25 ޖުލައި

July 25, 2017 148
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މަޖިލިހަށް އަރައިގަތް ދުވަސް!

ލަދުވެތި، މަންޒަރުތަކެކެވެ؛ ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް، ގާނޫނު ހަދާ ބާރުގެ މައްޗަށް ސިފައިން ވެރިވެގަނެ، މަޖިލީސް "ހިސޯރުކުރީ" އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން، މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ވެންނެވުމަށް ހުރަސްއަޅައި މަގުމަތީގައި "ރަހީނުކުރީ" އެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން މެމްބަރުން ދޫކޮށްލުމުން، ލިބުނު ހަނި ފުރުސަތެއްގައި، ފާރު މަތިން ފުންމާލައިގެން...

24 ޖުލައި

July 24, 2017 34
ގާނޫނުއަސާސީ މިއަދު ބިންމަތީގައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެތެރޭގެ ކަމެއްގައި، އަދި މުހިންމު ވޯޓަކާ ދިމާކޮށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ހުކުމް ނީންވި ނަމަ މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 76
ކީއްކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާންމުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ. ދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ އެ ހަތަރު ގޮނޑި އަށް އިންތިޚާބުކުރާ ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު ކަމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ...

22 ޖުލައި

July 22, 2017 144
މޮޅުކަންތަ؟ ނުބައިކަންތަ؟ ފުނޑާލުންތަ؟

މައުލޫމާތު ހުރި ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރަކު އެއްފަހަރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންފާނެ ކަމަކަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލަފާކުރެއްވިފައެއް ނެތެވެ. ރައީސްގެ އަރިސް ބޭފުޅުން އެކި ގޮތްގޮތަށް ހިސާބު ޖައްސަވައިގެން ވެސް، އިދިކޮޅަށް އެންމެ ގިނަވެގެން އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ 38-39 މެމްބަރުންނެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 53
ޕީޕީއެމް އަދިވެސް ގޮތް ދޫކުރާކަށް ނުވޭ!

ޕީޕީއެމް އުފެއްދިތާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަމަށް އައުމަކީ އެ ޕާޓީން ހޯދި ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ކަންކަން ތަރުތީބުވިލެއް ފުރިހަމަ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސާފު...

17 ޖުލައި

July 17, 2017 47
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމާ މެދު އިތުރު ސުވާލެއް ނެތް

ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހު އެ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ، މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އެ ކޯޓަށް އަމާޒުވި އެވެ. އަދި...

July 17, 2017 4
ދިގަލި މޯލްޑިވްސް: ތަފާތު ޑިޒައިނެއް، ހިތްގައިމުކަމެއް

ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ބޮޑު ރަށެކެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިތްގައިމުކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮޓަރިތަކެވެ. ރަށުގެ ލޮބީ އޭރިއާގައި ހުރީ ފުރާޅުގެ ބަދަލުގައި ކޮންކްރީޓް...

July 17, 2017 60
ހަންނާނު އެންމެ ފަހުން ދިގު އިސްތަށިގަނޑާ ވަކިވެއްޖެ

ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިއަށް ފައިބާފައި އޮންނަ ދިގު އިސްތަށިގަނޑާ ނުލައި، އޭނާ ފެނިފައި ހުންނާނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ. އުމުރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއް އޭނާ ހޭދަކުރީ އިސްތަށިގަނޑަކީ އޭނާގެ...

16 ޖުލައި

July 16, 2017 42
ޕީޕީއެމާއި ސަރުކާރުން މެންބަރުން "ހައިޖެކް" ކުރީތަ؟

މައިގަނޑު ތިން ކަމެއް ހަނދާނަށް ގެންނަވާށެވެ! ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި، ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން، އެ ޕާޓީން ވަކިވާން އެދިފައި ވަނިކޮށް، ޕާޓީން ވަކިވާ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާތަކެއް މާނަ ކޮށްދިނުމަށް...

15 ޖުލައި

July 15, 2017 69
115 އަހަރުގެ ދިވެއްސެއް، އާއިލާގައި 100 ކުދިން!

އެންމެ ކުރީގެ ހަނދާނަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ފެށީ މީގެ 100 އަހަރު ކުރީގެ ވާހަކައަކުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަސްކަން ކުރެއްވި ޝަމްސުއްދީން 3ގެ ވެރިކަމާއި އޭރު މާލެ އޮތް ގޮތާއި އޭނާ މާލޭގައި ދުވަސްތައް ހޭދަކުރި ގޮތެވެ. އޭރު އޭނާއަށް ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް އަހަރު ކަމަށް ވެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 24
ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކަށް ނުވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުރޭތަ؟

ގާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގައި، ދުސްތޫރީ މައްސަލަ އަކީ ކޮބައިކަން މާނަކޮށްދެމުން ބުނެފައިވެ އެވެ؛ "ދުސްތޫރީ މައްސަލަ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއް ވިޔަސް މާނަކުރާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ބެލޭ މައްސަލަތަކާއި، ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ބައެއް...

12 ޖުލައި

July 12, 2017 45
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހިމޭން ބޮއްސުންލުން އެތައް ކަމަކުން

ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް ބެލްކަނީތަކާއި ފާރުތައް މަތިން އެ ކުދިން ފެނިފައިވެ އެވެ. ފިލައިގެން ދިޔުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. އެ ކަންކަން މީޑިއާ އަށް ތިލަވަނީ އާއްމުންގެ ލޯމައްޗަށް ފެންނަ މިންވަރަކުންނެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހަތަރު ފާރުގެ އެތެރޭގައި، އެ ތަނަށް ގެންދާ ކުދިންގެ ހަޔާތުގައި، އަދި އެ ތަނުން ފިލައިގެން ދާ ކުދިންގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 82
މަސީހަށްޓަކައި މި ދަރަޖަ އަށް، އަންތަރީސްވެއްޖެ!

އެންމެ މީހަކަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މިހާ ވަރަށް އުޅެން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ކުރާ ސުވާލެކެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 32
ކުރީގެ ނިންމުން: ޕާޓީ ބަދަލުކުރިޔަސް ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ

އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ސަލާމަތްކުރަން ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، ނުވަތަ ވިޕް ލައިނާ...

July 09, 2017 31
އަހަރެންގެ ހުވަފެނީ ގެ

ދަރުބާރުގޭގެ ސިޑިން މައްޗަށް އެރިއިރު ވެސް ފެނުނީ، އަމިއްލަ ގެއެއް (ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް، ގެ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެއަށް ފެތުނަސް ވަރިހަމަ އެވެ.) ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ހުވަފެނުގައި...

08 ޖުލައި

July 08, 2017 16
ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ: ގެދޮރާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންޝަލް އެކްސްޕޯ އަށް ވަދެ އިރުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްފި ނަމަ، މިވަގުތު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގެދޮރު މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ އެތައް މައުލޫމާތެއް، އަދި ގެދޮރު ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭންކްތަކުން ލިބެން ހުރި ޚިދުމަތްތައް، ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 34
45 ދަރަޖަ އަށް މަސްރަހު ހޫނުވުމަކީ، އިންޒާރެއް!

ޕާލަމެންޓުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ 10 މެމްބަރަކު ޕާޓީގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ފާޅުގައި ނުކުތުމަކީ ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ވިޔަސް އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އަމުދުން ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސަކީ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުންތަކެއް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަކީ ގައުމެއްގެ...

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
އަދުލުގެ ނިޒާމަށް މުޅިން އާ ކަންތައްތަކެއް

އެކުލަވާލުމާއި ދިރާސާކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 10 އަހަރުގެ މަސައްކަތުން ގެނައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް މިދިއަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަމަލްކުރަން ފެށި އިރު އޭގައި ރާއްޖެ އަށް މުޅިން އާ، އެކަމަކު ވަރަށް މުހިންމު އެތައް ބަދަލެއް ހިމެނެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2017 55
އިތުބާރެއް ނެތް، އިތުރަށް ބޭނުމީ ކޮން ހެއްކެއް؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމް/ އެމްޑީއޭގެ މަޖިލިސް ބައެއް މެމްބަރުން ހީކުރި ގޮތާ މުޅިން ޚިލާފެވެ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލާގައި، ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރުންނާ އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ނަގައިފި އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވެއްދީ، މަޖިލީހުގެ 45...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 79
ފަޅުތައް ހިއްކަން ތިމާވެށި ވެއްޔާ މޮޑެލަނީ

މަތިންދާބޯޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދާއިރު އެ މަންޒަރުތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ. ހީވަނީ ކަނޑަށް ހުދު ކުލަ އަޅައިފަ އޮންނަ ހެންނެވެ. ބޮޑު ސިންގާ ޑްރެޖަރަކުން ކަނޑުން ވެލި ނަގައިގެން ދާއިރު ފަހަތުން ފެންނަނީ މުޅި އެ ސަރަހައްދު ކިލަނބުވެފައި އޮއްވަ އެވެ. މި މަންޒަރު ފެނުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގައި ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް...

02 ޖުލައި

July 02, 2017 63
އަދީބުގެ ސިޓީއާ ގުޅިގެން އާ ކަމެއް ފެނިދާނެތަ؟

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ދިރިއުޅުއްވި ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލަ އާއި ތިން ވަޒަނުގެ ހުރިހާ ހަގީގަތެއް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވުމާ އެކު، ނާޒިމަށް އިންސާފު ހޯދުމުގެ އަޑުތައް އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ގަދަވެފަ އެވެ. އެ ހާދިސާ ފެށިގެން ގޮސް...

30 ޖޫން

June 30, 2017 52
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...

29 ޖޫން

June 29, 2017 8
ޖިނާއީ އަދުލުގެ ބޮޑު ބަދަލަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި

އާ ގާނޫނު އަސާސީއާ އެކު އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލެއް އައީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށެވެ. ތަހުގީގު މަރުހަލާގައިވާ އިއުތިރާފްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުށް ސާބިތު ކުރަމުން އައި އައުން ނިމުމަކަށް އައިސް، ހެއްކާއި ގަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކުށް ސާބިތު ކުރަން ޖެހުނެވެ. ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް ކުރިން ނުލިބޭ އެތައް ހައްގެއް ދޭން...