19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 46
އޭސީސީއަށް މި ޝަކުވާތަކުގެ އަޑެއް ނީވޭ!

ކިތަންމެ ޝަކުވާއެއް ކުރިއަސް، ފްލެޓް ދިނީ ކިތައް ޕޮއިންޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ކަމެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އާއްމެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތާ އެކު ލިސްޓު އާއްމުނުކުރުން ކަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ތަކުރާރުކޮށް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ފްލެޓް ދިން...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 46
ޕްލާސްޓަރު ނައްޓާލަދޭން އާދޭސްކުރިން: އަަލަމް

ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕުރޮޖެކްޓް އޮފިސަރު، އަލަމް އައްބާސް، 23، އާންމުކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮހެއް ނޫޅެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ކުރިމަތިވީ، އިންސާނަކަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާނުވާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ؛ ކަނާތު ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ...

September 18, 2017 11
ޓޫރިޒަމްގައި ސުވަރުގެއެއްގެ ދަރަޖައިން ރާއްޖެ ވެއްޓެނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އެސް ޕުވަނެސްވަރީ ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

September 18, 2017 130
ނަޝީދަށް މުންދު: ހިމާޔަތް އޮތްކަން ލިޔުމުން ދައްކަވާ

ތިރީގައި މިވަނީ "މިހާރު"ގެ އަހުމަދު ހަމްދޫނަށް މުންދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 52
އދ.ގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ ރެކުމުން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނެގި މައްސަލާގައި މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ ނަމެއް ވެސް ނެތެވެ. ވޯޓު ނެގީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ ގަތުލުއާންމުތަކާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުން އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 71
ފްލެޓް ލިސްޓުން އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެފައި!

ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދުން، އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ވެސް 90 ޕޮއިންޓަށް ވުރެން މަތިން މާކްސް ލިބުނު މީހުންނަށް ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ހަތަރު އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ނިމުނުއިރު، ލިސްޓު ނެރެފައި އޮތީ އުއްމީދުކުރި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. އެ...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 36
ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަނާ އެކު ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ވަކީލުންތަކެއް ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން ވަކީލުންތަކެއް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ އެތައް މައްސަލައަކަށް އެ ސަސްޕެންޝަނާ އެކު ދެން ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ އެވެ. މިއީ...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 95
މި ފަހަރު ފްލެޓް ދޭން މި އުޅެނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނިދި ނަގާލާފައި، 2014 ވަނަ އަހަރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ދޮށުގައި ކިޔޫޖެހިގެން ތިބި މަންޒަރު މިހާރު ވެސް ހަނދާނަށް އާދެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑީގައި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އެއް ބަޔަކު ކިޔޫގައި ޖެހުނީ ކުރީ ރޭގެ މެންދަމެއްހާ އިރެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 18
ބަރެސްދޫ މަޝްރޫއުގެ ދެ ވަނަ ފެށުން

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުން ކުންފުންޏެއް އުފެއްދިތާ މިހާރު އެއް އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމް ތައާރަފުކޮށް ހިންގުމުގެ މަގުސަދުގައި އުފެއްދި ކުންފުނީގެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުފެނެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 79
ބަންގުލަދޭޝް މީހުންގެ ވިސާ ރިޝްވަތުގެ ތެރެއިން؟

ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އެއް ސަބަބަކީ އެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަ ވުމެވެ. އާންމުކޮށް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އުޅެނީ 150 ޑޮލަރާއި 200 ޑޮލަރާ ދޭތެރޭގަ އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެ އަގުހެޔޮ މަސައްކަތު މީހުންނެވެ. އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ލޭބަރެއްގެ މުސާރަ 400 ޑޮލަރަށް އަރާއިރު ބަންގުލަދޭޝް މަސައްކަތު މީހުން...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 24
ފިރިހެން ކެބިން ކްރޫއެއްގެ ހިތްގައިމު ކޭކުތައް

ކޭކު އަޅާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ވާހަކަތައް ވަރަށް ގިނައިން އިވެ އެވެ. އެކަމަކު ޒިންމާދާރު ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން، ކޭކު އަޅަން މަޝްހޫރު ޒުވާން ފިރިހެނެއްގެ ވާހަކަ ލިޔަން ލިބޭނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 59
ގަތަރަށް ވުރެ މިއަންމާގެ ގުޅުން މުހިންމު؟

މިއަންމާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމާ އެކު ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އެއީ އިޒުރޭލާ މެދު ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޅި ފަދަ ފިޔަވަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަންމާ އާއި އިޒުރޭލާ އެކު ރާއްޖެއިން ވިޔަފާރީގެ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނުބާއްވަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 26
ޝާފިއު ދޫވުމާ އެކު، ފާރިސަށް އޮތީ ކޮން ފުރުސަތެއް؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި ހުންނަތާ ދެ މަސް ވާން ގާތްވީ އެވެ. އޭނާ ބަންދުގައި ހުންނަތާ އިއްޔެ އަށް 50 ދުވަސް ވީ އެވެ. ފާރިސަށް ކުރަނީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 56
ފެނި ގެއްލުނު ލަތީފްބޭގެ ހައްޖު ދަތުރު

ފަހުގެ ކޯޓާގައި މި ފަހަރު ހައްޖަށް އައި މީހުން އަރަފާތުން މުޒްދަލިފާ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފޭލިގެ އިން ނުކުތީ އެ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުންނެވެ. ފައިމަގުގައި ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނި 50 މީހުން...

September 05, 2017 34
ފިލާ ކުދިންގެ އެހެން ވާހަކަތަކެއް!

ކުޑަކުއްޖަކު ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން ހޯދަން އިއުލާން ކުރުން މިހާރު ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. ސަބަބުތައް ވެސް ގިނަ އެވެ. އެފަދަ ބައެއް ކުދިންގެ ބެކްރައުންޑަށް ބަލާއިރު ގޭތެރެއިން ތަފާތު...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 36
އެޑަމްގެ ސައިތަށި: މާމެލާމެލީގެ ވަހާއި ރީތި ކުލަތަކުން

މަތީގައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަން އެހެރީ ކުލަ އަޅައިގެން ގިރާފައިވާ ޖޫސްތައްޓެއް ނޫނެވެ. އެއީ މަލެއްގެ ރީތި ކުލަ ނެރެގެން އާދަމް ވަހީދު (އެޑަމް) ގިރާފައި ހުރި މީރު ސައިތައްޓެކެވެ. ތަފާތު މާމަލުން، އެ ފަދަ ސައި ހެދުމަކީ އެޑަމް މިހާރު އާއްމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ކުލައާ އެއްވަރަށް އޭގެ ރަހަ ވެސް ނުލާހިކު މީރެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 25
ސާރާގެ ހިތުގައި ޖަހާ ރާޅު ވިންދު އެންމެންނަށްޓަކައި

ކިރިޔާ މަރުނުވި ހާދިސާއަކުން ކުރި ފުރަތަމަ ތަޖުރިބާ އަށް ފަހު ސާރާ މުހައްމަދު ހީކުރީ އެއީ އޭނާ ރާޅަށް ދާނެ ފަހު ފަހަރު ކަމަށެވެ. ފައިގެ ވާގަނޑު ގަލެއްގައި އަޅައިގަނެ ސާފް ބޯޑާ އެކު ބިޔަ ރާޅުތަކާ ލައި ތަޅަތަޅައި އޮތް ދުވަހު ބޮޑެތި އެތަކެއް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނެވެ. އެކަމަކު ހަފްތާއެއް ފަހުން އަނެއްކާވެސް ބޯޑު ހިފައިގެން ގޮސް އޭނާ އޮތީ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 12
ވިލިޖޯލި: މިއީ ކޮން ބައެއް؟

ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހެއްގެ ހަވީރު، ރަތް ކުލައިގެ ޖެކެޓެއް ލައިގެން ވިލިމާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އެ މީހުން ފެންނާނެ އެވެ. މުސްކުޅިންނާއި ބަލި މީހުންގެ ގޭގެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ މީހުންގެ ހާލު ބަލާނެ އެވެ. ވިލިމާލޭގައި ތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަހާނެ އެވެ. މިކަމުގައި ވެސް އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ ވަކި...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 4
ހައްޖުވެރިން މުޅިން ތަފާތު އީދެއްގައި

އީދަކާ ކުރިމަތިލާ އިރު، ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ދިވެހިން ދަމަހައްޓަމުން އައި ވަރަށް ހާއްސަ ތިން އާދައެއް އޮތެވެ. ގޯއްޗަށް ދޮންވެލި ލުމާއި އީދުގައި ކަތިލާނެ ކުކުޅު ހާ ހޯދުމާއި އީދު ހެދުމެއް ހޯދުމެވެ. އީދު ހެދުން ލައިގެން އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެ މަޖާ ކުރުމެވެ. ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 71
ރާއްޖޭގައި މިހިރީ މާމުއި އުފައްދާފައި!

މީގެ 17 އަހަރު ކުރިން މި މަސައްކަތް ވީ ފްލޮޕެވެ. އެކަމަކު ހިތްވަރު ދޫނުކޮށް މާލޭގެ މި އާއިލާގެ ތިން ބެއިން އަނެއްކާ ވެސް މި މަސައްކަތުގައި އަތުކުރި އޮޅާލި އެވެ. ހަތަރު ވަރަކަށް ފަހަރު ޓްރައިކުރުމަށް ފަހު މަންޒަރު މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ފޮނިކޮށް ފެންނާށެވެ! އެ ގޭގައި މިހާރު ފުޅިފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި އެހުރީ އެންމެ ތާޒާ މާމުޔެވެ....

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 76
މިއީ ނެރެއްތަ ނޫނީ ދަންތުރައެއްތަ؟

މާލޭގެ ނެރަކުން ވަންނަން އަދި ނުކުންނަން ވެސް އެއްވެސް ކައްޕިއެއް މީގެ ކުރިން މިހާ ވަރަކަށް ވިސްނާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް މޫސުންތަކުގައި ކިރިޔާ ވެސް ތަޖުރިބާ ނެތް ކައްޕިއެއް ވިއްޔާ މިހާރު ހުންނާނީ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އައިސްފަ އެވެ. މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ކެނޑި ނެރަކީ، ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ކިތަންމެ ކުޅަދާނަ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 46
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ބޮޑު ބަހުސަކަށް: ހައްލެއް ބޭނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ މަހު ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން، އެ މެމްބަރުން ކުރިން ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 22
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިޔާ އާންމުންގެ ދީލަތި އެހީއަށް!

އައިޖީއެމްއެޗުން އެއީ ވަރަށް އާންމު މޫނެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 21 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހުރީ ހިނިތުންވުމާ އެކު އާންމުންގެ ހިދުމަތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޭނާ މި އެދެނީ އާންމުންގެ...

August 28, 2017 8
މައްކާ ހަރަމްފުޅު: ތާރީޚް ގެނެސްދިން ބަދަލު

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަކީ ހަމަ ގައިމު ވެސް މި ބިންމަތީގައި ހުރި އެންމެ މުގައްދަސް އަދި އެންމެ ޒަމާންވީ ބިނާގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދެވެ. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން އުޅެން ފެށުމުގެ މާ ކުރިން...