22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 4
މީމިސް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓު ފޮތް ދޭން ފަށަނީ

މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓުފޮތް ދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019
ފުރަތަމަ ޓާމު ނިމި ސްކޫލްތައް ބަންދުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތާ އެކު ދަރިވަރުން 10 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 3
10 ސްކޫލެއްގައި ރިޕޯޓު ފޮތް ޑިޖިޓަލް ކޮށްދެނީ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތް، 10 ސްކޫލެއްގައި ޑިޖިޓަލް ކޮށްދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ، ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ މިއަދު ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 2
ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ ހަފުތާއަކަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓް ފޮތް ދިނުމަށް ފަހުު ހަފުތާއަކަށް ސްކޫލުތައް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 29
ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ރިޕޯޓް ދޭން ދެ ހަފުތާ އޮތުމުން

މި ހަފުތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ އިމްތިހާން ނިމި ރިޕޯޓު ފޮތް ދިނުމާ ދެމެދު ދެ ހަފުތާގެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާތީ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
2016: ސްކޫލުތަކަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް!

އާ އަޒުމާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެކު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރު މިއަދު މި ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އެކި ސްކޫލުތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަގުސަދުތައް އެކި މިންވަރަށް ހާސިލް ވީއިރު އަނެއް ބައި ސްކޫލްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ.

November 17, 2016 9
ސްކޫލުތަކުން ތަފާތު މަންޒަރެއް

ކުދިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ރިޕޯޓް ފޮތް ހިފައިގެން ބެލެނިވެރިންނާ އެކު ނުކުމެގެން އައިއިރު، އެ ކުދިން ތިބީ ހެވިފަ އެވެ. އެއްފަހަރު ރިޕޯޓް ފޮތް ބަލާލައިގެން...

November 17, 2016 8
ކިޔެވުން ނިމި، ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގެ މި އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 2
ސްކޫލުތައް ހަފުތާއަކަށް ބަންދުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއްގައި މިއަދު ވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޓެސްޓަށް ފަހު ރިޕޯޓް ފޮތް ދީފަ އެވެ. ދެން ސްކޫލު ހުޅުވާނީ މި މަހުގެ 19 ގަ އެވެ.