22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 16
އިދިކޮޅު ވޯޓާ ނުލައި ބަޖެޓު ފާހެއް ނުވާނެތަ؟

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓް މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްވާނެ ކަމާ މެދު ބައެއް ބޭފުޅުން ޝައްކު ކުރައްވަ އެވެ. ބަޖެޓާ ދެކޮޅު މެންބަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގައި ތިބި ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އިދިކޮޅު...

November 22, 2017 17
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދޭނެތަ؟

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ފަޅާއެރި އެންމެ ބޮޑު ޚިޔާނާތެވެ. ލިޔެ ކިޔުމުން...

November 22, 2017 12
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުފޫޒު!؟

ރާއްޖެ އިން މަރުވާ މީހުންގެ 81 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގަ އެވެ. އޭގެ ގިނަ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކަށް ދުންފަތް ވެ އެވެ. ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި އޭގެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 96
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު މަންޒަރު!

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު އަހަރުން ހުޅުމާލޭގައި އެޅުނީ 700 ފްލެޓެވެ. މި ފްލެޓްތަކުގައި އަދިވެސް މީހުންނަށް ދިރިއުޅެން ފެށޭވަރެއް ނުވެ އެވެ. ފަނަރަހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލީ ފްލެޓްތައް ބެހި ގޮތުން، އުފެދުނު ހައިޖާނުގަނޑު ވެސް އަދި ނުނިމެ އެވެ. މި ހަގީގަތް އޮތީ މިގޮތަށެވެ؛

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 62
ކުޅި ސަލާމަތް ނުކުރެވުނީ ކީއްވެ؟

ކުޅިން ބައެއް ގެއްލުނަސް، އެއާޕޯޓެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ މީހުންނަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އެކަމާ މައްސަލަ ޖައްސާނެ މާ ގިނަ ބަޔަކު އެ ރަށަކު ނެތެވެ. ކުޅި ހިއްކައިގެން އެއާޕޯޓު އެޅުމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި ހަރަކާތް ބަލިވީ އެވެ. މޮޅުވީ އެކަމުގައި އެއްވެސް ދުލެއް ނުދިން ސަރުކާރެވެ. އުފާވީ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 54
އެއް ކެންޑިޑޭޓް ފޯމިއުލާ - ފަސޭހައެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ހަތަރު ލީޑަރުން ގާތްގަނޑަކަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. މިހާތަނަށް އެންމެ ސާފުކޮށް އެކަން އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް ވާއިރު، އަދާލަތު ޕާޓީން ނިންމާފައި ވަނީ ކޯލިޝަން...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 15
ކުރެހުމުން ނަފާ ހޯދަން ފެށި ދަތުރު ނިމުނީ މާފުއްޓަށް

ލިބިފައިވާ ހުނަރު އެހެން މީހުންނަށް ދައްކާލުމަކީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ހަސަން ރިފާޒުގެ އަބަދުވެސް އަމާޒެވެ. އެހެންވެ، އަމިއްލަ ގޭގައި އިނދެގެން ކުރެހުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ މީހުންގެ ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ކުރަހައިދޭށެވެ. ހިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ ގޭގެ ޑެކަރޭޓްކުރުމާއި ރަށުގައި ބާއްވާ އެކި ހަފުލާތަކަށް ތަން...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 8
އުފަންވީ މާ އަވަހަށް: އުއްމީދު އަދި އެތައް ފިލާވަޅެއް

ބަނޑަށް 24 ހަފްތާގައި އަހްޔާން އުފަންވި އިރު ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 642 ގްރާމެވެ. ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހި ތިން މަސް ވަންދެން އެންއައިސީޔޫގައި އޭނާ ބޭއްވި އެވެ. މިހާރު އަހްޔާންއަކީ ލަވަ އަޑުއަހަން ލޯބިކުރާ، ފީކޯތް ކުޅެން ފޯރި ހުންނަ، އުފާވެރި ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ޝާހިދާގެ ބަހުން ނަމަ "ދުވަހަކު ވެސް...

November 17, 2017 16
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަން"

ބޮޑު ކޯލިޝަންއެއްގެ ތެރެއިން އުފަންވެގެން އައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ސަރުކާރު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި ގިނަ ބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ސަރުކާރާ...

November 17, 2017 47
ސަރުކާރަށް ހަތަރެއް: "ބަހާރު މޫސުމެއް"

މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ނުހިންގާ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފުރިހަމަކޮށްދީފި އެވެ. ބޮޑެތި އެތައް މަޝްރޫއުއެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 50
މާލެ-ރާއްޖެތެރެ އިން ލިޔުންތެރިއަކު ކިޔައިދޭ ހަގީގަތް

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މާލެ އަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތަސް މީގެ 90 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނުވަ ޕަސެންޓެވެ. މިއީ ބައެއް...

November 16, 2017 93
ގައުމު މި ހާލަތަށް ވެއްޓުނު ގޮތުގެ ހަގީގަތް

"ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅު އެއް ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާ އަށް އެއް ކަމެއް ވެސް ކުރަނީކީ ނޫނެވެ. ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމެއް އަމާންކަމެއް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 32
ޕާޓީއަކުން މީހަކު "ވަކިވާނީ" ކިހާ ހިސާބަކުން؟

އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި އެއްފަހަރާ ގެއްލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 116
ޑޮކްޓަރުންތަކެއްގެ ޝަކުވާ: މިހާ ތަފާތު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އަންނަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެކެވެ؛ މި ކުރިއެރުންތަކާ އެކު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުން ނުލިބުމުވެ. ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި، މޮޅު ޑޮކްޓަރުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެ ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މި ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 42
ބައްޕަ، ދޮންބައްޕަ އަދި ކާފަ ވެސް ބެހުނު!

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން މުޅި އުމުރަށް ނުތަނަވަސް ކަމުގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ ރާއްޖޭގައި އާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ނުހިނގި އަދި ހަނދާންތައް ފޮހެވިގެން ދިޔަ ވާހަކައެއް ނާހަމެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ދިމާވީ ބައްޕަ އާއި ދޮންބައްޕަގެ އިތުރުން...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 61
ޑރ. ނާޒަށް ޑރ. މުޒުނީ ދެއްވި ފުރިހަމަ ފަރުވާ

އައިޖީއެމްއެޗަކީ އަބަދުވެސް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުމާއި ޝަކުވާތަކާއި ރުޅިވެރިކަން އަމާޒުވާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެކަމަކު އެ ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގޯހެކޭ ނުބުނެވޭނެ އެވެ. އެއް ކަމަކީ...

November 12, 2017 93
އަހަރެމެންނަށް ފަޅުރަށެއް ވެސް، ތުނޑިއެއް ވެސް ނެތް!

ބ. ކެންދުއާ ޖެހިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ކުޑަކުޑަ ފަޅުރަށުގެ އެ ރީތި ތުނޑި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 41
އަންހެން ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގްރޫޕް: އުފާވެރި މޫނުތަކެއް

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވާދަވެރި ސްކޫލުތަކެވެ. ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން އިންޓަ ސްކޫލު އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެންމެ ވިދާލާ އަދި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްކޫލުތަކެވެ. އެކަމަކު އެ ފެންނަ ވިދުމަށް...

November 09, 2017 4
ޝާފިއުގެ އޯޑިއޯ ގާނޫނީ ހެއްކަކަށް ވުމުގެ ބަހުސް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގައި، މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައެއްގެ އޯޑިއޯއެއްގެ މައްސަލަ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 2
ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖެ ދުނިޔެ އަށް ދައްކަނީ

މިތަނަށްވަދެގެން އަންނައިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަނީ ނ. އޮރިވަރުގައި އަލަށް ހަދާ ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު އިސްތިހާރުކުރަން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮޑު ބިލްބޯޑެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް މިތަނަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޮލުގައި އެ ބިލްބޯޑު އަޅައިގަންނާނެ އެވެ. އޭގެ އިތުރަށް މި ސިޓީގައި ދުއްވާ ބައެއް ޓެކްސީތަކުގައި ވެސް ދަނީ ރާއްޖެ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 40
އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްތަ؟ ނުވަތަ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޮވަން ޖެހޭނީ އިންތިގާލީ ރައީސެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިދިޔަ މަހު އެމަނިކުފާނުގެ ހިޔާލުފުޅު ދޫކުރެއްވި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އެއީ މާ އޮށްޓަރު ހުރި ވާހަކައެއް ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އެހެން ބުނަން ޖެހެނީ އެމަނިކުފާނު އެހެން...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 64
އެމެރިކާ-އިންޑިއާ އެއްކޮޅުގައި، އަނެއް ކޮޅުގައި ޗައިނާ

ރާއްޖެ ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ބޮޑެތި ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ މުހިންމު ވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކަނޑު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ގައުމުތަކުގެ މަސްލަހަތު ރާއްޖެއާ އޮތީ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވި ކުއްޖެއްގެ ހިތްވަރު

އަޅާލުން ނުލިބުމާއި އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިން ތަހައްމަލްކުރާ ހަގީގަތްތައް އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން ސީދާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ އަޑެއް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ނީވެ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކްގައި އެއް ކުއްޖަކު ލިޔުނު ޕޯސްޓަކާ އެކު، އެފަދަ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 53
ވަޒީފާގަ 43 އަހަރު، ސަލާމެއް ނުބުނޭ، ގަޑިއެއްނުޖެހޭ

މިއީ އާދައިގެ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ 40 އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ދުވަހަކު ވެސް އޮފީހަށް ސަލާމް ބުނެފައެއް ނެތެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަތެއް ޖަހާއިރު އޭނާ ހުންނަވާނީ ފިހާރައިގަ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ، ދުވާ މީހާ ވެސް މެ އެވެ. އުމުރުން 60 އަހަރުވީ ނަމަވެސް...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 17
ނޮވެމްބަރު 3ގެ އެންމެ ކުޑަ ރަހީނުގެ ދުލުން އެ ދުވަސް

ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް ތިމާގެ ކުރިމައްޗަށް ޖެހިގަނެ ތިމާ ރަހީނު ކުރުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ބިރުވެރި ކަމެއްކަން، އެކަން ތަޖުރިބާކުރި މީހަކަށް ނޫނީ އިހްސާސް ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ތިމާގެ ކުރިމަތީގައި ބޮޑުބޭބެގެ ގަޔަށް ވަޒަން އަރައި ޒަޚަމްވެގެން، މަރަށް ތެޅިތެޅި އޮންނަ މަންޒަރު ބަލަން، ހިތެއް ހުރި އިންސާނަކަށް...

November 03, 2017 8
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް؟

މި ޖީލުގެ މީހުން މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް މިއަދު 29 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. މިހާރުގެ ކުޑަކުދިންނާއި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އެ ދުވަހުގެ...

November 03, 2017 27
ކުރިން އެއީ ހިތާމައެއް، މިއަދު ފަޚުރެއް!

ސަލާން ގޮވާލައި އިންޓަވިއުއަކަށް އެދުމާ އެކު އާދަމް މުހައްމަދު ބުނެލީ މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. އެއަށް ފަހު ލޮގް ފޮތެއް ހިފައިގެން އަ އެވެ. އެއީ ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމްގެ އާއިލާ ކައިރިއަށް...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 12
މީޑިއާ ކޮމިޝަނާ އެކު ނޫސްވެރިކަން ކުޑަގޮޅި އަށް!

ސަރުކާރަށް މިއަދު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، މިނިވަންކަމާ އެކު މައުލޫމާތު ހާމަކޮށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ހައްގު ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އޮތުމެވެ. އަދި އެކަމަށް މަގު...

November 02, 2017 58
ނުހައްގު މަހުޖަނުން، އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ނެތް!

ދައުލަތުގެ މުސާރަވެރިންގެ ތެރެއިން އެއް ބަޔަކު އަގުބޮޑު ކާރުތައް ގަނެފި އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ފަށައިފި އެވެ. ބައެއް މީހުން މާލެއިން ބިން ގަންނަނީ ކަންމަތީ ފިހާރައަކުން...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 115
މި މުވައްޒަފުންނަށް "ރޯޅި ބޭލުން"، އިންސާފެއް ނޫން!

ސިވިލް ސާވަންޓުން އަބަދުވެސް ކުރާ ޝަކުވާއަކީީ މިއެވެ؛ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރެ އެވެ. މުޅިން ވެސް ބަލަނީ ލިބޭ އެތިކޮޅު އުނިކުރެވޭތޯ އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ހަރުދަނާ ކުރަން، ސަރުކާރުން އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އަނެއްކާވެސް މި ޝަކުވާގެ އަޑު ގަދަވެއްޖެ އެވެ. ސިވިލް ސާވިސް ގަވާއިދުގެ ތަންތަންކޮޅު އިސްލާހުކޮށް، ގެންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ...