔައެއް ޖަހައިލުމުގެ ބާރު ވެސް ލިބިގެންނެއް ނުވެ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 10
ފުލުހުންގެ އަމާޒަކަށް އަނެއްކާވެސް ނޫސްވެރިން!

އިއްޔެ ހަވީރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މުޒާހަރާ ފެށިތާ މާ ގިނަ އިރެއްނުވެ ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާ ރޫޅާލައި އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވި މީހުން އާޓިފިޝަލް ބީޗްގެ ތެރެއަށް ފަހަތަށް...

February 17, 2018 15
އައްމަޑޭ: ބުޅަލުގެ އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ!

އިންޓަވިއު ނެގުމަށް، ދައުވަތު ލިބިފައިވާ ގެއަށް ގޮސް، ދޮރު ހުޅުވާލުމާ އެކު ބޭރަށް ބޯ ދިއްކޮށްލީ ދެ ބުޅަލެވެ. އެ ދެ ބުޅާ ގޭތެރެއަށް ނުވެއްދެނީސް އިތުރު ތިން ބުޅާ އެތަނަށް އަތުވެއްޖެ...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 37
ހުޅުމާލޭ ކަންމަތިން ހެދިކާ ވިޔަފާރި!

ހުޅުމާލެ އިން އާންމުކޮށް މިހާރު ފެންނަ އެންމެ ތަފާތު މަންޒަރަކީ މިއީ އެވެ. ފްލެޓުތަކުގެ ތިރީގައި އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި މޭޒާއި ގޮނޑި ބަހައްޓައިގެން ހަވީރު ގަޑީގައި އަންހެންވެރިން ފޯރީގައި ހެދިކާ ވިއްކުމެވެ. އެއް ބަޔަކު ގްރޫޕް ހަދައިގެން ހެދިކާ ވިއްކާއިރު، އަނެއް ބަޔަކު ވަކިންނެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ހިތުގެ އުނިކަމާއި ހިތްދަތިކަން: ރައްކާތެރިވެވިދާނެ

މަރިޔަމް ހަނާ އަށް މާބަނޑުއިރު ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ. އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމައެއް ނުވެ އެވެ. ސްކޭން ހަދާފައި ޑޮކްޓަރުން ބުނަމުން ދިޔައީ ވެސް ދަރިފުޅުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުމުގެ ފުރުސަތެއް އޮތް ކަމަކަށް ހަނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ކުޑަކޮށް ވެސް ހިއެއް ނުކުރެ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 7
ހައި ކޯޓުގެ ގޮފިތަކަށް ގެނައި ބަދަލު؛ ލިބުނު ހައްލެއް

އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނައި އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ބަދަލަކީ ހައި ކޯޓުގެ ދެ ގޮތްޕެެއް ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު 2014 ގައި އިސްލާހުކުރުމެވެ. އެ ބަދަލު އެގޮތަށް ގެނައީ ފަސޭހަ އިން އިސްތިއުނާފްގެ މަރުހަލާ އަށް ދެވޭނެ މަގު ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް ވިޔަސް އޭރު އެ...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 74
ރައީސާ ދެކޮޅު ކޮންމެ ނިންމުމަކީ "ބަޣާވާތެއް"؟

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެތައް ފާޑެއް ކިޔަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުތަކުން، އިދިކޮޅު ގިނަ ލީޑަރުންތަކެއް "ކަސްތޮޅު" އެޅުވި ގޮތުންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 76
ބުކިންސްތައް ކެންސަލްވެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން!

އިއްޔެ ހެނދުނު އަށެއްޖެހިއިރު އިބްރާހިމް އަލީ [އަސްލު ނަމެއް ނޫން] ހުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް ހޯލުގެ ދޮރުމަތީގައި ރިސޯޓުގެ ބޯޑެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ވަގުތު ޖައްސަން އޮތް ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ޓޫރިސްޓުންގެ އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓާ އޭނާއަށް އައީ ފޯނެކެވެ. އެއީ އެ ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންގެ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 26
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް!

އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހިތް ބިރުގެންފަ އެވެ. ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތެވެ. ތިމާއަކީ ބޭކާރު މީހެއްގެ އިހުސާސް އަބަދުވެސް ކުރެވެ އެވެ. މީހަކު އެއްޗެއް ބުނެފި ނަމަ ނުވަތަ ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ އެކަމެއް މާނަކުރެވެނީ އަމިއްލަ މީހާ ކުށްވެރި ކޮށްގެނެވެ. އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިވެ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 32
ރައީސް މައުމޫންގެ ހަޔާތްޕުޅުން ޖަލުގެ ދުވަސްތައް

މިސްރުން ކިޔަވާވިދާޅުވެގެން 1971 ގައި މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިވެހިރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ، މީރު ވަހެއް ފަތުރުއްވަމުންނެވެ. އާއްމުންނާ ގުޅޭ ހިތްތިރި، ޒުވާން އިލްމުވެރިއެކެވެ. މާފަތްގޭ ދޮން ސީދީގެ ދަރިކަލުން މައުމޫން ވެގެންދިޔައީ ބައްޕާފުޅު ފަދައިން ގިނަ ބައެއްގެ އިހުތިރާމް، ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭ، ހޯއްދެވި ބޭފުޅަކަށެވެ. އަމިއްލަ...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 22
މި މަންޒަރުތައް ދިވެހިންނަށް ފެންނަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ވަކިވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން މަނާކޮށް، ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދައްކައިދޭ މަންޒަރުތައް ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ ބޭރުގައި ޖަހަން ގަވާއިދެއް ހެދިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވޭ ވަރަށް، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބޯޑުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރި އެވެ. އެކަމަކު ދުންފަތުގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 10
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮން ކަމެއް؟

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަބަބަކީ ދެ އެއްޗެއް ބުއިން އާއްމުވުމެވެ؛ އެއީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 11
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް ނެތް!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ ހުކުމް ނެރުނުތާ މިހާރު 17 ގަޑިއިރު ވީ އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަން އައި އަމުރު އަދި އޮތީ އޮތްތާނގަ އެވެ. އެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް އެ މުއައްސަސާތަކަކުން ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރާނަމެކޭ ވެސް، އެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 53
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރެކެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 3
އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު ދެނެގަތުން: ތައާރަފާއި މަގްސަދު

ޒަަމާނަށް އައި ބަދަލާ އެކު ޒަމާނީ ގާނޫނު އަސާސީއަކާއި އެފަދަ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްވެފައި ވިޔަސް، މިދިޔަ ޖުލައި މަހާ ހަމަ އަށް ރާއްޖޭގައި، ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނެއް ނެތެވެ. ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު އައުމާ ހަމައަށް ޖިނާއީ ޝަރީއަތްތައް ހިންގަމުން އައީ، އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ހަދާފައި ހުރި...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 34
ފާރިސް، ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ބިރެއްތަ؟

ހެއްކެއް ނުފެނުނެވެ؛ އެކަމަކު ވެސް، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން އެ އޮންނެވީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަލު ގޮޅީގަ އެވެ. މިފަހަރު، އޭނާ ހައްޔަރުކުރަން ފުލުހުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވީ، ކޯޓު އަމުރެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން، ސީދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. ރައީސް އޮފީހުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެ އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 43
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެކަނި، އަަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ވޯޑަކަށް ވަނުމާ އެކު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބަލިމީހުން އޮންނަ އެނދު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ކަބަޑެއްގައި ބޯ އަޅާލައިގެން، ފުރަގަހަށް އޮތް ދުވަސްވީ ފިރިހެނެކެވެ. ބުރަކަށީގައި އަތް ޖައްސާލުމުން ބޯ ހިއްލާލައިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލައިލުމާ އެކު "ބޭބެ ވަރަށް ބަނޑުހައި" ކަމަށް ބުންޏެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 72
މާލެ - ރާއްޖެތެރެ ބަހުސް ކޮން މިސްރާބަކަށް؟

އެއް ބަޔަކަށް އެއީ ފިތުނައަކެވެ. އެކަމަކު އެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންގެ ފަރުވާލެއް ނެތެވެ. އެ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ރަށްފުށުގެ ފަރަގު އެއީ ނަފީ ނުކުރެވޭނެ ހަގީގަތެކެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 44
ހުސްވި ގޮނޑިތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަހެއް ބޭނުންތަ؟

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ މެންބަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު އެހެން ލިޔެފިއްޔާ އެ މީޑިއާއަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން އިންޒާރު ދެއްވާފައިވާތީ އެހެން ލިޔަން ވެސް އެބަ އުނދަގޫވެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 12
ފާރިސްގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ، ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ހުންނަތާ ހަ މަސް ވީ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކަށް ރިޝްވަތު ހުށަހެޅުމެވެ. އެ މައްސަލާގައި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް މިހާރު ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. ފާރިސްގެ މައްސަލާގައި ގިނަ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 22
ހާސްކަމުގެ ތެރޭގައި ޝަކުވާތަކާ އެކު!

މިއީ އެއްކަލަ، އދ. މާމިމިގިއްޔާއި ފެންފުށިން ކުނި ކަހަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު މިރަށަށް އަންނަ އަންހެންވެރިންގެ ހިތުގެ އުދާހެވެ. އެމީހުން މިއަދު ތިބީ ގޮތްހުސްވެފަ އެވެ. ސަން އައިލެންޑް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ، އެކަމުގެ އަސަރު މި ފަންސާހަކަށް އަންހެންވެރިންނަށް ވެސް ކުރާނެ އެވެ. އެމީހުންގެ އެ ކުނިކެހުން އިސާހިތަކު...