12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 37
ދެބެއިންނަށް ރައީސްގެ އިނާމް: އާއިލާ އުފަލުން!

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން (ޗަބީ) އާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ލީލާ އަހުމަދަށް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ރެއެކެވެ. އެއީ ޗަބީ އާއި ލީލާގެ އެ އުއްމީދު ހާސިލްވެގެން ދިޔަ ރެއެކެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ ދެ ދަރިކަލުން ވެސް އެއް ހަފުލާއެއްގައި ރައީސްގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރެއްވީ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 10
މިހާރު ވެސް ވެރިން އިންސާފަށް ހުރަސްއަޅާ: ޖަމީލް

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރު ވެސް ފެންނަނީ ވެރިން އިންސާފަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 17
ވޯޓު ނުދޭ މީހުންނަށް ވެސް ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެ:ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މި ސަރުކާރަށް ވޯޓު ނުދޭ ބަޔަކު ތިބިކަން އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށް ވެސް ހަނދާނުން ކައްސާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތު ނުކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
ހާއްސަ އިނާމު 39 ފަރާތަކަށް

މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ހާއްސަ އިނާމު މި އަހަރު 39 ފަރާތަކަށް ދޭން ހާއްސަ އިނާމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 39
ރައީސް ޔާމީން، ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވެ ހިމޭންވެއްޖެ!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، ގައުމީ ހުރިހާ މުނާސަބަތުތަކުގައި ވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވަ އެވެ. ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމާއި ގައުމީ މަސްލަހަތު...

November 12, 2018 20
އިސް ވެރިޔަކު ނެތުމުން މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

އިއްޔެ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރި ޖުމްހޫރީ 50 ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް އެއްވެސް ވެރިޔަކު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަތުމުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބުދުލް ގައްޔޫމު އެކަމަށް މިއަދު...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 17
ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމެއް ކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނަން: އިބޫ

އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަހު ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން، އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ކަމުގައި ދެކޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ދެމިއޮތުން ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށް...

November 11, 2018 8
ޑިމޮކްރަސީ ޒުވާނުންގެ އަތްމަތީގައި

އެންމެން ވަކާލާތުކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީއަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބާރަށެވެ. އެކަމަކު ވެރިކަމުގެ ހަގީގީ ވެރިން ކަމަށްވާ ރައްޔިތުންނާ ހިސާބުން އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފިކުރުކުރަން ޖެހޭ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 12
ޖުމްހޫރީ 50 ގެ މެޑަލެއް ހުރިހާ ފުލުހުންނަށް ދެނީ

ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮންމެ ފުލުހަކަށް މެޑަލެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 18
ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50، އެކަމަކު ހާއްސަ ކަމެއް ނެތް!

ރަސްކަމަކުން ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވިތާ އަންނަ މަހު 11 އަށް 50 އަހަރު ފުރޭ އިރު އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 64
"ނޮވެމްބަރު 11 ގައި އިބޫއަށް ހުވާ ކުރެއްވެން ވާނެ"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ހުވާ ކުރެއްވެން ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 35
ނޮވެމްބަރު 11 ގައި ރިއާސީ ދައުރު ނުފެށޭނެތަ!

ރާއްޖޭގައި 1968 އިން ފެށިގެން ރިއާސީ ދައުރު ފެށެނީ ނޮވެމްބަރު 11 ގަ އެވެ. އެކަމަކު 2013 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކުރުމުން، ދެން އަލުން އިންތިހާބު ބާއްވާ ނޮވެމްބަރު 11 ގެ ކުރިން ނުނިމުމުން، ރައީސްކަމާ އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހަވާލުވެވަޑައިގަނެވުނީ ނޮވެމްބަރު 17 ގަ އެވެ. މިހާރު އުފެދިފައި އޮތް ސުވާލަކީ...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 9
ޖުމްހޫރީ 50ގެ ހަނދާނީ ފައިސާފޮތި ވިއްކަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ނެރުނު ހަނދާނީ ފައިސާ ފޮތި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ގައުމީ އިނާމު ދިނުން މިނިވަން ދުވަހުގެ ހަފުލާގައި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމު، މިނިވަން ދުވަހު ބާއްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 10
ވެރިކަމުގައި ވަނީ ރަސްކަމުގެ ސިފަޖެހިފައި: އިދިކޮޅު

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބާ ފާހަގަ ކުރާ އިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި އޮތީ ރަސްކަމުގެ ސިފަ ޖެހިފައިވާ ވެރިކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 12, 2017 11
ޖުމްހޫރީ ރަންޔޫބިލް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަންނަ އަހަރު 50 އަހަރު ފުރޭތީ އެ މުނާސަބަތު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

November 12, 2017 15
ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް ދެ ބޭފުޅަކަށް ދީފި

ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމު ދެ ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު މި އަހަރު 24 ބޭފުޅަކަށް މިރޭ ދީފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 40
"ސިޔާސީ ވާދަ ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ވެގެން ނުވާނެ"

ސިޔާސީ ވާދައިގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމުގައި ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ދާން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 16
ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާނީ އެކުގައި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ، އެއް ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ގޮތުގައި، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖެނުއަރީ 26) - ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު އިންޑިއާގެ 68 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 42
"ބާރުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު"

ދައުލަތުގެ އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރުގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަން އުޅުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފުވުން ކަމަށާއި ގާނޫނުއަސާސީގެ ދިފާއުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނުކޮށްފި ނަމަ، ފުންމިން ނޭނގޭ އަނދިރި ވަޅުގަނޑަކަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 11, 2016 4
ކުޅިވަރުގެ ހަ ބޭފުޅަކަށް ގައުމީ އިނާމު

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު ސަރުކާރުން މިރޭ ހަ ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި އެވެ.

November 11, 2016 18
"ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ރައީސްގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫން"

ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއްގައި، ދިވެހި ގައުމު ބިނާކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ރައީސްގެ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ސިކުނޑިން ބޭރުކޮށް، ގައުމުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 15
ގައުމީ އިނާމާއި ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމު 26 ބޭފުޅަކަށް

ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 26 ބޭފުޅަކަށް މިރޭ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 8
ގައުމީ އިނާމު މި ފަހަރު 22 މީހަކަށް

ޝަރަފްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމާއި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގައުމީ އިނާމު 26 މީހަކަށް މި އަހަރު ދިނުމަށް، ގައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 9
މަހްލޫފަށް ދައުވަތު ދިނީ ހިތްދަތިކުރަން: އާއިލާ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކަން އެނގި ތިބެ، މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ފޮނުވީ މަލާމާތްކޮށް، ހިތްދަތި ކުރުމަށް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.