14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 25
ކޭބަލް ޓީވީ ވެސް އާ ގާނޫނަށް ފެތޭތަ؟

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރާ ގާނޫނުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ މެދު އެތައް ބަޔަކު ބަހުސް ކުރަމުން އަންނައިރު މިއީ އަދި އަތްނުލެވި ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް ނައިސް އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ ހިދުމަތް ދޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 5
"ވޮލީބޯޅަ އިންތިހާބު ބާތިލް": ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން ވޮލީބޯޅަ އަކީ މިހާތަނަށް ވެސް އެންމެ މައްސަލަ މަދު އެއް ކުޅިވަރެވެ. އެކުވެރި އާއިލާއެއްގެ ގޮތުގައި ވޮލީބޯޅަ ފެނިގެންގޮސް، އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ދެ އިންތިހާބު ވެސް ނިމިގެން ދިޔައީ މާބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ދިމާނުވެ އަމާން އޮމާންކޮށެވެ. އެކަމަކު މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 18
ބިލަކަށް ވާ ވަރުގެ ބިލެއް ފާސްކުރެވުނީ އަދި ކިރިޔާ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ފާސްކޮށް ތަސްދީގު ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައިވާ، "އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެދި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެންމެ މުހިންމު ބިލެވެ. އެ ބިލްގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިތަކަށް ބަލައިލުމުން ވެސް ބިލްގެ ފުރިހަމަ ކަމާއި އެ ބިލްގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެތަ؟

ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަންގެ ވިޕްލައިނާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައިފާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މިހެން ބުނަން...

August 10, 2016 47
މީހެއްގެ އަބުރު ގެއްލުމުން އޭގެ ފައިދާ ދައުލަތަށް؟!

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ފާސްކުރި ބިލަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަމުން ދަނިކޮށް ވެސް އެ އޮތީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި ކަމާ ބެހޭ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 75
މައުމޫން ޕީޕީއެމުން ބޭރުކުރަން އަމާޒު ހިފާފައި!

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ، "ވެރިކަން ކުރައްވާނީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ލަފާފުޅާއި އިރުޝާދުގެ މަތިން" ކަމަށެވެ. ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭނީ މައުމޫންގެ ތާއީދާ އެކު ކަން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ބުލީކުރުން: އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން

ފުރާވަރަށް އެރުމާ އެކު މޫނަށާއި ހަށިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފެށި އެވެ. ސްކޫލަށް ދިއުމުން ކްލާސް ކުދިންނާއި މަގުމަތިން ދިމާވާ މީހުންގެ ފަރާތުން މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ ކުރުން...

August 08, 2016 40
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އާ ނިންމުން: ބޭނުންތެރި އެހީއެއް

އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ހޯދަން ބަލާއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ ޖީބު ވެސް އޮންނަނީ ހުހަށެވެ. މާނައަކީ؛ އަމިއްލަ ފްލެޓެއް ގަނެވޭވަރުގެ ތަނަވަސްކަމެއް ގިނަ ބައެއްގެ ނެތް ވާހަކަ އެވެ....

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 101
މުސްތަފާގެ ބަސް؛ ރައީސް ޔާމީނަކީ ގޮތްދޫނުކުރާ ވެރިއެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް އޮތުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު ބާރެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ނިންމެވުންތަކާ ދެކޮޅުހެދުމާއި ފާޑުކިޔުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ މިދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނު...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016 19
ވަސީލަތްތައް މަދު، ބޭނުންކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ

މާލޭގައި ރަސްމީކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން އޮންނަނީ އެންމެ ދަނޑެކެވެ. ކްރިކެޓާއި އެނޫން ވެސް ކުޅިވަރުތަކަށް އޮންނަނީ އެންމެ ދަނޑެކެވެ ނުވަތަ ކޯޓެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅަ ދަނޑާއި ކްރިކެޓް ދަނޑަކީ އެކިއެކި މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން އެކިއެކި ހަރަކާތް ހިންގުމަށް ވެސް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނެވެ. މައްސަލައަކީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ދަނޑުތައް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 21
އަބުރުގެ ބިލު: ދުނިޔެ ބަދަލަކަށް، ރާއްޖެ ފަހަތަށް

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރުމެވެ. ރާއްޖެ އާއި މުޅި ދުނިޔޭގެ ފަރާތްތަކުން ވެސް ދައްކަމުން މި ދަނީ އެ ވާހަކަ އެވެ. މި ބިލުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ހައްގު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން...

August 03, 2016 23
އަބުރު ބިލް: ކޯޓަށް ދިއުމުގެ ހައްގު ވެސް ހަނިކޮށްފައި

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް އޮތް ގޮތުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު އާ ވާހަކައަށް ނުވާނެ އެވެ. އާންމު ފަރުދުންނާއި ނޫސްވެރިން ދަނީ...

August 03, 2016 24
އާ އެތައް ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ ފަހު ތައްޔާރީތަކުގައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާއި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ވަނީ ހުޅުވައިފަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ ވެސް އެފަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ހުޅުވަން...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 63
ހައްޖު ކޯޓާގެ މައްސަލަ، މިނިސްޓްރީގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް؟

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ތައްޔާރުވެ އެތައް ބަޔަކު އެތިބީ ފޮނި އުއްމީދުގަ އެވެ. މި މަހު 15 ގައި ފުރަން ގިނަ ބަޔަކު ފޮށިތަންމަތި ބަނދެފި އެވެ. ޖަހަން ޖެހޭ ވެކްސިންތަކާއި ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ތަމްރީންތައް ވެސް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ނިންމައިފި ކަމަށްވެ އެވެ. އެކަމަކު ފުރަން ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖެ އިން 1،000...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 187
ދުވާ ޓްރެކާއި ޑރ. ހަސަން ހަމީދުގެ އާ ވާހަކަ

މި ފަހަރު ރަސްފަންނުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވެގެން އުޅެނީ ދުވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރަސްފަންނުގައި ހަދަމުން އަންނަ ޖޮގިން ޓްރެކަށެވެ. އަލަށް ހެދި...

August 01, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ބޮޑުގޯހެއް

ސްކޫލުތަކުގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ތިޔަ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ....

31 ޖުލައި

July 31, 2016 23
ބޭރަށް ބަރޯސާ ނުވެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތް!

މިއުޅެނީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފިޔާކޮޅެއް ވެސް ނުހެއްދިގެންނެވެ. ކާލަން ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ފިޔާކޮޅު ވެސް ޖެހެނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ގެންނާށެވެ. ރާއްޖެއަށް ފުދޭ މިންވަރާ...

July 31, 2016 29
އެހެން މާއްދާތަކުގެ ހިޔަނީގައި ހަގީގަތެއް ނުފޮރުވޭނެ

"ކޮބާ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދެން ހުރި މާއްދާތައް،" އަބުރުގެ ބިލަށް ތާއީދު ކުރަމުން ގެންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔަމުން ގެންދެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ 33 ވަނަ...

30 ޖުލައި

July 30, 2016 23
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުން: ރަނގަޅު!؟

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ މިހާރު އޮތީ ފުންވަޅުގަނޑަކަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް ނުވަނުމުން ފެށިގެން ކްލަބްތަކުގެ މާލީ ހާލަތު ވެސް ދަށެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ ސަޕޯޓަރުން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ. މި ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަތުމަށް، ކޮންމެ މީހަކު އަތްދިއްކޮށްލި ނަމަވެސް...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 17
މަގު ބަންދު، ހައްގު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް!

ތިބީ އެކި ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ، މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް، ފުލުހުން ހުއްޓެން ބުނި ހިސާބުގައި އިރުކޮޅަކު ތިބީ އެވެ. އަނބުރާލާފައި ގޮސް ސޯސަން މަގުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނާ ފުލުހުން ހުއްޓުވި އެވެ. އެންގީ ޕޭވްމަންޓު މައްޗަށް އަރާށެވެ. ޕޭވްމަންޓު މަތިން ހިނގަން ފެށުމުން...

July 28, 2016 17
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހެކޭ ކިޔާވަރެއް ނުވޭ

ދެ މިސާލެއް ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ލަފައާއެކު ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީން އައްޔަން ކުރުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ މެމްބަރަކު...

July 28, 2016 94
"ކީއް ކުރާނީ، އަހަރެމެންނަށް މި ނޫން ގޮތެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ރަން ޔޫބީލްގެ އަހަރު ބަނަވާނެކަމުގެ ކުޑަކުޑަ ނިޝާންތަކެއް 2014 ގެ ފަހުކޮޅު ފެންނަން ފެށި އެވެ. އެކަމަކު 2015 ގައި މުޅި ގައުމު އެހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރެއަށް...

27 ޖުލައި

July 27, 2016 5
ޕަބްލިކް ޑިފެންޑާސް އޮފީސް: ބޭނުންތެރި ކަމެއް

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން އުޅެ، އެކަން ހަމަ ނުޖެހިގެން އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިބެންޖެހޭ ޖެހުމަކީ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ހައްލެއް ނުލިބިފައި އޮތް ކަމެކެވެ....

July 27, 2016 15
އިހުމާލަކާ އެކު ސިއްހީ ބިރުވެެރިކަމެއް، ސަމާލުވޭ!

މުއްދަތު ހަމަވާން ކައިރިވުމުން އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ އެއްޗެހިން ކޮންމެެވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭތޯ ބަލަނީ އެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެ އެއްޗެހި...

26 ޖުލައި

July 26, 2016 5
ޓޫރިޒަމަށް ޔޫރަޕްވަރެއް އަދިވެސް ނެތް!

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އެއް...

July 26, 2016 25
ގައުމޭ، ރައްޔިތުންނޭ މި ކިޔަނީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވާތީތަ؟

ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ "ގައުމު" ނިވާފަތްގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެންނެވެ. އެކި ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ހަރުއަޑުން...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 71
ކޭބަލް ޓީވީ ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް: ދެން އަގު ހެޔޮވާނެ!

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރި އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް އެންމެ ކުންފުންޏަކުން ދިން ދުވަސްވަރެވެ. ކައިރި ރަށެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ގުޅައި "ހަލޯ" އޭ ބުނެ ނިމޭ އިރު ފޯނު ބިލަށް ހައެއްކަ ރުފިޔާ އަރަ އެވެ. ބޭރު ގައުމަކަށް ގުޅާލައިފި ނަމަ މަހު މުސާރަ އެއްކޮށް ހެން ހުސްވެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
ކެންސަރަށް ދުވާލަކު ދެ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ އާއްމު އެއް ބައްޔަކީ ކެންސަރޭ ބުނެފި ނަމަ އެއީ އާ ވާހަކައަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކި ފަަހަރު މަތިން، އެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ކަމާ ބެހޭ...

July 24, 2016 35
އާދޭސް ކުރީމަ ވެސް ކަންތައް ވީ މާ ގޯސްކޮށް!

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފުރަތަމަ ފޮނުއްވި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ...

23 ޖުލައި

July 23, 2016 23
މިހިރި ބޮޑު އިމާރާތަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެންނަ ބިޔަ އިމާރަތަކީ ކޮން އިމާރާތެއްކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ފެށި 250...

July 23, 2016 13
ގައުމީ ޓީމަށް އާ ކޯޗެއް ހޯދުން، ސަމާލުވާން ޖެހޭ

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ކޮންމެ ކޯޗަކު ހަވާލުވާނީ ވެސް ސަޕޯޓަރުންނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ. އެކަމަކު މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް، ފެންނަނީ ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެ...

22 ޖުލައި

July 22, 2016 15
ފުރަތަމަ މަސައްކަތު މީހަކަށް، މިހާރު ޖީކޭޓީގެ ދިރުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އަމިއްލަ ފާމަސީއަކީ ކޮބައިކަމެއް ގިނަ މީހުން މިހާރު ހަނދާނެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެހާވެސް ފާމަސީތައް މާލޭގައި ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފާމަސީ އާއި...

July 22, 2016 65
މަހްލޫފް ގޮތްދޫނުކޮށް ޖަލަށް، ހިތްވަރުގަދަ

ބައެއް މީހުން ސިފަކުރާ ގޮތުގައި މި ފަހުން ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އެންމެ ހިތްވަރުގަދަ، އެންމެ ކެރޭ ސިޔާސީ ބޭފުޅަކީ އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ. ފުލުހުންގެ ދައުރަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ...