17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 15
80 ފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު މަހެއްގެ ވަށައިގެން ފެމުނު!

މި ކަހަލަ މަންޒަރެއް ދުވަހަކު ވެސް ދުށިން ހެއްޔެވެ؟ މަރުވެ، ކުނި ވެފައި އޮތް ބޮޑުމަހެއް ފެމުނުތަކެއްގެ ކާނާއަކަށް ވީ އެވެ.

January 17, 2017 31
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 38
އާސަންދައާ ގުޅިފައިވާ ތަންތަނަށް ފައިސާގެ ދަތިކަން

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ގިނަ ތަންތަން މިހާރު ބަރޯސާވެފައި ވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތް، އާސަންދައިގެ މައްޗަށެވެ. އެ ނިޒާމްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އަމިއްލަ ބައެއް ކްލިނިތަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭސްފިހާރަތައް ވެސް ވަނީ ވަދެފަ އެވެ. އޭގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އާސަންދައިގައި ބައިވެރިނުވެ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 43
އޭސީސީއަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކިހާވަރެއް ވީމާ؟

ދާދި ފަހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމި ދެ މައްސަލަ އަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ ސްކޫލް ހިންގި ތަނުގައި ގޭޓްވޭ...

January 15, 2017 53
މަކުނުދޫގައި މައުމޫން ހޭދަކުރެއްވި ހަތަރު މަސް

އެ ރަށުގައި ހުންނަ އެ ގެ އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ އެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް 1996 ގައި، އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން އެގޭގައި ވަގުތުކޮޅެއް...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 2
ދުވާ ހިތް ނުވިޔަސް އެއް ވަނަ: މަރީގެ ހިތްވަރު

ގައުމީ އެއް ވަނަ އަންހެން އެތުލީޓުގެ މަގާމް މަރިޔަމް އަބްދުލް ކަރީމް (މަރީ) ހޯދުމަކީ ހައިރާންކުރުވި ކާމިޔާބީއެކެވެ. އެތުލެޓިކްސްގައި އުޅޭ އޭނާ އަށް ވުރެ މާ ޒުވާން ދުވުންތެރިންގެ މައްޗަށް މަރީ، 41، ކުރި ހޯދީ އެކަމަށް މާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކޮށްގެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. އޭނާއަކީ ފުލް ޓައިމް ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރެކެވެ. ދުވާ މީހެއް ނޫނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 19
ލޯކަލް އިންތިޚާބު ވަކި ޕާޓީއެއްގެ މަސްލަހަތަށްތަ؟

ރާއްޖެ އަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ތައާރަފް ކުރީ ވެސް، އޭރުގެ ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ހިނގި ސިޔާސީ ކޯޅުންތަކެއްގެ ތެރެއިން، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްގަ އެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވީ، ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑު އަދި ހިންގަން ވެސް އުނދަގޫ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 24
މަދު ބަޔަކާ ހެދި އެތައް ބައެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް؟!

މި މަހު ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރި މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ފާޑުކިޔުންތައް ދަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރި ގޮތުންނާއި އެކި ފަހަރު އެކި ގޮތަށް ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރުމާއި އިންތިޚާބުގެ އާ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 39
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކަނީ ކޮރަޕްޝަން، އެކަމަކު ހިމޭނުން

އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕީޑު އަވަހެވެ؛ މިހާތަނަށް ނިންމާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަލާއިރު މިކަމަކާ ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެ އަށް ވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މޫތައް...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 19
އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދުމަތް މޮނޮޕޮލީއާ ދިމާލަށް!

މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލްތައް ގަބޫލުކުރާ ނަމަ ހިދުމަތްތައް ވަކި ބަޔަކަށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވިގެން ނުވާނެ އެވެ. އެއީ ކުރީ ޒަމާނުގެ ބޯދާ ޚިޔާލެކެވެ. މި ޒަމާނުގައި އެކަން އޮންނަން ޖެހޭނީ ހިދުމަތް ހޯދާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައިފަ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 18
އާ އޮނިގަނޑުން ފުޓްބޯޅައަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އާ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވައުދަކީ އަތޮޅުތަކުގެ ޓީމުތަކަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މަތީ ފަޑިން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދެއްވުމެވެ. އެފްއޭއެމުން އެކުލަވާލި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އާ އޮނިގަނޑާ އެކު، އަތޮޅު ޓީމުތަކަށް މި ވަނީ ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017 22
މި ފޮޓޯތަކުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެހާރާއި މިހާރު

ޒަމާނާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ލިންކުތަކެއް މި ދުވަސްކޮޅު ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން ދެކެން ހެއްޔެވެ؟ އެއް ފޮޓޯ މަތިން އަނެއް ފޮޓޯ ސްލައިޑްކޮށްގެން އެހާރާއި މިހާރު އަޅާކިޔާލެވޭ ގޮތަށް ވެބްސައިޓެއްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މި ފޮޓޯތަކަކީ ޓީޗަރަކު އޭނާގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ގޮތެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 32
ނުއުފަންނަ ގަރާޖްތަކާއި މަގުމަތިވެފައިވާ އުޅަނދުތައް

ވެރިރަށް މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ މާލެ އަށް ނުތަކާ ވަރަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ގެންގުޅުމެވެ. މި ކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކިތަންމެ ގަވާއިދުތަކެއް...

January 05, 2017 19
ބޮޑު މީހުންނަށް ވެސް ކިޔަނީ ކުދިން، ކީއްވެ؟

ބަޔަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައި އެކަން ފާހަގަކުރަން ދާދި ފަހުން ބޭއްވި ރަސްމީ ބޮޑު ޖަލްސާއެއްގައި އެމީހުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް "ކުދިން"ނޭ ބުނާ އަޑު ތަކުރާރުވަމުން ދިޔަ އެވެ. މިކަން ވީ...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 31
ޓެކްސީ ބޯޑުތައް، ތޮއްޖެހުން ބޮޑުކުރުމުގެ އާ ފުރުސަތު

މާލޭގެ މަގެއްގެ މައްޗަށް ނިކުމެއްޖެ މީހަކު މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ބޯހާސްވާނެ އެވެ؛ ވެހިކަލްތަކުން މަގުތައް އޮންނަނީ ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ. ވެހިކަލް ކިއޫއެއްގައި ސިކުންތެއް މަޑުކުރަން...

January 04, 2017 71
ހުރިހާ ކަމަކަށް ހެޔޮވަރު "ޅަދަރިމައިންގެ ކޮޓަރި"

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓަށް މި ފަހުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އެތައް ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. ކުރިއަށް ހުރި ބަދަލުތައް އަދި އެއަށް ވުރެ މާ ބޮޑެވެ. އެކަމަކު މި ތަރައްގީއާ ނުބައްދަލު...

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 37
ހެލިކޮޕްޓަރު އެކްސިޑެންޓް: ބަނޑަށް 22 އެތިކޮޅު!

އާދައިގެ މަތިން އެ ދުވަހު ވެސް އަސްރު ނަމާދުން ފައިބައިގެން އޭނާ ބޭރުގައި މަޑުކޮށްލީ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކާލާށެވެ. އެއާޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށް...

January 03, 2017 21
އީސީ އަށް ހުރަހެއް ނެތް އިރު އިއުލާންނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

މި މަހު 14 ގައި ބާއްވަން ކުރިން ނިންމި، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އިތުރު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން މިދިޔަ މަހު ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު އެ އިންތިޚާބު މި މަހު ނުބޭއްވޭނެ ކަން...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 48
ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް، އެކަމަކު ޝަކުވާ

މާލޭގައި ޓެކްސީއެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމެކެވެ. މިއީ އިއްޔެ ނުވަތަ މިއަދު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. އެތައް އަހަރެއް ވީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މި ކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ނުހޯދި ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
85 އަހަރުގެ ދުވުންތެރިޔާ، ސައިންސްވެރިންނަށް ރަނެއް

އޭނާގެ ފައިގެ ބާރާއި ފުއްޕާމޭގެ ވަރުގަދަކަމުން ސައިންސްވެރިން ތިބީ ހައިރާންވެފަ އެވެ. އުމުރުން 85 އަހަރުގެ މީހަކާ އަޅާބަލާ އިރު އެޑް ވައިޓްލޮކްގެ ދުވުން ހިމަނަން ޖެހެނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 85 އަހަރު ފުނުއިރު ޓޮރޮންޓޯ ވޯޓާފްރޮންޓް މެރެތަން ރޭސް ތިން ގަޑިއިރާއި 56 މިނިޓް، 34 ސިކުންތުން ނިންމުމަކީ...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 9
2016: ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް

ރާއްޖޭގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މިހާރު އޮތް ހިސާބު ވަރަށް ކުރުކޮށް މި ދަންނަވާލަނީ އެވެ؛

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 16
މި ވެސް، އެ ވެސް ކަނަމަދު ކޭކު، ތަފާތީ އަގު

މުޅިން ތަފާތު ޚިދުމަތްތަކާއި އާ ތަންތަނާ އެކު މާލޭގެ ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ފުޅާވެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިރު އެއް ބާވަތެއްގެ މަގްބޫލުކަން މި ދުވަސްކޮޅު ވަކިން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ؛ ކަނަމަދު ކޭކެވެ. އެއް ތަނެއްގެ ފަހަތުން އަނެއް ތަނަކުން މި ކޭކު ތައާރަފްކުރަމުން އައިސް، ނަން ހިނގާ ގިނަ ކެފޭތަކުން މިހާރު މި ލިބެ...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 55
ދައްކަން އުނދަގުލަސް މި ވާހަކަ މުހިއްމު، ކީއްވެ؟

ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އުފަންވެނި ސިއްހަތަކީ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައި ކަމަށް ވިޔަސް، ބައެއް ގައުމުތަކުގައި، މިއީ ދައްކަން ނުކެރޭ ނުވަތަ ދައްކައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަ ވާހަކައެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް މި ކަން އޮތީ މި ގޮތަށެވެ. އެކަމަކު މި މައުލޫމާތުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބެން ޖެހޭ...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 4
ޖޫރިމަނާއިން ރެކުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ

"އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުންނަ މީހަކު ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟ ކާކު ދައްކާނީ؟." މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ޚަބަރަކަށް މީހަކު ފާޅުކުރި ޚިޔާލެކެވެ.

December 28, 2016 7
2016ގެ ބޮޑު ފަހެއް

އަހަރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތައް އުނިވުމުގެ...

December 28, 2016 49
މި ދިވެހިންގެ ޗުއްޓީ މުޅިން ތަފާތު

ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ދަތުރުކޮށް އުޅެނީ އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާ އަށާއި އިންޑިއާ އަށެވެ. އެއީ ބޭސްފަރުވާގެ ބޭނުންތައް ވެސް ބޮޑުވީމަ އެވެ. މި ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި...