28 މެއި

May 28, 2017 9
އުތީމުގެ ބިމު އަޑީގައި ތާރީޚު ވަޅުލެވިފައި

ހއ. އުތީމަކީ ތާރީޚީ ގޮތުން ހާއްސަ ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ ތާރީހާ ގުޅޭ އެތައްކަމެއް ފެންނަ އެބަހުއްޓެވެ. ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރި ތިން ބަތަލުންނަށް ނިސްބަތްވާ "އުތީމު ގަނޑުވަރު" އަކީ އެންމެ ބޮޑު ތަރިކަ އެވެ. މި ނޫނަސް އެތައް ތަނެއް ހުރި އިރު ރަށުގެ ބިމު އަޑީގައި ވެސް މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިން ވަޅުލާފައިވާ އެކި...

27 މެއި

May 27, 2017 2
ޑީޑީގެ ބަދިގޭގައި ރަހަ ތަފާތު ވާހަކައެއް!

ކެއްކުމާއި ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އޭނާ ދުވަހަކު ވެސް ދުށް ހުވަފެނެއް، އަދި ކުރަން ބޭނުންވި ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކައްކާ އަށް ވެދާނެ ކަން އެއީ އޭނާގެ ޅަ، އަދި ޒުވާން ސިކުނޑީގައި ވެސް ކުރެހިފައިވާ ތަސްވީރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މުހަންމަދު ވަހީދު (އެންމެން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ޑީޑީ) އަކީ ރާއްޖޭގައި...

25 މެއި

May 25, 2017 17
ދިރާގުގެ ބަދަލު ކަމުދޭތަ؟

ދިރާގުގެ ކުލަ އާއި ލޯގޯ އާކުރުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. "ވަޓްސްނެކްސްޓް"ގެ ނަމުގައި ހިންގި ޓީޒާ ކެމްޕެއިނަކަށް ފަހު ރޭ އިއުލާންކުރީ މިހާ ހިސާބުން ދިރާގުގެ ކުލައަކީ އޮރެންޖު ކަމަށެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރި ރަސްމީ ރަތް ކުލަ ދިރާގުން ދޫކޮށްލީ އެވެ.

May 25, 2017 19
ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި ގާނޫނީ މާހިރުން ހިމޭނުން؟!

ގާނޫނުއަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އެއްޗެއް ކިތަންމެ ސާފު ކަމަށް ވިޔަސް، އެ މާއްދާ މާނަކޮށްދީ، އެ މާއްދާ އިން ޚުލާސާ ގޮތުގައި ދެނެގަނެވޭ ދުސްތޫރީ ހުކުމްތައް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް...

May 25, 2017 9
މިރޭ ރޯދަ އަށް ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް

މިއަދަކީ މި އަހަރުގެ ޝައުބާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާ އެކު، މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމާ އެކު، ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ބެލުން، އިސްލާމީ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި، އޮންނާނެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 10
ބާސެލޯސްގެ މީރު، މަޑުމަޑު ކުކުޅު

ގަބޫލުކުރަމާ ހިނގާށެވެ! އަގު ކިތަންމެ ބޮޑަސް، މާލެ އިން އާއްމުކޮށް ލިބެން ހުންނަ ކާއެއްޗެހީގެ ފެންވަރު ދަށެވެ. އެކަމަކު، ދިވެހިން އަމިއްލަ އަށް ފައްކާކޮށްފައިވާ ޒަމާނީ...

May 24, 2017 22
ދުންފަތުން ސަލާމަތްވާން އަފްއާލް ހުށަހަޅުއްވާ އާ ޚިޔާލު

ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ހުއްޓަސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭކަން އެއީ ހަގީގަތެކެވެ. ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެތައް...

23 މެއި

May 23, 2017 32
އިންޒާރު: ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވަނީ!

ބައްޔެއް ހުރިކަން ނޭނގި ނުވަތަ ދުރާލާ ސިއްހީ އިންޒާރެއް ނުލިބި ޒުވާން އުމުރުގައި މީހުން މަރުވާ ހާދިސާތައް ފަހަކަށް އައިސް ދަނީ ތަކުރާރުވަމުންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮސް ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިދާނެ އެވެ. ހެނދުނު ނިދާ ނުހޭލައިގެން ބަލާ އިރު މަރުވެފައި އޮވެދާނެ އެވެ. މިފަދަ ހާދިސާތަކަކީ، ދިވެހިންގެ...

22 މެއި

May 22, 2017 25
ހުރިހާ ބޯޑަކަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ އަތްބޭނުން!

އާއްމުންނާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާގެ ބޮޑު ބައެއް ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ގުނަވަނަކީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑެވެ. އެ ބޯޑުގައި މެޖޯރިޓީ ޝެއާހޮލްޑަރުންގެ ފަރާތުން އައްޔަންކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ އިތުރުން އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ހޮވާ ޑިރެކްޓަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ....

21 މެއި

May 21, 2017 24
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތަކުގެ ބޮޑު މަންޒަރު

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އެކި ފަރާތްތަކުން މާނަކުރަމުން ދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ނަތީޖާތައް މުޅިން ސާފުނުވަނީސް، މައި ދެ ޕާޓީން ވެސް އިންތިޚާބު...

May 21, 2017 54
އައްޑޫން ސަރުކާރަށް ލިބުނު ބަލި، ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟

މި ފަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުމުން، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން...

18 މެއި

May 18, 2017 78
ފުލުހުންނޭ، ތިޔަ ވައްޓާލެވެނީ މުޅި މުއައްސަސާގެ އަގު!

މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ލިޔުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިސް އޮފިސަރަކު އަޅުގަނޑަށް ވިދާޅުވި އެވެ؛ "އޭރު މިއީ ގޮޅާ ފޯސް. އޭގެ ފަހުން ވީ ގަންޖާ ފޯސް އަށް. ދެން ވީ މަނީ މަނީ ޔެސް ސާ އަށް. މިމީހުންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ފުލުހުން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ. އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ފުލުހުން ގޯސްވެފައި. ފުލުހުންގެ މީހަކު ކުރާ ކަމަކުން މުޅި...

17 މެއި

May 17, 2017 57
ހައި ކޯޓުގެ ހުކުމުން ކެޕްޓަނުންނަށް ބިރުވެރި މެސެޖެއް

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށްތަކަކީ ބޮޑެތި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި ފަސޭހައިން ސާބިތު ކުރެވޭ މިންގަނޑަކުން އޮންނަ ކަމެކެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. ބޭނުމަކީ އެ ކުށުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމައު އަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ ގޮޅިއަށް...

16 މެއި

May 16, 2017 171
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން...

May 16, 2017 47
އަލަތު ކައިވެނި މަދުވެ، ދޮށީ އުމުރުގެ ވަރި ގިނަވަނީ

ރާއްޖެއަކީ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ވަރި އެންމެ ގިނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ވަރި އާއި ކައިވެންޏާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބަށް ބެލުމުން އަދި...

15 މެއި

May 15, 2017 2
ސަން އައިލެންޑް ދެކެ ލޯބިވާ ޑޮކްޓަރު

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އޭނާ ރާއްޖެ އައީ މާބޮޑު މައުލޫމާތެއް އެނގިގެނެއް ނޫނެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާފައިވާ ރިސޯޓްތަކުގެ އަދަދު ވެސް އެހާ ގިނައެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް މަތީ ފެންވަރުގެ...

May 15, 2017 23
އެންމެ ބޮޑު ރިސޯޓު ހިންގަން އާދަޔާޙިލާފު ހިތްވަރެއް

މި ރަށުގައި ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އަދަދަށް މީހުން އުޅެ އެވެ. ސައިޒްގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ވެސް އެހެން ރަށްރަށަށް ވުރެ ކުޑައެއް ނޫނެވެ. ހުރި ގެތަކުގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް...

14 މެއި

May 14, 2017 25
ނަހޫ އެންމެ ފަހުން މޫސާ ވަސީމްގެ ނަމްބަރު ހޯދައިފި

މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ދެވަނަ ސީޒަންގައި ދެއްކި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސުގެ އިޝްތިހާރުތައް އެހާ މަގްބޫލުވި އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ނަހުޒާން އަހުމަދު ހުސައިން (ނަހޫ) އެވެ. އައިޑޮލްގެ ހޯސްޓް މޫސާ ވަސީމްއާ ގުޅުވާލާފައިވާ އިޝްތިހާރުތަކުގައި، އުމުރުން 13 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ނަހޫ، ވަސީމްގެ ނަމްބަރު ހޯދަން ބޭނުންވެގެން އުޅެ އެވެ. އެކަން...

13 މެއި

May 13, 2017 86
ބައްޔަށް ފަހު ޕީޕީއެމަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް

ޕީޕީއެމުން ފަހުރުވެރިކަމާ އެކު އަބަދުވެސް ދައްކާ އެއް ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. އެ ޕާޓީ އުފެދުނު ފަހުން ފުލުފުލުގައި ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަންތައް "ކިހިލި" ޖަހައިގެން ނެގި ވާހަކަ އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭރު ބޭއްވި ވިއްސަށް ވުރެ ގިނަ ބައި އިލެކްޝަންގައި ކައުންސިލްތަކުގެ އެންމެ ގޮނޑިއެއް ވެސް އެމްޑީޕީއަކަށް ނުލިބުނެވެ. އޭގެ ފަހުން...

12 މެއި

May 12, 2017 69
ކޮންމެ މުނާސަބަތަކަށް ކޮސްޓިއުމެއް މުހިއްމުތަ؟

ގައުމީ ހެދުމާއި ކާޓޫން ކެރެކްޓާތަކުން ފެށިގެން ގޮސް އެކި ކަހަލަ ދިރޭއެއްޗެއްސާއި ބޭރުގެ ސަގާފަތްތަކާއި މޫސުންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ހެދުންތަކެވެ. ދަރިވަރުން ސްކޫލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ އެވެ. ނަލަ ހެދިލައިގެން ތިބޭ ގޮތް ހިތްގައިމެވެ. ކުދިންތައް އެހާމެ ލޯތްބެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 41
ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ވަރަށް ޒާތީ މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓޭތަ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަކީ މިހާރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ޝަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރާ ބޭފުޅެކެވެ. މި ވެއަތުވެ ދިޔަ ވިއްސަކަށް ދުވަހު ގާސިމް...

May 11, 2017 30
ބޭކާރު ހޭދައަށް ވުރެ ހިއްސާ ގަތުން މާ ފައިދާ ބޮޑު

ދުވާލަކު ކޮފީއަށް ނުވަތަ ސަޔަށް ކިތައް ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ޓެކްސީގައި ދަތުރުކުރަން މަހަކު ކިހާ ވަރެއް ހޭދަކުރަން ހެއްޔެވެ؟ މަސް ނިމޭއިރު އެކައުންޓްގައި ބާކީ އެއްޗެއް ހުރޭ...

10 މެއި

May 10, 2017 26
ބާރެއް ނެތް، މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ކަމެއް ވާނެތަ؟

އެތައް ފަހަރަކު ފަސްވުމަށް ފަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ހުރިހާ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ބޮޑެތި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެ ޕާޓީން މިވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ. ދަތި އުނދަގޫތަކާ އެކު ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނީ ބޮޑު...

09 މެއި

May 09, 2017 84
ޕީޕީއެމްގެ އެތައް ދާއިރާއެއް އިދިކޮޅަށް، ބޮޑު މެސެޖެއް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް އަމަލީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންނަށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް އެ ހުރިހާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ....

08 މެއި

May 08, 2017 43
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރީ ކޮން ބައެއް؟

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އަދި އިއުލާން ނުކުރިޔަސް ޕާޓީތަކާއި މީޑިއާ އިން ދަނީ ނަތީޖާތައް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ސިޔާސީ ދެ ފަޅިން...

May 08, 2017 5
ފެނުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ޕްލާންޓްތައް މަރާމާތުގައި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޯން ބޭނުންކުރަނީ ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެނެވެ. ވަޅު ފެނާއި ވާރޭ ފެން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރި ދުވަސް މާޒީވެއްޖެ އެވެ. މާލެ އާއި ބައެއް...

07 މެއި

May 07, 2017 199
މިއީ ބޮޑު ބައްޔެއް، ސަރުކާރަށް ބޮޑު ލަދެއް!

ވޯޓުލުން ފެށުމާ ހަމައަށް، ހުރިހާ ބާރަކާއި ނުފޫޒެއް ސަރުކާރު ފަޅީގަ އެވެ؛ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ކޮންޓްރޯލްކުރި އެވެ. އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭން ކުރުން އޮތީ ހަނިކޮށްފަ އެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން، ފާރެއްގައި ޕޯސްޓަރެއް ހިއްޕާލުން ވެސް އޮތީ ދަތިކޮށްފަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމްތަކުގައި ތިބި މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް...

04 މެއި

May 04, 2017 55
އާ އުސޫލާ އެކު ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުން ނެތެނީ!

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ޚާއްސަ ގަރާރަކުން 2013 ގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދެވީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ގެނައުމަށްޓަކަ އެވެ. އެއީ، ހައްޖަށް ދިއުމަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމުން ވެސް ހައްޖު ގްރޫޕްތަކުގެ އިހުމާލުން އެތައް ބަޔަކަށް...